Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

23. 6. 2020 8:17:17 Sadzba RPMN ked uz je uver vyplateny (Robert)

Dobry deň, ak už je úver vyplatený a banka, aby nestratila klienta, predostrie klientovi retenčnú ponuku ( v snahe udržať si klienta ), ktorú klient akceptuje. Pri poskytnutí úveru bola prepočítaná sadzba RPMN, je nutné ju prosím vypočítať znova aj pri zmene úrokovej sadzby počas splácania úveru ? Ak áno, prepočíta sa sadzba RPMN len na zostatkovú dobu splácania alebo za celú dobu splácania ?

Odpoveď:

3. 7. 2020 7:17:21 Odpoveď na komentár vo veci prepočtu novej RPMN (Odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vašim podnetom si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Vzhľadom na to, že z Vášho podnetu nie je jednoznačne určený druh úveru, ako i typ úrokovej sadzby, vieme Vám poskytnúť len všeobecné informácie.

Podmienky poskytovania úverov na bývanie a výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len „RPMN“) upravujú ustanovenia zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov a výpočet RPMN upravujú ustanovenia zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v uvedených zákonoch je okrem iného upravené čo sa rozumie pod pojmom RPMN, ďalej sú stanovené informácie pred uzavretím úverovej zmluvy (myslíme tým zmluvy o úvere na bývanie, resp. zmluvy o spotrebiteľskom úvere) ako i konkrétne ustanovenia o RPMN, spôsobe výpočtu, ale i informácie a práva týkajúce sa samotných úverových zmlúv.

Pod pojmom RPMN sa rozumejú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, vyjadrené ako ročný percentuálny podiel z celkovej výšky úveru. Z Vášho podnetu sa domnievame, že Váš prvý úver bol vyplatený a následne Vám bol poskytnutý ďalší úver, ktorý je už považovaný za nový, preto Vám zároveň dávame do pozornosti informáciu, že veriteľ je povinný okrem iného poskytnúť spotrebiteľovi (čiže Vám) ešte pred samotným uzavretím úverovej zmluvy informácie o úvere, ktoré sú dostupné spotrebiteľovi prostredníctvom Európskeho štandardizovaného informačného formulára tzv. formulár ESIS pre úvery na bývanie, resp. formulára pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, ako aj jednoznačné a zrozumiteľné informácie o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o RPMN znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu. Zmluva súčasne musí okrem všeobecných náležitostí podľa vyššie uvedených zákonov a Občianskeho zákonníka obsahovať aj RPMN a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto RPMN.

Pre samotných spotrebiteľov je vo všeobecnosti RPMN považovaná za najdôležitejší nástroj porovnávania úverov s rovnakou dobou splatnosti a identickou výškou. Spravidla platí, že pre spotrebiteľa je pri výbere nového úverového produktu cenovo najvýhodnejší práve ten úver, ktorý ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných parametroch. Podľa nás je potrebné si zisťovať podmienky úveru ešte pred podpisom konkrétnej úverovej zmluvy. Sme toho názoru, že informácie o RPMN musí veriteľ poskytnúť ešte pred uzavretím samotnej úverovej zmluvy; zároveň platí, že RPMN musí byť súčasťou konkrétnej úverovej zmluvy, avšak pri zmene úrokovej sadzby počas obdobia splácania sa spravidla nová RPMN neuvádza. Výnimkou je napr. pri úveroch na bývanie situácia, kedy bola dohodnutá variabilná úroková sadzba a existuje riziko jej významnejšieho zvýšenia, vtedy sa uvádza dodatočná RPMN, ktorá toto riziko zohľadňuje.

Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu neúplnosti Vami zaslaných údajov Vám odporúčame kontaktovať Vašu finančnú inštitúciu.

Vyššie uvedené stanovisko MFSR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta