Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

27. 1. 2020 21:19:42 Môžte mi pomôcť (Ivan)

Dobrí deň mám záujem o pôžičku a banke už koľko krát som bol banke a úver mi zamietli a neviem aky dvovod zamietnutia a mám na splátki a celetem gvatro a a pôžičku profi credit a tu ties platím každú mesac a potrebujem peňazí na dom už som zúfalí že nemôžem si kúpiť ani dom ani na postavenie domu a pracujem na neurčitú Treves Slovakia .s.r.o môžte mi pomôcť úverom aj mám vipis regristra a neviem aky dvovod je tam nič len zamietnuté ziadosty som už zúfalí môžete mi pomôcť s pôžičku kontakt namna je 0911444641 Ďakujem za pochopenie Misalko Ivan

Odpoveď:

20. 2. 2020 12:17:15 odpoveď na komentár vo veci zamietnutia pôžičky (Ing. Jana Kardošová)

     V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 27. januára 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

     Vzhľadom na to, že z Vášho podnetu nie je jednoznačne určené o aký typ úveru ste mali resp. máte záujem, dovoľujeme si Vám zaslať iba všeobecné informácie.    

     Podmienky poskytovania úverov sú upravené zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Všeobecne možno konštatovať, že každý veriteľ (vo Vašom prípade nemenovaná banka) je povinný pred uzavretím zmluvy (o spotrebiteľskom úvere/ úvere na bývanie) posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa (Vás) splácať spotrebiteľský úver/úver na bývanie, pričom berie do úvahy najmä dobu,    na ktorú sa poskytuje úver, jeho výšku, Váš príjem (príjem spotrebiteľa), účel použitia úveru a pod. Zároveň ste ako spotrebiteľ povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver; tým nie je dotknuté právo veriteľa využívať informácie o spotrebiteľovi z príslušnej databázy.

     V prípade, ak neboli splnené niektoré podmienky stanovené veriteľom a podmienky uvedené v zákone na pridelenie úveru, úver nemohol byť poskytnutý.   

       V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že ak máte pochybnosti o správnosti postupu veriteľa, odporúčame Vám kontaktovať ho za účelom preverenia jeho postupu napr. formou reklamácie či sťažnosti,  poprípade Národnú banku Slovenska, ktorá podľa  ustanovenia  § 1 ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu a vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov.

   Zároveň Vám oznamujeme, že všetky žiadosti o úverové produkty schvaľuje každý veriteľ na individuálnej báze, pričom Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“) nie je oprávnené zasahovať do zmluvných vzťahov medzi veriteľom a spotrebiteľom ako i jej postupov a rozhodnutí. Kompetencie  ministerstva upravuje ustanovenie § 7 ods. 2  zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ministerstvo okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach financií, daní a poplatkov a pod., čo v praxi znamená, že ministerstvo najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v daných oblastiach. Ministerstvo na základe uvedeného nie je oprávnené poskytovať akékoľvek úvery a ani iné finančné produkty občanom Slovenskej republiky.

     Na záver Vám odporúčame sa s Vašou požiadavkou obrátiť na iné finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené poskytovať a ponúkať produkty finančného trhu, resp. na finančného agenda alebo finančného poradcu, ktorí Vám môžu poradiť pri výbere vhodného úverového produktu, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky a zohľadňovať Vaše potreby. 


      Vyššie uvedené stanovisko MFSR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta