Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

26. 7. 2012 10:04:42 Otázka.

Jistá správcovská společnost si předpisem nájemného ode mně vymáhá(půjčuje) 40 - 50 eur měsíčně proti prokázaným průměrným měsíčním nákladům za poslední 2 roky.Za rok si tak ode mně půjčí až 600 eur.Vrátí mi je sice jako přeplatek při ročním vyúčtování,ale až po dalších 4 měsících.Po celou dobu tedy nemohu počítat s určitou částkou.Mám možnost požadovat za takto nuceně půjčené peníze firmě nějaké úroky.

Odpoveď:

3. 9. 2012 9:34:39 odpoveď na komentár (Ing. Anna Bartíková)

 Poskytovanie úverov a pôžičiek upravujú Občiansky zákonník, Obchodný zákonník alebo zákon
č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľským úverom sa považuje dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.
 Podľa § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
 Podľa § 497 Obchodného zákonníka zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.
 Z uvedeného vyplýva, že pri úvere alebo pôžičke je vždy potrebná zmluva, v ktorej si veriteľ a dlžník dohodnú podmienky poskytnutia a vrátenia peňažných prostriedkov. Pri uhrádzaní nájomného vlastníkom bytu správcovi neexistuje zmluva o úvere či pôžičke. Keďže nájomné slúži na financovanie sústavného poskytovania služieb, pričom vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „vlastníci bytov“) platia počas poskytovania služieb za tieto služby formou splátok, nie je možné považovať túto situáciu za poskytovanie úveru alebo pôžičky. Z týchto dôvodov nie je možné požadovať od správcu bytového domu úroky za preplatok pri ročnom vyúčtovaní.
 Podľa Vášho mailu správcovskej spoločnosti uhrádzate nájomné. Nájomné platí len nájomca bytu, ktorý má s vlastníkom bytu uzatvorenú nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Ak ste však vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru, ste povinní mesačne vopred uhrádzať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv. Vzťahy medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome a správcom bytového domu upravuje zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa § 8a tohto zákona vlastníci bytov uzatvárajú písomnú zmluvu o výkone správy so správcom. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Podľa § 8a ods. 1 písm. d) a e) zákona zmluva o výkone správy okrem iného obsahuje aj zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi a zásady určenia výšky platieb za správu.
 Podľa § 10 ods. 1 zákona sú vlastníci bytov v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.
 Podľa § 10 ods. 6 zákona sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať úhrady za plnenia na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome.
 Z uvedeného vyplýva, že výšku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv určujú vlastníci bytov spravidla vždy na jeden rok vopred. Ako bolo povedané vyššie, preddavkové platby nie sú úverom ani pôžičkou, preto Vám odporúčame navrhnúť vlastníkom bytov rokovanie o určenie preddavkov v novej výške, ktorá by zohľadňovala priemerné mesačné náklady z predchádzajúcich rokov. Je potrebné však poznamenať, že o navrhovanej výške preddavkov musia hlasovať aj ostatní vlastníci bytov. Viac o hlasovaní pri správe bytového domu nájdete v zákone (napr. § 14 zákona).

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta