Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Iné oblasti finančného trhu

Právne predpisy Slovenskej republiky

Zákony

 

Vykonávacie právne predpisy

Oblasť finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Opatrenia

Rok 2014

1.    Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva,

Rok 2013

1.     Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov,

2.     Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,

Rok 2010

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu,
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 č. 2/2010 o obsahu, členení a spôsobe predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva,
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,

 

Rok 2009

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 11/2009 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska,

 

Vyhlášky 

Rok 2013

1.   Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 181/2013 Z. z. z 20. júna 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo,

Rok 2009

1.   Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. zo 17. decembra 2009 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo,

Oblasť platobného styku

Opatrenia

Rok 2012

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

 

Rok 2011

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí,
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 15/2011 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí,

Rok 2009

1.    Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov,

Oblasť dôchodkového sporenia

Opatrenia

Rok 2013

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch,
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení,
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 38/2013 z 12. februára 2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde,

 

Rok 2012

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 154/2012 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch,
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 163/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením,
 5. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde,

 

Rok 2008

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 21/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 456/2008 Z. z.),

 

Vyhlášky

Rok 2012

 1. Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 161/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
 2. Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 179/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Rok 2008

 1. Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.,

 

Rok 2005

 1. Vyhláška č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky č. 605/2006 Z. z. , vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 246/2009 Z. z,

 

 Devízová oblasť

Opatrenia

Rok 2014

1.    Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. februára 2014 č. 3/2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom,

Rok 2013

1.   Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami,

Rok 2012

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

 

Rok 2003

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobu preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona (oznámenie NBS č. 11/2003 Vestníka NBS o vydaní opatrenia NBS č. 614/2003 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky) v znení opatrenia NBS č. 412/2006 Z. z.,

 

 Rok 2000

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 9/2000 Z. z.),

 

Priamo účinné právne predpisy EÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1060/2009 o ratingových agentúrach.

 

 

 

 

 


Dátum aktualizácie: 18. 5. 2020

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.