Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

24. 10. 2020 0:04:41 Vymaz z registra (Maros cibula)

Prosim da sa spravit vymaz s regm vylucenych osob vybavit aj online?

Odpoveď:

20. 11. 2020 9:59:26 odpoveď na komentár výmaz z registra (odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 24. októbra 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Register vylúčených osôb predstavuje informačný systém, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Podmienky registra vylúčených osôb upravujú ustanovenia § 34 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“). V prípade výmazu fyzickej osoby z registra vylúčených osôb platí, že správca registra vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb bezodkladne, ak zistí, že pominuli dôvody pre tento zápis. Na tento účel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgán činný v trestnom konaní a súd poskytujú údaje o každej zmene rozhodnutia, ktoré bolo podkladom na vykonanie zápisu údajov do registra vylúčených osôb, vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudli právoplatnosť rozhodnutia odôvodňujúce vykonanie výmazu fyzickej osoby z registra vylúčených osôb. (§ 34 ods. 7 zákona o hazardných hrách)

Ak ide o zápis fyzickej osoby do registra vylúčených osôb na vlastnú žiadosť, môže osoba zapísaná v registri vylúčených osôb požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise. (§ 34 ods. 7 zákona o hazardných hrách) Správcom registra vylúčených osôb je Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Predmetnú žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb môžete nájsť na webovej stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier v časti Register vylúčených osôb. Vyplnenú žiadosť následne možno doručiť poštou na adresu Úradu pre reguláciu hazardných hier, v uvedenom prípade žiadosť musí obsahovať Váš overený podpis notárom alebo na matrike alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Pri žiadosti o výmaz z registra vylúčených osôb zasielanej prostredníctvom portálu verejnej správy je potrebné, aby predmetná žiadosť bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Ako postupovať v prípade žiadosti o výmaz z registra vylúčených osôb najdete na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier. https://www.urhh.sk/sk/web/guest/-/aktualita-vymaz-do-reg-vo

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta