Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

18. 5. 2017 21:28:55 odvody (lucia)

Chcem sa spytat zamestnavatel mi strhava aj odvody zamestnanca aj zamestnavatela.Moze to ?

Odpoveď:

5. 6. 2017 9:38:29 Odpoveď na komentár vo veci odvodov (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 18. mája 2017, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami uvedená problematika patrí do kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je podľa ustanovenia § 15 ods.1  zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy a pripravuje právnu úpravu okrem iného aj pre pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie.

Z vyššie uvedeného dôvodu Vám preto odporúčame sa v uvedenej veci obrátiť na tento rezort.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta