Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Rady a tipy

Autentizačný kalkulátor chráňte pred zneužitím a v prípade straty ihneď kontaktujte svoju banku.

Dávajte si pozor na inkasné platby, lebo ak inkasná platba nie je vykonaná (napr. z dôvodu prevýšenia inkasného limitu alebo nedostatku peňazí na vašom účte), dostanete upomienku od dodávateľa a táto môže byť spojená s finančnou sankciou.

Finančné plánovanie je proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií. Ak máte ciele a určitý zámer, finančné plánovanie vám ich pomôže dosiahnuť a pripraví vás na neočakávané udalosti v budúcnosti.

Keď už raz podpíšete zmluvu a táto písomná zmluva obsahuje údaje ako výšku RPMN, možnosť predčasného splatenia, výšku poplatkov za predčasné splatenie, výšku sankcii za omeškanie, v prípade nutnosti zriadenia separátneho účtu na prijem platieb podmienky a poplatky na týchto účtoch, resp. poplatky za poistenie, a došlo už k čerpaniu úveru, prípadne k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služby, zmluva je platná a tým akceptujete jednotlivé údaje uvedené v zmluve.

Kreditné karty majú svoje termíny splatnosti (buď 1. deň v mesiaci alebo 15. deň v mesiaci), kedy príde výpis o platbách a výberoch hotovosti vykonaných platobnou kartou. Skontrolujte výpis a snažte sa uhradiť čo najvyššiu sumy v rámci bezúročného obdobia.

Kreditné karty majú svoje termíny splatnosti (buď 1. deň v mesiaci alebo 15. deň v mesiaci), kedy príde výpis o platbách a výberoch hotovosti vykonaných platobnou kartou. Skontrolujte výpis a snažte sa uhradiť čo najvyššiu sumy v rámci bezúročného obdobia. V závisloti od všeobecných podmienok jednotlivých bánk a iných vstupných faktorov.

Minulý vývoj investície nepredpokladá, že rovnaký výnos môžete očakávať aj v budúcnosti.

Na web portál banky pristupujte formou zabezpečeného prístupu https:\\ a nikdy si neukladajte prístupové heslá v prehliadači webových stránok

Nezabudnite! Devízový kurz je výhodnejší ako valutový kurz.

Pred počítaním svojho príjmu nezabudnite na rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom. Suma, ktorú dostanete na účet, alebo vám je vyplatená v hotovosti, je čistá mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich máte.

Predtým, ako sa rozhodnete pre určitý typ bankového účtu, porozmýšľajte, aké transakcie realizujete s prostriedkami na svojom účte a aké služby využívate, aby ste platili iba za to, čo potrebujete.

Prístupové heslá a identifikačný kód si chráňte a nikdy si ich nezapisujte na viditeľné miesta.

Sledujte aké účtovné obdobie je nastavené na vašej platobnej karte. Ak je to od 1. do 31. a vy zaplatíte touto kartou 28. v mesiaci, do konca účtovného obdobia musíte úver uhradiť v plnej výške. Inak sa nevyhnete sankčným úrokom.

Študentské pôžičky sú veľmi výhodné, avšak nie sú využívané v plnej miere.

Uschovajte si jednotlivé zabezpečovacie prvky na bezpečnom mieste a hlavne nie všetky spolu, napr. prístupové heslo, PIN, GRID kartu alebo EOK na jednom mieste v peňaženke.

V prípade, ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný, t.j. splácate len požičanú sumu bez zvýšenia o úroky a poplatky.

V prípade, že ste opakovane zadávali nesprávny PIN kód (spravidla 3 krát), bankomat platobnú kartu zadrží. Po zadržaní tejto platobnej karty by ste mali kontaktovať banku, ktorá daný bankomat prevádzkuje alebo by ste mali zatelefonovať na tel. číslo uvedené na bankomate. S vrátením karty môžu byť spojené poplatky, ktoré si každá banka stanovuje individuálne.

Výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN. Pri porovnávaní RPMN úverov si dajte pozor na to, aby ste porovnávali úvery s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou výškou spotrebiteľského úveru. Rozhodovať sa medzi úverom vo výške 2 000 eur požičaným na 24 mesiacov a úverom vo výške 5 000 eur požičaným na 36 mesiacov podľa RPMN nemá zmysel, pretože vstupné parametre nie sú rovnaké.

Zadlžujte sa iba v odôvodnených prípadoch alebo iba účelne.

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta