Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

19. 3. 2017 13:10:15 RPMN (Daska)

Mozete mi pomoct . Neviem to vazne ratat je to este v sk .. Pozicka 2.800.000sk.spotrebitel.popl.19 600sk dna 11.8.2006r. Prva splatka 20.9.2006 24 309sk vyratat RPMN. dakujem

Odpoveď:

5. 4. 2017 11:00:45 Odpoveď na komentár vo veci výpočtu RPMN (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. marca 2017, Vám oznamujeme nasledovné:

Vzhľadom na to, že z Vášho podnetu nie je jednoznačne určený druh úveru, vieme Vám poskytnúť len tieto všeobecné informácie:
V prípade, ak by išlo o hypotekárny úver podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytnutý v roku 2006, uvádzanie ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len „RPMN“) v tom čase nebolo povinnou náležitosťou zmluvy o hypotekárnom úvere. Povinnosť uvádzať RPMN bola zavedená pre úvery na bývanie až zákonom č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu neúplnosti Vami zaslaných údajov potrebných pre výpočet RPMN, sme toho názoru, že RPMN nie je možné určiť, nakoľko zákon definuje údaje potrebné pre jej výpočet.
Výpočet RPMN upravuje ustanovenie § 7 a príloha č. 2 zákona, pričom na účely tohto zákona sa RPMN podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. h) zákona rozumejú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom na bývanie, vyjadrené ako ročný percentuálny podiel z celkovej výšky úveru na bývanie, prípadne vrátane nákladov  na otvorenie a vedenie účtu, na ktorom sa zaznamenávajú platobné operácie, na používanie platobných prostriedkov na platobné operácie a čerpanie a ostatné náklady na platobné operácie sa zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom na bývanie, ak otvorenie alebo vedenie účtu je potrebné na získanie úveru na bývanie alebo na jeho získanie za podmienok, za akých sa ponúka a je na žiadosť spotrebiteľa; RPMN sa rovná na ročnom základe súčasnej hodnote všetkých budúcich alebo súčasných záväzkov (čerpanie, splátky    a poplatky) dohodnutých medzi veriteľom a spotrebiteľom.
Záverom si Vás dovoľujeme informovať, že podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky aj pre oblasť financií a politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, čo v praxi znamená, že MF SR najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených oblastiach a nemá v kompetencii kalkulovať výpočet RPMN.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta