Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

8. 9. 2014 19:05:15 informácia (Marián Kurhajec)

Spoločník z Írskej firmy mi chce poskytnúť 1,4 milióna eur Venture Capital avšak tvrdí, že musím na pobočku banky HSBC zaplatiť poplatok 7655 eur podľa devízových predpisov až potom ich prevedie banka na môj účet. Je to pravda? Nedá sa to urobiť ináč? Ďakujem

Odpoveď:

29. 9. 2014 10:55:42 odpoveď na komentár - informácia (Ing. Jana Horvátová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 8. septembra 2014 týkajúci sa poplatkov podľa devízových predpisov, Vám oznamujeme nasledovné:

Zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov nerieši poplatky za platobné služby alebo platobné operácie.

Podľa tohto zákona cezhraničné prevody peňažných prostriedkov sa môžu vykonávať len prostredníctvom Národnej banky Slovenska, prostredníctvom devízových miest v rozsahu podľa osobitného zákona (zákon č.483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo prostredníctvom platobných systémov (zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Odporúčame Vám výšku poplatku za prevod finančných prostriedkov zo zahraničia konzultovať s konkrétnou bankou, resp. subjektom poskytujúcim cezhraničné služby, ktorý bude cezhraničný prevod uskutočňovať. Bližšie informácie o týchto subjektoch získate na webovom sídle Národnej banky Slovenska, resp. priamo v Národnej banke Slovenska.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta