Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oblasť bankovníctva

Zoznam právnych predpisov upravujúcich oblasť bankového sektora

Právne predpisy Slovenskej republiky

Zákony

Vykonávacie právne predpisy

Vyhlášky

 1. Vyhláška Národnej banky Slovenska z 24. júna 2008 č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá,
 2. Vyhláška Národnej banky Slovenska z 10. júna 2008 č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia,
 3. Vyhláška č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu v znení vyhlášky č. 661/2004 Z. z.,
 4. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 289/2010 Z. z. zo 16. júna 2010 o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery,
 5. Vyhláška Ministerstva financií SR  č. 11/2018 Z. z. z 19. decembra 2017, ktorou sa ustanovuje vzor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa,
 6. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 41/2016 Z. z. z 10. decembra 2015 o základnom bankovom produkte,
 7. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 42/2016 Z. z. z 10. decembra 2015 o Platobnom účte so základnými funkciami,
 8. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 120/2016 Z. z. z 3. februára 2016, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presune platobného účtu.

 

Opatrenia

Rok 2014

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 o registri bankových úverov a záruk,

 

Rok 2012

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. januára 2012 č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov,
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. januára 2012 č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2011,
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júla 2012 č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov,
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska,

 

Rok 2011

 1. Opatrenia NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 77/2011 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 12/2011 z 8. novembra 2011 (oznámenie č. 413/2011 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. apríla 2011 č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov,
 3. Opatrenie NBS č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely,
 4. Opatrenie NBS č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk,
 5. Opatrenie NBS č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky,
 6. Opatrenie NBS č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely,
 7. Opatrenie NBS č. 19/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk,
 8. Opatrenie NBS č. 20/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
 9. Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2011 č. 21/2011 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

 

Rok 2010

 1. Opatrenie NBS č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 220/2010 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. júna 2010 č. 12/2010, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov,
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2010 č. 14/2010, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009,
 5. Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 387/2010 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 č. 19/2011 (oznámenie č. 506/2011 Z. z),
 6. Opatrenie NBS č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,

 

Rok 2009

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 520/2009 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 519/2009 Z. z.),

 

Rok 2008

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 24/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (oznámenie č. 513/2008 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.),
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. októbra 2008 č. 17/2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkova s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkova s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 (oznámenie č. 443/2008 Z. z.),

 

Rok 2007

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. októbra 2007 č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 496/2007 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 420/2007 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 421/2007 Z. z.),
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 8/2007 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 386/2007 Z. z.),
 5. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 7/2007 o hlásení o konsolidovanom celku (oznámenie č. 379/2007 Z. z.),
 6. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 6/2007 o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 385/2007 Z. z.),
 7. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2007 č. 5/2007 (oznámenie č. 352/2007 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 (oznámenie č. 675/2004 Z. z.) o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2006 (oznámenie č. 660/2006 Z. z.),
 8. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.),
 9. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. januára 2007 č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 41/2007 Z. z.).

 

Rok 2006

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2006 č. 15/2006 (oznámenie č. 682/2006 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík (oznámenie č. 672/2004 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2006 č. 13/2006 (oznámenie č. 660/2006 Z. z.), ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (oznámenie č. 675/2004 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júla 2006 č. 2/2006 (oznámenie č. 462/2006 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk (oznámenie č. 237/2003) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004 (oznámenie č. 322/2004 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2005 (oznámenie č. 420/2005 Z. z.),
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 1/2006 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky a pobočky zahraničnej banky (oznámenie č. 416/2006 Z. z.),

 

Rok 2005

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. augusta 2005 č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004 (oznámenie č. 420/2005 Z. z.)
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 369/2005 Z. z.)

 

 

Rok 2004

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (oznámenie č. 675/2004 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 674/2004 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík (oznámenie č. 672/2004 Z. z.),
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk (oznámenie č. 322/2004 Z. z.),
 5. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2004 č. 9/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 605/2004 Z. z.),

 

Rok 2003

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk (oznámenie č. 237/2003 Z. z.),

 

Rok 2001

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 17/2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (oznámenie č. 594/2001 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 15/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 592/2001 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (oznámenie č. 591/2001 Z. z.),

 

Priamo účinné právne predpisy EÚ týkajúce sa zavedenia eura v SR

 1. Rozhodnutie Rady (ES) č. 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008) (PDF, 56 KB),
 2. Nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Slovensko (Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008) (PDF, 37 KB),
 3. Nariadenie Rady (ES) č. 693/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku (Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008) (PDF, 44 KB),
 4. Nariadenie Rady (ES) č. 2169/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005),
 5. Nariadenie Rady (ES) č. 2596/2000 z 27. novembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 001),
 6. Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 001),
 7. Nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 001),

 

Ostatné priamo účinné právne predpisy EÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009),


Dátum aktualizácie: 24. 11. 2017

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.