Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Investovanie do cenných papierov

Ak máte voľný prebytok peňažných prostriedkov, existujú možnosti na finančných trhoch ako investovať tieto voľné peňažné prostriedky.

Sú dve možnosti ako môže finančný spotrebiteľ svoje voľné peňažné prostriedky investovať:

 • Individuálne – je to spôsob investovania, kedy sa investor sám stará o svoje investície. Sám si vyberá cenný papier (ďalej len „CP“), do ktorého chce investovať, na ako dlho, aký chce mať výnos a aké riziko. Vyžaduje si to vyšší obnos peňazí a lepšie znalosti finančného trhu.
 • Kolektívne – je to spôsob investovania, kedy skupina investorov spojí svoj majetok a zverí ho do správy finančnej inštitúcii za stanovený poplatok. Všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom CP má na starosti správca fondu.

V tejto časti popíšeme individuálnu stránku investovania - investovanie do CP. Je dôležité, aby finančný spotrebiteľ mal určité množstvo informácií, na základe ktorých by sa vedel zorientovať v ponuke CP.

Cenné papiere - základná charakteristika

 • Cenný papier CP je peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka CP voči emitentovi, t. j. tomu, kto CP emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta CP voči majiteľovi CP. CP možno rozdeliť nasledovne:
  • prevoditeľné (prevoditeľný CP je možné previesť na inú osobu/predať )
  • neprevoditeľné (CP nie je možné previesť na inú osobu/predať)

CP možno členiť podľa viacerých hľadísk:

 • podľa druhu – napr. akcie, podielové listy, dlhopisy, hypotekárne záložné listy, družstevné podielnické listy, vkladné knižky, vkladové listy, zmenky, šeky a p.
 • podľa podoby – listinné (vo forme listinného CP) a zaknihované (zápis na účte majiteľa)
 • podľa formy na doručiteľa (prevádzajú sa v listinnej podobe odovzdaním), na meno (prevádzajú sa rubopisom (vyznačením nového majiteľa na rube listinného CP), na rad (prevádzajú sa cesiou (postúpením, dedičstvom)
 • podľa spôsobu vyplácania výnosov – napr. pevne určený výnos (% z menovitej hodnoty), premenlivý výnos (akcie, podielové listy – podľa výsledkov hospodárenia)
 • podľa emitenta – štátne, súkromné, komunálne
 • Prevoditeľné CP sú CP , s ktorými sa štandardne obchoduje na kapitálovom trhu. Ich základné delenie sa dá urobiť nasledovným spôsobom:
 • majetkové CP – najznámejšie sú akcie. Akcie vydávajú obchodné spoločnosti, aby získali financie na uskutočňovanie nových projektov a rast firmy. Akcia dáva majiteľovi podiel na danej firme a takisto podiel na zisku v podobe dividend, ak ich firma vypláca. Informácie o akciách a aj o tom, či firma vypláca dividendy, môžete často nájsť na web stránkach konkrétnych firiem, v ekonomickej tlači, u obchodníkov s CP, u finančných poradcov ako aj v bankách a na burzách (regulovaných trhoch). Medzi majetkové CP patria aj podielové listy a dočasné listy.
 • dlhové CP – najznámejšie sú dlhopisy. Dlhopisy vydávajú štáty, ale aj banky a rôzne iné spoločnosti väčšinou s cieľom pokrytia dlhu, ktorý firma alebo štát vyprodukoval. Dlhopis je vlastne forma pôžičky, ktorú investor poskytuje firme, ktorá sa zaväzuje ju splatiť vo vopred dohodnutých termínoch a vopred stanovených výškach splátok a navyše vyplatiť investorovi výnos. Medzi dlhové CP patria aj pokladničné poukážky.
 • iné CP

Prečo investovať do CP

Investovanie do CP prináša vyšší výnos, ako napríklad výnos na termínovaných vkladoch, a je porovnateľné s investovaním do podielových fondov

Príklad:
Teoreticky by ste mohli za všetky peniaze, ktoré chcete investovať, kúpiť napríklad jeden dlhopis vydaný určitou bankou a jeden štátny dlhopis. To by však znamenalo, že ak táto banka skrachuje, tak by ste prišli o polovicu peňazí investovaných do tohto CP.
Na druhej strane, ak nakúpite dlhopisy 3 rôznych bánk a k tomu jeden štátny dlhopis, tak ak by jedna z bánk skrachovala, prídete len o 1/4 peňazí. Aj to je veľa peňazí, ale menej ako v prvom prípade.
Vo všeobecnosti však fondy investujú do desiatok CP od rôznych bánk, firiem a štátov. V prípade firiem sa nakúpia CP z rôznych odvetví, napríklad ropné spoločnosti, technologické firmy, farmaceutické spoločnosti a iné. Týmto spôsobom ak niektorá firma alebo štát skrachuje, tak strata bude výrazne nižšia.

Rozdiel medzi podielovými fondmi a individuálnym investovaním je v tom, že okrem iných povinností preberáte aj zodpovednosť za výber CP, ktorý chcete nakúpiť. Preto, keď chce niekto investovať individuálne, mal by mať určité znalosti o finančnom trhu, jeho fungovaní, poznať CP a ich vlastnosti. Hlavnou motiváciou ľudí investovať do CP je vyšší výnos. Vo všeobecnosti s vyšším výnosom prichádza vyššie riziko a pri nakupovaní CP by ste si mali byť vedomí všetkých rizík, ktoré sú s ním spojené. Individuálne investovanie pri nižších sumách je tiež menej výhodné z hľadiska výšky poplatkov oproti kolektívnemu investovaniu do podielových fondov.

Pri investovaní je dôležité zhodnotiť niekoľko dôležitých faktorov

 • likvidita CP - je faktor, ktorý hovorí o tom, aký veľký objem daného CP sa zobchoduje napríklad za deň, a teda ako rýchlo a s akými nákladmi ste schopný nakúpiť/predať daný CP. Platí, že čím je CP obchodovaný vo väčšom objeme, tým je likvidnejší a viete ho nakúpiť/predať skôr a za lepšiu cenu. Informácie o objemoch a cenách CP sú zverejňované na web stránkach konkrétnych firiem, v ekonomickej tlači, u obchodníkov s CP, u finančných poradcov, v bankách, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s CP a na burzách.
 • výnos – je objem peňazí, ktorý vám prinesie daná investícia, vyjadrený v percentách z vloženej sumy. Výnos z daného CP je závislý od ponuky a dopytu po danom CP. Pri CP sa zverejňuje vývoj cien daných produktov a výška vyplácaných dividend pri akciách. Z toho si musí každý investor svoj konkrétny výnos vypočítať.
 • riziko – predstavuje mieru pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície. Prejdite si rizikový profil vášho CP s vašou bankou alebo subjektom, prostredníctvom ktorého daný CP kupujete (pýtajte sa na stav firmy, jej rating, potenciál rastu tržieb, plán zisku atď. ...)

Platí všeobecné pravidlo, že vzťah medzi rizikom a výnosom by mal byť priamo úmerný. Čím vyššie riziko, tým je zvyčajne vyšší výnos a naopak.

Každý investor by si mal premyslieť nasledovné tri veci

 • na akú dlhú dobu má voľné finančné prostriedky (investičný horizont)
 • aké riziko je ochotný podstúpiť pri investovaní (typ CP - akcia alebo dlhopis)
 • keď sa už rozhodne pre určitý CP, je dobré zhodnotiť všetky náklady spojené s investovaním, či už nákup alebo predaj CP, vedenie majetkového účtu, za správu portfólia, a iné

Ak sa chcete dozvedieť viac o investovaní do CP, pozrite si Cenné papiere.

Pre viac viď

Odporúčania a rady

 • pre správny výber investície do CP si ujasnite váš osobný finančný plán (príjmy - výdavky), aby ste vedeli, koľko viete investovať priebežne alebo jednorázovo
 • určite si investičný horizont, aký chcete dosiahnuť výnos a aké riziko ste ochotný podstúpiť a podľa toho nakupujte CP
 • vyberte si spôsob, akým chcete obchodovať s CP (individuálne alebo kolektívne)
 • zistite si všetky poplatky spojené s obchodovaním a ich výšku
 • porovnajte si u rôznych obchodníkov s CP poplatky za služby, ktoré chcete využívať, aké služby chcete využívať - poradenstvo, analýzy, programy na obchodovanie, prístup k informáciám na trhu, aké druhy CP môžete cez neho obchodovať, minimálna investícia
 • obchodujte len s peniazmi, ktoré v blízkej dobe nebudete potrebovať
 • dobre si prečítajte zmluvu (práva a povinnosti investora, práva a povinnosti subjektu, prostredníctvom ktorého kupujete CP)
 • nechajte si vysvetliť prípadné riziká spojené s vybraným CP
 • neinvestujte pod časovým tlakom

Dátum aktualizácie: 10. 1. 2018

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta