Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Právne informácie

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webovú stránku www.fininfo.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepokračujte prosím v čítaní našej webovej stránky!

Všeobecné informácie

Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“) vyvinulo maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webovej adresy www.fininfo.sk, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu ministerstvo ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzuje úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. Ministerstvo nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Informácie na webovom sídle www.fininfo.sk:

  • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne fyzické alebo právnické osoby;
  • nemusia byt nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
  • môžu obsahovat prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly vývojových tímov a za ktoré vývojové tímy nenesú žiadnu zodpovednosť;
  • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.fininfo.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Ministerstvo nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

Ministerstvo nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Ministerstvo nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorské práva

Webová stránka www.fininfo.sk a v nej uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom ministerstva.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky www.fininfo.sk a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií Ministerstvo a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Ministerstvo bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Ministerstvo okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

Niektoré z týchto údajov poskytnutých ministerstvu prostredníctvom webovej stránky www.fininfo.sk môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená uvedeným zákonom.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA

Tel.: 00421/2/5958 1111
Fax: 00421/2/5958 3048
Mail: podatelna[at]mfsr.sk


Dátum aktualizácie: 17. 4. 2013

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta