Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Tvorba finančnej rezervy

Vytvorenie finančnej rezervy je dôležité pre bezpečné fungovanie finančného spotrebiteľa. Finančná rezerva predstavuje peňažné prostriedky, ktoré máte k dispozícii pre prípad nečakanej nepriaznivej udalosti, ktorá môže nastať pri nasledovných životných situáciách:

 • strata zamestnania
 • dlhodobá pracovná neschopnosť v prípade úrazu
 • neočakávané výdavky (napríklad oprava auta, rekonštrukcia obydlia)

Ak nastane jedna z vyššie uvedených situácií, finančná rezerva vám umožní prekonať toto nepriaznivé obdobie. Konkrétna suma vašej rezervy závisí od množstva faktorov, no tie najdôležitejšie faktory, ktoré musíte zohľadniť, sú:

 • výška pravidelných mesačných výdavkov
 • typ zamestnania, pracovná pozícia a vaše očakávania do budúcnosti
 • obdobie, ktoré má finančná rezerva pokryť
 • iné subjektívne faktory (váš zdravotný stav, rodinný stav a vek)

Vo všeobecnosti sa odporúča mať vytvorenú rezervu v takej výške, aby pokryla vaše výdavky na obdobie aspoň 6 mesiacov, ale prihliadnite na vyššie uvedené faktory.

Príklad: Ak sú napríklad vaše mesačné výdaje 500 eur, vaša finančná rezerva by v ideálnom prípade mala predstavovať aspoň 3 000 eur.

Najjednoduchšia cesta, ako si vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu, je pravidelné odkladanie časti mesačného príjmu (napr. 1/10 príjmu) so snahou, aby jej výška neklesla pod vopred stanovenú sumu.

Aké vkladové a investičné produkty si vybrať

 • pri tvorbe finančnej rezervy je potrebné sa zamyslieť aj nad tým, do akých produktov vložíte tieto peniaze
 • nakoľko finančná rezerva slúži pre prípad neočakávaných výdavkov, resp. straty príjmu, je nutné nájsť rovnováhu medzi rýchlou dostupnosťou peňazí, t.j. likviditou a ich primeraným zhodnotením, t.j. výnosom
 • v súčasnosti banky a iné finančné inštitúcie ponúkajú veľké množstvo produktov, ktoré umožňujú zhodnotenie peňažných prostriedkov s dostatočne rýchlou možnosťou výberu – likviditou

Čo je to likvidita

 • vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty
 • pri investovaní je potrebné rozdeliť investície do produktov s rôznou likviditou
 • napríklad v prípade bežného účtu sú peniaze k dispozícii kedykoľvek, v prípade termínovaného vkladu je likvidita daná dobou uloženia - viazanosti (spravidla niekoľko mesiacov)
 • likvidita úzko súvisí s výnosom finančných produktov
  • čím vyššia likvidita, tým menší výnos, a spravidla nižšie riziko
  • čím vyšší výnos, tým nižšia likvidita a spravidla aj vyššie riziko
 • výnos však primárne súvisí s rizikom
  • výnos je priamo úmerný riziku, čiže väčšinou platí, že produkty s vysokým výnosom sú viac rizikové ako produkty s menším výnosom
  • napríklad s investovaním do akcií je spojené vyššie riziko ako s peniazmi, ktoré vkladáme na sporiaci účet
 • rozdelenie niektorých finančných nástrojov / produktov podľa likvidity, výnosu a rizika:
Produkt / investícia Likvidita Riziko Výnosy
Bežný bankový účet vysoká nízke nízke
Akcie vysoká vysoké vysoké
Štátne dlhopisy vysoká nízke stredné
Futures kontrakty vysoká vysoké vysoké
Podielové fondy stredná stredné stredné
Korporátne dlhopisy stredná stredné stredné
Termínovaný vklad stredná nízke nízke
Nehnuteľnosti nízka nízke stredné
Umelecké diela nízka stredné stredné

Uvedené rozdelenie je iba orientačné, pomer riziko-výnos-likvidita veľmi závisí aj od konkrétnej situácie.

Čo sledovať pri rozhodovaní o investícií

 • výnos, likvidita a riziko, objem investície a časový horizont sú dôležité faktory pri rozhodovaní sa o konkrétnej investícii
 • musíte sa rozhodnúť, či zvoliť rizikovejšiu investíciu na úkor bezpečnosti alebo bezpečnú konzervatívnejšiu, ale s menším výnosom
 • aby ste predišli výraznej strate finančných prostriedkov, ktoré tvoria vašu finančnú rezervu, investujte tieto prostriedky skôr do likvidnejších a menej rizikových investícií
 • vo všeobecnosti sa oplatí rozdeliť si úspory a svoje voľné finančné prostriedky, ktoré tvoria finančnú rezervu podľa možnosti do finančných produktov tak, aby časť bola:
  • dostupná okamžite (vysoká likvidita) – bežný účet
  • dostupná v relatívne krátkej dobe – termínované vklady, sporiace účty
  • určená pre dlhodobejšie investovanie – podielové fondy, akcie prípadne iné finančné nástroje

Pomer jednotlivých častí pochopiteľne závisí predovšetkým od vašich finančných možností a aktuálnej životnej situácie. Avšak snažte sa držať svoju rezervu.

Príklad: Ako rozdeliť voľné prostriedky vám môže pomôcť aj nasledovná pomôcka (neberte ju však ako všeobecne platné pravidlo, ktorého je potrebné sa vždy presne držať):

 • rezerva - minimálne 6 vašich mesačných výdavkov pripadá na hotovosť (bežný účet) a iné likvidné a málo rizikové aktíva / produkty (napr. sporiace a termínované účty)
 • investovanie - voľné prostriedky znížené o rezervu môžete investovať v nasledujúcom pomere:
 • odčítajte svoj vek od 100 a dostanete % podiel, ktorý majú predstavovať rizikové, no potenciálne výnosne finančné nástroje ako napr. akcie
 • zvyšnú časť môžu tvoriť dlhopisy alebo iné finančné aktíva, ktoré nenesú také riziko ako akcie
 • ak máte 45 rokov, vaše mesačné výdavky sú 500 eur a máte ušetrených 10 000 eur, tak podľa tohto pravidla:
  • finančná rezerva v hotovosti alebo na sporiacom či termínovanom účte = 3 000 eur
  • po vytvorení rezervy vám ostáva 7 000 eur na dlhodobé investovanie s cieľom zhodnotiť svoj finančný majetok
  • 100 - 45 = 55, to znamená, že zhruba polovicu (55%) investujete do akcií, podielových fondov = 3 850 eur
  • dlhopisy = 3 150 eur

Odporúčania a rady

 • ak máte záujem o investovanie a necítite sa bezpečne zorientovaný v oblasti, môžu vám pomôcť pracovníci banky alebo finanční poradcovia
 • rezervu v požadovanej výške držte v produktoch s nízkym rizikom a vysokou likviditou. Táto suma nemá slúžiť na investovanie s cieľom vysokých výnosov, ale na zabezpečenie sa proti neočakávaným negatívnym situáciám. Uložte ich napr. na:
  • bežný alebo sporiaci účet
  • krátkodobý termínovaný vklad
  • prípadne cez banku alebo iného obchodníka s cennými papiermi kúpte štátne dlhopisy
 • až keď máte zabezpečenú finančnú rezervu, investujte zvyšné voľné prostriedky do výnosnejších a rizikovejších produktov (podielové fondy, akcie, firemné dlhopisy, futures a pod.)
 • ak vám niekto ponúka výnosnosť za rok (p.a.) v desiatkach percent, je na mieste opatrnosť. Najlepší investori v histórií dlhodobo nedosahovali výnosy vyššie ako 15% p.a., preto je vysoko pravdepodobné, že sa jedná o extrémne rizikovú investíciu, ak nie rovno o podvod

Pre viac viď


Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta