Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Budúcnosť detí a ich finančné zabezpečenie

Narodenie dieťaťa je pre všetkých rodičov jednou z najdôležitejších udalostí v živote. Keď hovoríme o ich budúcnosti, hovoríme o ich živote. Každý rodič chce pre dieťa zabezpečiť čo najlepšie možnosti, aby pri dovŕšení veku dospelosti bolo pripravené na vstup do života. Vaše deti najlepšie zabezpečíte vtedy, ak budete zabezpečení aj vy. (text hovorí o „rodičoch“)

Stanovte si preto určitý postup:

 • zaoberajte sa budúcnosťou a finančným zabezpečením svojho dieťaťa už od jeho narodenia, aby ste boli schopní nahromadiť svojmu dieťaťu dostatočný štartovací kapitál
 • čím dlhší čas sa rozhodnete finančný produkt využívať, tým viacej kapitálu nahromadíte počas tejto doby
 • určite si váš investičný cieľ a akceptovateľné riziko, tzn. koľko financií a do akých finančných produktov chcete investovať alebo si sporiť
 • pri akumulácii kapitálu myslite aj na potenciálne riziká, ktoré vás môžu počas života stretnúť– napr. riziko smrti rodiča, straty zamestnania, zdravotné riziká dieťaťa
 • rozložte si svoju investíciu minimálne do dvoch rôznych produktov. Pre zabezpečenie budúcnosti svojich detí sa môžete rozhodnúť pre sporiace produkty, investičné produkty alebo poistné produkty.

Príklad: Rozhodli ste sa, že mesačne vyčleníte zo svojho rodinného rozpočtu na budúcnosť svojho dieťaťa 200 eur. Aby ste svojmu dieťaťu zabezpečili jednak kapitál a jednak zabezpečenie, rozhodli ste sa, že 150 eur budete investovať formou sporiaceho alebo investičného produktu a zvyšných 50 eur budete mesačne uhrádzať na účet poisťovne, kde ste pre svoje dieťa vybrali jednu z foriem poistenia. Formou sporiacich produktov nepodstupujete výrazné riziko, keďže vklady sú chránené a máte garantované vyplatenie toho, čo ste investovali. Ak sa však rozhodnete pre investovanie do investičných produktov, napr. do podielových fondov, máte svoje prostriedky zhodnocované väčšou mierou ako na sporiacich produktoch. Je na každom z vás, akú formu zhodnocovania kapitálu si vyberiete.

Dlhodobejšie formy investovania (podielové fondy, investície do cenných papierov, investičné životné a kapitálové poistenie) poskytujú väčšiu škálu výberu produktov ako krátkodobé formy investovania. Pridaná hodnota týchto produktov je taktiež vo finančnom zabezpečení detí na začiatku dospelosti, kedy netvoria žiadne príjmy a v prípade nepriaznivých okolností v živote rodiča.

Formy kumulovania kapitálu a zabezpečenia detí do budúcnosti možno rozdeliť do troch základných línií:

Sporenie

Rodič na svoje účty vkladá jednorazovo alebo pravidelne určité finančné zdroje úročené úrokovou sadzbou, ktorá závisí od výšky vkladu a doby viazanosti. Jedná sa o najkonzervatívnejšiu formu kumulovania kapitálu, pričom sporiteľ je chránený Fondom ochrany vkladov a má garantované vyplatenie istiny spolu s nakumulovaným výnosom.

Základná charakteristika sporenia

 • pravidelné odkladanie finančných čiastok za účelom dosiahnutia určitej sumy peňazí
 • sporenie pre vás znamená zisk, ak sa uložené peniaze zhodnocujú nad úroveň inflácie

Základné produkty

Výhody a nevýhody

 • najkonzervatívnejšia forma kumulovania kapitálu
 • vopred známy výnos
 • sporiteľ je chránený Fondom ochrany vkladov, t.j. má garantované vyplatenie istiny
 • nevýhodou je, že tieto prostriedky sú na dohodnuté obdobie viazané

Investovanie

Rodič investuje svoje voľné zdroje buď do podielových fondov alebo ako skúsenejší investor do cenných papierov s cieľom zabezpečiť svojmu dieťaťu kapitál na rozbeh do budúcnosti, ktorý sa ale počas doby, na ktorú ste sa rozhodli investovať, môže zhodnocovať vyššou mierou ako to je pri sporiacich produktoch.

Základné charakteristiky

 • možné zhodnotenie investície výrazne nad úroveň inflácie
 • rôzna variabilita investičných produktov, každý si nájde svoj produkt, do ktorého by rád investoval.

Peniaze nemáte viazané a v prípade potreby sú vám ihneď k dispozícii. Výnos a miera rizika závisia od výberu konkrétneho typu investície (čím konzervatívnejšia investícia, tým menšie riziko, ale aj nižší výnos). Pri investovaní treba počítať s poplatkami, ktoré sumárne znižujú výnos.

Základné produkty

Výhody a nevýhody

 • investované prostriedky sú rýchlo likvidné a pripravené na okamžité použitie (ak nevložíte peniaze do zatvorených podielových fondov)
 • možný očakávaný výnos je vyšší ako pri sporiacich produktoch, avšak tento výnos podlieha aj väčšiemu riziku
 • nevýhodou je potrebná vyššia znalosť produktov, do ktorých máte záujem investovať

Poistenie

Pre prípad nepredvídateľných nepríjemných situácií, kedy budete vy alebo nebodaj vaše dieťa potrebovať určitú finančnú pomoc, vám poistenie ako jedna z foriem kumulovania kapitálu a zabezpečenia pomôže preklenúť finančnú tieseň.

Základné charakteristiky

 • poistenie na jednej strane môže kumulovať finančné zdroje, na strane druhej zabezpečuje finančnú ochranu
 • obdobie, na ktoré si poisťujete svoje dieťa záleží od doby, na ktorú chcete svojmu dieťaťu zabezpečiť poistnú ochranu
 • po uplynutí doby, na ktorú ste svoje dieťa poistili, poistená osoba v prípade:
  • investičného životného poistenia dostane nasporenú sumu spolu s výnosom
  • kapitálového poistenia dostane dohodnutú poistnú sumu zvýšenú o podiel na zisku poisťovne

Základné produkty

Výhody a nevýhody

 • v prípade neočakávanej udalosti je vám poisťovňou vyplatená suma, na ktorú ste poistený
 • nevýhodou je, že tieto prostriedky sú na dohodnuté obdobie viazané, nie je možné s nimi disponovať

Odporúčania a rady

 • vypracujte si váš osobný finančný plán (príjmy - výdavky), aby ste videli, koľko viete zo svojho prebytku odkladať na finančné zabezpečenie svojich detí
 • čím konzervatívnejšie produkty využívate, tým je výnos nižší a bezpečnejší
 • čím rizikovejšie produkty využívate, tým je výnos vyšší
 • požiadajte finančnú inštitúciu alebo finančného poradcu o odporučenie pri výbere správneho umiestnenia finančného prebytku
 • dobre si prečítajte zmluvu (predmet, úroky, predčasné vyplatenie, iné)
 • nechajte si vysvetliť prípadné otázky dedenia alebo pokračovania v úsporách v prípade smrti alebo úrazu
 • nepodpisujte zmluvu pod časovým tlakom

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta