Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

28. 12. 2020 23:02:48 Info ohľadom príspevku pre mladých (Miroslav)

Dobrý deň. Pred štyri a pol roka som bral hypotéku s príspevkom pre mladých, ktorá bola rozdelená na dve časti väčšia s príspevkom a menšia bez. Menšiu som pred rokom vyplatil a veäčšiu som tento mesiac refinancoval. Bol som v tom , že poplatok za predčasné splatenie sa neplatí kedže tam bol príspevok pre mladých. Banka mi ho ale aj tak vyrúbila. Postupovala banka správne, prípadne viete poradiť zákon ktorý toto nejak upravuje? V zákone o bankách 483 som sa k tomuto prípadu nedočítal nič. Za prípadnú odpoveď ďakujem

Odpoveď:

27. 1. 2021 13:18:06 odpoveď na komentár vo veci hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých (odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

Dobrý deň,
 
V súvislosti s Vašou žiadosťou vo veci poplatku za predčasného splatenie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých si Vám dovoľujeme odpovedať, že nakoľko nepoznáme všetky podrobnosti Vašej hypotekárnej zmluvy, ako napr. presný dátum jej uzavretia, detaily refinancovania, resp. predčasného splatenia úveru alebo či išlo o jednu alebo dve samostatné úverové zmluvy, poskytujeme Vám len nasledovné všeobecné stanovisko:
 
Pokiaľ ide o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých, na tento príspevok sa vzťahovali ustanovenia § 85a a § 85b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bankách“) platného do 31. decembra 2017. Teda platí, že pri zmluvách o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 sa na určovanie štátneho príspevku pre mladých podľa § 85a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2017, na výpočet štátneho príspevku pre mladých, na uplatňovanie nárokov na štátny príspevok pre mladých, na poskytovanie štátneho príspevku pre mladých a na zánik nároku na štátny príspevok pre mladých uplatňujú predpisy účinné do 31. decembra 2017 (§ 122ya ods. 12 zákona o bankách). Podľa ustanovenia § 85a ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o bankách platného do 31. decembra 2017 tiež platilo, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru sa štátny príspevok pre mladých poskytne, ak sa hypotekárna banka zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku.
 
Vo všeobecnosti pri úveroch na bývanie, tzn. aj pri hypotekárnych úveroch platí, že podľa § 18 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie má spotrebiteľ právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere na bývanie úver na bývanie (tzn. platí to aj pre hypotekárny úver) pred dohodnutou lehotou splatnosti úplne alebo čiastočne splatiť. Spotrebiteľ je povinný uhradiť úrok len za časové obdobie od poskytnutia úveru na bývanie do jeho splatenia a skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie; tieto skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie. Veriteľovi sa však zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením úveru na bývanie alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, ak k predčasnému splateniu úveru na bývanie alebo jeho časti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu.
 
Veriteľovi sa tiež zakazuje požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne výšku 20 % istiny tohto úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.
     
Sme toho názoru, že podmienky predčasného splatenia hypotekárneho úveru by mala obsahovať aj Vaša zmluva o hypotekárnom úvere. V prípade pochybností o postupe veriteľa Vám v prvom rade odporúčame obrátiť sa priamo na tohto veriteľa so žiadosťou o vysvetlenie. Ak by ste aj potom mali stále pochybnosti o jeho postupe, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Národnú banku Slovenska, ktorá vystupuje ako orgán ochrany finančného spotrebiteľa a súčasne i ako orgán dohľadu nad finančným trhom. Pre lepšiu analýzu je spravidla potrebné doložiť Národnej banke Slovenska všetku zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s veriteľom.
 
Záverom si dovoľujeme uviesť, že naše stanovisko vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené podávať právne záväzné výklady právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.
 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta