Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oblasť poisťovníctva

Zoznam právnych predpisov upravujúcich oblasť poisťovníctva

Právne predpisy Slovenskej republiky

Zákony

Vykonávacie právne predpisy

Opatrenia

Rok 2013

1.   Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. apríla 2013 č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a    minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č. 12/2009,

2.   Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. júna 2013 č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery,

3.   Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov,

4.  Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č. 10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely,

5.   Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č. 11/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2008 o predkladaní výkazov hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní v znení opatrenia č. 24/2008,

Rok 2011

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou (oznámenie č. 98/2011 Z. z.),

 

Rok 2010

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzvaretia poistnej zmluvy (oznámenie č. 87/2010 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov (oznámenie č. 221/2010 Z. z.),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 389/2010 Z. z.),
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení (oznámenie č. 390/2010 Z. z.),
 5. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2010 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 521/2010 Z. z.),

 

Rok 2009

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2009 o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 86/2009 Z. z.),
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2009 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 584/2009 Z. z.),

 

Rok 2008

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 24/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,
 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery (oznámenie č. 53/2008),
 3. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (oznámenie č. 121/2008 Z. z.),
 4. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 142/2008 Z. z.),
 5. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní (oznámenie č. 143/2008 Z. z.),
 6. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve (oznámenie č. 170/2008 Z. z.),
 7. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.),
 8. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve (oznámenie č. 184/2008 Z. z.),
 9. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 197/2008 Z. z.),
 10. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2008 o odbornej skúške aktuára (oznámenie č. 218/2008 Z. z.),
 11. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti (oznámenie č. 250/2008 Z. z.),
 12. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 20/2008 o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne (oznámenie č. 455/2008 Z. z.),
 13. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením NBS č. 12/2009 (oznámenie č. 566/2008 Z. z.),
 14. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (oznámenie č. 250/2008 Z. z.)

 

Rok 2007

 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2007 Z. z. o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007),

 

Vyhlášky

 1. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.
 2. Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôť pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
 3. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č. 569/2004 Z. z.

 

Priamo účinné právne predpisy EÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1060/2009 o ratingových agentúrach.


Dátum aktualizácie: 18. 5. 2020

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.