Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy rezortu financií

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2

30. 08. 2017 | Oznam

Dňa 21. marca 2017 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený Národný štandard  finančnej  gramotnosti  (ďalej lej  „NŠFG“) verzia 1.2  pod  číslom  2017 – 1053 / 10961 : 12 - 10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom.

Pri tvorbe materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolupracovalo s Medzirezortnou expertnou skupinou pre finančnú gramotnosť. Potreba aktualizácie NŠFG vychádzala z podnetov Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré reagujú na neustále meniace sa podmienky na finančnom trhu s možnosťou negatívnych dopadov. Zámerom aktualizácie NŠFG bola jeho optimalizácia.

NSFG - verzia 1.2.pdf [.pdf, 583.8 kB]

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta