Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

22. 2. 2019 12:12:57 správny poplatok (justína repaska)

Dobrý deň Mám otázku: správny poplatok pri overovaní podpisu pre sociálne účely/konkrétne na potvrdení o žití pre výplatu dôchodku z Česka pri návšteve v domácnosti: 1. neplatí sa vôbec 2. platí sa aktuálny poplatok 3 platí sa zvýšený poplatok/keďže je to návšteva v domácnosti Ďakujem Repaská pekný deň Vám,

Odpoveď:

11. 3. 2019 13:39:50 Odpoveď na komentár vo veci správneho poplatku (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktoré ste nám zaslali  dňa 22. februára 2019, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami popisovaná žiadosť patrí z hľadiska vecnej pôsobnosti do gescie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a to na základe § 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

S uvedeným podnetom Vám preto odporúčame sa obrátiť na tento rezort.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta