Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

20. 1. 2021 15:40:41 Dotaz (Lacková Anna)

IBAN, VS, KS, ŠS na platbu dane z motorových vozidiel. Ďakujem. S pozdravom Lacková

Odpoveď:

10. 2. 2021 13:22:20 odpoveď na komentár - platba dane z motorových vozidiel (odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vašou žiadosťou vo veci platby dane z motorových vozidiel a jej náležitostí, ktorú ste nám zaslali dňa 20. januára 2021, Vám oznamujeme nasledovné:

Správu dane z motorových vozidiel podľa ustanovenia § 13 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú daňové úrady. Daňovú povinnosť a preddavky na daň je daňovník povinný uhradiť na dani z motorových vozidiel za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti.

Podrobné informácie týkajúce sa daňovej povinnosti, tzn. informácie o lehote na zaplatenie dane z motorových vozidiel, o platobných detailoch ako IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol, ako aj o spôsobe úhrady daňovej povinnosti môžete získať priamo u Vášho správcu dane alebo nájsť na webovom sídle Finančnej správy na nasledovnom odkaze:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel/financne-vyrovnanie-dzmv

Záverom Vás informujeme, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta