Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

29. 7. 2017 10:10:39 záložné právo (Ján Konder)

Prosím Vás má exekútor právo založiť exekučné právo na časť nehnuteľnosti , ktorú som zdedil aj keď sa ním neručilo v záväzku veriteľa? Ďakujem

Odpoveď:

18. 8. 2017 12:25:34 Odpoveď na komentár vo veci záložného práva (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 29. júla 2017, Vám oznamujeme nasledovné:

Postup pri exekúcii upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že podľa ustanovenia § 13 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje a zodpovedá za právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného a vykonáva štátny dohľad v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov.

Z vyššie uvedeného dôvodu patrí predmetná problematika z hľadiska vecnej pôsobnosti do gescie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a preto Vám odporúčame obrátiť sa s Vašimi otázkami na uvedený rezort.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta