Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

2. 7. 2017 10:02:30 Chcem si zobrat pozicku (Radoslav javor)

Dobri den chcem si poziadat o pozicku dakujem

Odpoveď:

21. 7. 2017 9:07:35 Odpoveď na komentár vo veci zobratia si pôžičky (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 2. júla 2017, Vám oznamujeme nasledovné:

Kompetencie  Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“)  upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len „zákon“), podľa ktorého MF SR okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu a politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, výkon štátnej správy, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva, hazardných hier a výkon štátneho dozoru, čo v praxi znamená, že MF SR najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených oblastiach. 

V súvislosti s uvedeným možno poznamenať, že MF SR nie je v zmysle zákona oprávnené poskytovať a ponúkať  úvery a iné finančné produkty a ani informovať občanov Slovenskej republiky o finančných produktoch jednotlivých finančných inštitúcií.

S Vašou požiadavkou Vám preto odporúčame obrátiť sa na finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené poskytovať a ponúkať produkty finančného trhu, t. zn. aj úvery resp. na finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančného poradcu, ktorý Vám môže poradiť pri výbere vhodného úverového produktu, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky a zohľadňovať Vaše potreby.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta