Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy rezortu financií

Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

02. 05. 2014 | Oznam

„Ministerstvo financií SR plánuje dňa 14. mája 2014 predložiť  Vláde Slovenskej republiky návrh na uzavretie Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií, ktorá je neoddeliteľnou časťou druhého piliera bankovej únie a pomocou ktorej sa budú upravovať podmienky  a pravidlá  týkajúce sa vytvárania jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

Podpisom Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií nevznikajú Slovenskej republike žiadne dodatočné záväzky,. Zmluva pre Slovenskú republiku nadobúda účinnosť až potom, ako Slovenská republika ukončí vnútroštátne ratifikačné legislatívne procesy.

Návrh Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií je v súlade s Pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax, schválenými uznesením vlády č. 743 z 21. októbra 2009.“

Vlastný text Dohody v anglickom a slovenskom jazyku je v prílohe.

vlastny_material_SK.rtf [.rtf, 455.6 kB]

vlastny_material_AJ.rtf [.rtf, 393 kB]

 

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta