Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Možnosti zhodnocovania úspor

Každý jednotlivec sa rozhoduje, či svoje peniaze použije na veci bežnej spotreby alebo sa rozhodne zhodnocovať svoje úspory, teda chce, aby sa v budúcnosti premenili na ďalšie peniaze. Pri investícii sa investor vzdáva súčasných statkov, aby z nich v budúcnosti mal určitý výnos. Ale nezabúdajme na jedno - budúca hodnota našich investícii je vo väčšine prípadov neistá, pretože s investovaním je spojené riziko.

Základná charakteristika investovania

 • investovanie je proces, kedy obmedzujeme súčasnú spotrebu na úkor budúceho výnosu (teraz neminiem nasporené peniaze, ale vložím ich do vybraného finančného produktu, ktorý keď predám o určitý čas, tak až potom využijem kúpnu silu investovaných peňazí)
 • výnos z investície je vlastne prémiou za to, že sme odložili súčasnú spotrebu, je odmenou za čakanie
 • investovať môžeme nasledovným spôsobom.:
  • kúpiť si nehnuteľnosť s cieľom v budúcnosti ju predať
  • kúpiť si obraz významného maliara
  • investovať do zlata
  • ukladať peniaze na bankové účty, termínované vklady
  • kolektívne formou podielových fondov
  • individuálne na kapitálovom trhu kúpou akcií, dlhopisov a iných cenných papierov atď.
  • alebo využiť investičné životné poistenie

Investovanie môžeme rozdeliť do troch základných línií:

 • investovanie do reálnych aktív, t.j. kúpa nehnuteľnosti, umeleckého diela, komodity (suroviny), drahých kovov
 • investovanie do „nehmotných“ aktív alebo inak povedané sporenie, t.j. využívanie bankových účtov, stavebných sporení, poistenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
 • Investície na kapitálovom trhu, t.j. obchodovanie s cennými papiermi (dlhopisy, akcie, swapy, ... ) na burze alebo na mimo burzovom trhu

Výnos, riziko a likvidita

Investor, pokiaľ si vyberie niektorú z vyššie spomínaných foriem investície, by sa mal v prvom rade rozhodnúť:

 • koľko chce zo svojich voľných peňažných prostriedkov investovať, t.j. určiť si objem investície
 • aký výnos očakáva z tejto investície
 • aké riziko je ochotný podstúpiť
 • aká je očakávaná miera likvidity (tzn. premeny daného finančného produktu na hotovosť v prípade potreby)

Výnos, riziko a likvidita sú tri základné faktory, ktoré sú navzájom prepojené, čo znamená, že pri zmene jedného faktora dôjde k zmenám u ostatných dvoch faktorov.

Očakávaná miera výnosu

 • je najdôležitejšie a najsledovanejšie kritérium ovplyvňujúce rozhodovanie investora
 • je pre investora najzrozumiteľnejšie a na základe neho sa väčšinou investor rozhoduje, či aktívum kúpiť, alebo nie
 • určuje súhrn všetkých budúcich príjmov, ktoré z danej investície očakávame, t.j. rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou aktíva zvýšenú o úroky, dividendy, atď.

Investičné riziko

 • možno definovať ako určitú neistotu investora, či sa skutočný výnos nebude výraznejšie odlišovať od očakávaného výnosu
 • určuje možnú odchýlku od očakávaného výnosu, ktorá môže byť:
  • negatívna - predstavuje možný pokles celkovej hodnoty aktív a teda nižší, prípadne žiadny výnos (stratu)
  • pozitívna - predstavuje možný rast aktív a teda možný výnos je vtedy väčší než očakávame
 • možno vypočítať štatistickými metódami, kde na základe historických dát výnosov stanovíme výpočtom rozptyl od historických výnosov. V percentuálnom vyjadrení to znamená, o koľko sa odchyľovala cena hore alebo dole od priemerného výnosu za dané obdobie
 • neberie do úvahy mnoho začínajúcich investorov, lebo je pomerne zložité ho číselne definovať
 • každý investor má iný postoj k riziku, ale každý by si mal povedať akú maximálnu mieru rizika je ochotný podstúpiť. Zadefinujte si preto svoj postoj k riziku ako:
  • averziu k riziku – vtedy sa investor orientuje skôr ku konzervatívnym formám investícií (vklady v bankách, prípadne investovanie do bezrizikových cenných papierov ako napríklad štátne dlhopisy)
  • neutrálny postoj – investor investuje aj do rizikovejších aktív, snaží sa však svoje investície dobre rozložiť tak, aby pri poklese jednej investície mu rast druhej kompenzoval tento pokles alebo zvýšili zisk, diverzifikuje riziko
  • sklon k riziku – investor obľubujúci riziko je ochotný ísť do investícii, v ktorých môže veľa získať, ale aj veľa stratiť (akcie, opcie, menové operácie, komodity,...)
 • Ak predpokladáme, že ste investor, ktorý má averziu voči riziku, potom platí, že ak porovnávate dve investície:
  • s rovnakou priemernou hodnotou očakávaných výnosov, preferujete tú investíciu, ktorá má nižšiu odchýlku, t.j. je menej riziková
  • s rovnakou odchýlkou, preferujete investíciu vyššou hodnotou očakávaných výnosov
  • tak v každej investícii preferujte vyšší výnos a nižšiu odchýlku, t.j. je menej riziková

Likvidita

Likvidita definuje ako rýchlo je investor schopný premeniť svoju investíciu na peniaze (hotovosť) bez výrazných strát. Vo väčšine prípadov je likvidita daného aktíva určovaná dopytom a ponukou po ňom. V niektorých aktívach je táto likvidita stanovená zmluvnými podmienkami (termínované vklady, vkladné knižky, atď.)

vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou

Aký je vlastne vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou

Výnosovosť jednotlivých aktív súvisí s rizikovosťou a likviditou daného aktíva, pričom platia nasledovné vzťahy medzi nimi:

 • s rastúcou výnosovosťou aktíva rastie aj jeho rizikovosť a klesá likvidita, ale iba v rámci jednej skupiny aktív, napr. dlhopisov, ak máme jeden dlhopis likvidnejší ako druhý, tak je ten dlhopis drahší, teda nesie nižší výnos, je menej rizikový iba z pohľadu, že ak sa budú zle vyvíjať úrokové sadzby, vieme rýchlo predať tento dlhopis, ale vo všeobecnosti nie je menej rizikový
 • čím je likvidita aktíva vyššia, tým menej rizikové je dané aktívum a tým aj jeho výnosovosť klesá, pričom to platí len v rámci jednej skupiny aktív, napr. dlhopis vs dlhopis, nie dlhopis vs akcia

Rozdelenie produktov podľa likvidity, výnosu a rizika:

Produkt / investícia Likvidita Riziko Výnosy
Bežný bankový účet vysoká nízke nízke
Akcie vysoká vysoké vysoké
Štátne dlhopisy vysoká nízke stredné
Futures kontrakty vysoká vysoké vysoké
Podielové fondy stredná stredné stredné
Korporátne dlhopisy stredná stredné stredné
Termínovaný vklad stredná nízke nízke
Nehnuteľnosti nízka nízke stredné
Umelecké diela nízka stredné stredné

Uvedené rozdelenie je iba orientačné, parametre riziko- výnos- likvidita veľmi závisia od konkrétnej situácie, v ktorej sa investor nachádza.

Diverzifikácia rizika

 • každý investor, aj menej konzervatívny, by sa mal snažiť diverzifikovať svoje investičné portfólio a držať aktíva s rozdielnym rizikom
 • svoje investície by mal rozdeľovať podľa rizikovosti, t.j. diverzifikovať:
  • určitú časť prostriedkov by si mal ponechať ako finančnú rezervu v podobe hotovostných peňazí (peniaze na bežnom účte, hotovosť)
  • určitú časť finančných prostriedkov by mal nechať na sporiacich produktoch (termínované vklady, vkladné knižky)
  • určitú časť investovať buď kolektívne formou podielových fondov alebo individuálne formou investícií do cenných papierov (akcií, štátnych dlhopisov)
 • pri investícii do rizikovejších aktív a vhodnej diverzifikácii portfólia môžeme zachovať očakávania, čo sa týka výšky výnosu pri redukcii rizika, t.j. očakávať rovnaký výnos pri nižšom riziku

Príklad: Jednoduchý príklad vysvetľujúci diverzifikáciu rizika

Na ostrove, ktorý je uzatvorenou ekonomikou pôsobia dve spoločnosti: prvá spoločnosť, ktorá vyrába dáždniky a druhá spoločnosť, ktorá vyrába slnečné okuliare. Ak investícia bude iba do spoločnosti, ktorá vyrába dáždniky, investícia bude výnosná, keď na ostrove bude pršať, ale bude stratová, keď na ostrove bude väčšinou svietiť slnko. Opačná situácia nastáva, ak investícia bude pozostávať iba zo spoločnosti vyrábajúcej slnečné okuliare, čiže alternatívnej investície. Investícia bude úspešná, ak na ostrove bude svietiť slnko, ale stratová, ak bude zatiahnutá obloha a bude pršať. Na minimalizáciu vplyvu (rizika) zmeny a vývoja počasia na investíciu by bolo rozumné investíciu smerovať do obidvoch spoločností. Ak ju rozdelíte, teda diverzifikujete riziko, výnosnosť takejto investície nebude záležať na vývoji a zmene počasia, čiže riziku.

Ako si správne vypočítať očakávaný výnos investovaných aktív?

Zoberme si jednoduchý príklad, kedy vlastníme dve aktíva s rôznou výnosnosťou:

 1. termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov, investícia 3 000 eur, úročený 3% p. a.
 2. štátny dlhopis, kúpený za nominálnu hodnotu 2 000 eur, s ročným kupónom 5% p. a. vyplácaným ročne, splatný o 5 rokov

Výpočet:

Celková investícia: 5 000 eur
Termínovaný vklad 3 000 eur t. j. 3 000/5 000 = 60% z celkovej investície
Štátny dlhopis 2 000 eur, t. j. 2 000/5 000 =40% z celkovej investície

Očakávaný výnos termínovaného vkladu 3.0% p.a., t.j. po 12 mesiacoch bude vyplatené 3.0% z 3 000 eur, t.j. 0,03*3 000 eur = 90 eur, pričom banka odpočíta daň z výnosu 19% a spolu s vkladom vám bude vyplatených 3 072.9 eur.

Štátny dlhopis, ktorý ste kúpili, bude ročne vyplácať 5% p.a., t.j. každý rok do piatich rokov príde výnos vo výške 5.0% z 2 000 eur, t.j. 0,05*2 000 eur = 100 eur. Výhodou štátneho dlhopisu je to, že v prípade súrnej potreby peňazí viete tento dlhopis rýchlo speňažiť.

Záver: Vhodnou alokáciou úspor skombinujete nástroj s kratšou splatnosťou, aby ste mali časť peňazí k dispozícii rýchlejšie a časť investujete na dlhšie obdobie, aby ste zvýšili výnos, ale tak, aby prostriedky boli v prípade potreby k dispozícii.

Odporúčania a rady

 • pre správny výber investície si vypracujte váš osobný finančný plán (príjmy - výdavky), aby ste videli koľko viete pohodlne investovať
 • pri investovaní sa nikdy neponáhľajte
 • stanovte si do čoho by ste chceli investovať
 • investície sa navzájom líšia potenciálnou mierou výnosu, likvidity a stupňom rizika
 • vždy si jasne povedzte, koľko ste ochotní prerobiť v prípade investície do rizikovejších aktív
 • informácie o investičných príležitostiach získate priamo v bankách, poisťovniach, investičných spoločnostiach alebo u sprostredkovateľov
 • pýtajte si vždy zrozumiteľné informácie a jednoduché prospekty
 • neočakávajte rýchle závratné zisky a buďte pri investovaní trpezlivý
 • všeobecne platí, že čím neistejšia je budúca hodnota aktív, tým vyššia je miera návratnosti
 • diverzifikácia znižuje riziko prostredníctvom rozloženia aktív do niekoľkých druhov investícií a priemyselných sektorov

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta