Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

4. 1. 2016 15:33:42 úrokovanie (Martina)

V prvej otázke mi nie je jasné, či sa jedná o zložené, alebo jednoduché úrokovanie

Odpoveď:

28. 1. 2016 13:04:53 odpoveď na komentár - úrokovanie (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 4. januára 2016, Vám oznamujeme nasledovné:

Vzhľadom na to, že Vaša žiadosť nie je jednoznačne naformulovaná a z podnetu nie sú zrejmé všetky potrebné fakty na zodpovedanie Vášho podnetu, a to konkrétne v akej otázke Vám nie je jasné či sa jedná o zložené, alebo jednoduché úrokovanie (čiže znenie otázky) a ktorého článku na stránke FinInfo sa Váš podnet týka, nie je možné na Vás podnet poskytnúť odpoveď.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta