Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy rezortu financií

Tlačová správa NBS - NBS prijíma všetky podania finančných spotrebiteľov

11. 06. 2013 | Oznam

Národná banka Slovenska
Oddelenie tlačové a edičné

Bratislava 10. júna 2013

Tlačová správa


NBS prijíma všetky podania finančných spotrebiteľov


Národná banka Slovenska (NBS) je od dnešného dňa, 10. júna 2013, tzv. jednotným kontaktným miestom na prijímanie podaní finančných spotrebiteľov proti postupu poskytovateľov finančných služieb.

Finanční spotrebitelia môžu svoju nespokojnosť s postupom poskytovateľov finančných služieb vyjadriť zaslaním podania Národnej banke Slovenska, ktorá na zjednodušenie zasielania týchto podaní pripravila elektronický formulár. Formulár podania je umiestnený na webovom sídle Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/detail-spravy/_nbs-prijima-vsetky-podania-financnych-spotrebitelov/bc.
Finanční spotrebitelia však môžu aj naďalej zasielať svoje podania v listinnej  podobe.

Súčasne majú finanční spotrebitelia možnosť uplatniť si námietky proti postupu poskytovateľov finančných služieb aj osobne v Národnej banke Slovenska vyplnením formulára podania priamo na mieste. Listinná podoba formulára podania je k dispozícii v podateľni Národnej banky Slovenska v Bratislave.


Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

 

 

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta