Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Platby bežným bankovým prevodom

Potrebujete uhradiť platbu za dovolenku, poslať peniaze na účet predajcu elektronicky alebo potrebujete jednorázovo splatiť nedoplatok za energie? Platíte pravidelne nájomné, plyn, elektrinu, telefón a nechcete pravidelne navštevovať poštu s hotovosťou vo vrecku či banku na to, aby ste splatili svoje záväzky? Chcete sa vyhnúť vysokým sumám hotovosti v peňaženke a dlhým radom na pošte?

Podobné situácie je možné riešiť bankovým prevodom.
Pri bežnom bankovom prevode dochádza k presunu peňažných prostriedkov medzi dvoma bankovými účtami. Ide o tzv. bezhotovostný platobný styk, ktorý prebieha na základe príkazu klienta v banke (tzv. platobný príkaz).

Vo všeobecnosti platobný príkaz je možné uskutočniť:

 • z vášho účtu na iný váš účet, alebo na účet niekoho iného v rovnakej banke
 • z vášho účtu na iný váš účet, alebo na účet niekoho iného v inej banke v SR alebo v zahraničí

Finančný spotrebiteľ môže vykonať bankový prevod:

 • platobným príkazom na úhradu - touto formou sa realizujú jednorázové platby rôzne veľkých súm
 • trvalým platobným príkazom na úhradu - t.j. môžete požiadať svoju banku, aby vami definovanú výšku peňazí posielala pravidelne v stanovený deň tomu istému príjemcovi sumy
 • hromadným platobným príkazom na úhradu - tento príkaz môžete využiť, ak chcete naraz urobiť niekoľko prevodov z daného účtu. Ak využijete túto formu úhrady, banka vám bude účtovať iba jeden poplatok a vy ušetríte
 • príkazom na inkaso - využíva sa na pravidelné úhrady čiastok, ktoré nemusia mať rovnakú výšku (napr. úhrada za telefón)
  • inkasná inštrukcia dáva právo určenej osobe alebo organizácii (napr. plynárne, elektrárne, mobilný operátor,...) požadovať stiahnutie istej finančnej čiastky z vášho účtu v jej prospech
  • v banke si môžete nastaviť maximálny limit – t. j. zadefinovať maximálnu čiastku, ktorá sa môže v stanovených časových periódach (napr. mesačne) uhradiť konkrétnemu príjemcovi z vášho účtu
  • pokiaľ platba, ktorú žiada zaplatiť príjemca, je väčšia ako vami zadaný inkasný limit, banka túto platbu zamietne a na účet príjemcu nepošle žiadnu čiastku
  • inkasná platba bude vykonaná za predpokladu, že ste o tejto platbe vopred informovaný, t.j. máte písomnú alebo elektronickú informáciu o čiastke a dátume jej odčítania z vášho účtu
  • predtým, ako zadáte inkasný príkaz, informujte vopred organizáciu, ktorej chcete platiť touto formou a vyplňte jej príkaz k inkasnej platbe

Dávajte si pozor na inkasné platby, lebo ak inkasná platba nie je vykonaná (napr. z dôvodu prevýšenia inkasného limitu alebo nedostatku peňazí na vašom účte), dostanete upomienku od dodávateľa a táto môže byť spojená s finančnou sankciou.

Aby bola banka schopná realizovať vami zadaný bankový prevod, musíte jej poskytnúť nasledovné informácie:

 • číslo bankového účtu, z ktorého budú tieto prostriedky hradené a meno majiteľa bankového účtu
 • ak zadávate prevod v rámci SR, tak treba zadať číslo bankového účtu a kód banky príjemcu platby, konštantný symbol (povinný údaj vyjadrujúci charakter platby) a variabilný symbol, pod ktorým príjemca lepšie identifikuje vašu platbu, prípadne špecifický symbol, ak ho príjemca vyžaduje
 • ak zadávate príkaz na úhradu do zahraničia, okrem čísla vášho účtu je potrebné uviesť aj:
  • IBAN kód (číslo účtu vo formáte IBAN) účtu príjemcu. Spôsob jeho použitia v platobnom styku je vám povinná oznámiť banka, ktorá vám vedie účet. Informatívny výpočet nájdete na stránke http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku
  • SWIFT kód, resp. BIC banky príjemcu (pozn.: kód vašej banky vám dajú priamo na pobočke banky alebo ho nájdete na výpise z vášho účtu)
  • kontaktné údaje zahraničného príjemcu platby (adresa a meno majiteľa účtu)

Poznámka:
Všetky banky majú povinnosť uvádzať číslo účtu vo formáte IBAN a BIC kód banky na výpise z účtu.

Zadaný platobný príkaz je možné stornovať alebo upravovať iba dovtedy, pokiaľ nie je zahájené jeho spracovanie. Po spracovaní platby vašou bankou môžete túto platbu už iba reklamovať u jej príjemcu a v prípade potreby odstrániť chybu, ktorú ste urobili, čo vás bude stáť čas a v niektorých prípadoch aj peniaze. Preto pri zadávaní platby si dávajte pozor na zadanie správnych údajov - najmä čísla účtu príjemcu a sumu, ktorú zasielate na účet.

V prípade reklamácie súvisiacej s uskutočňovaním prevodov v rámci SR alebo prevodov do zahraničia je finančný spotrebiteľ oprávnený podať postupom a v lehotách stanovených v reklamačnom poriadku banky. Náklady na reklamáciu znáša banka. V prípade, že vám neoprávnene prišli na váš účet peniaze, ste povinný ich vrátiť a informovať banku o tejto platbe, ak tak neurobíte, jedná sa o bezdôvodné obohatenie (čo je trestný čin).

Náklady a poplatky spojené s bankovými prevodmi

Každá banka si za prevody zvyčajne účtuje poplatky, ktorých výška závisí od banky, typu účtu alebo typu úhrady (prevod tuzemský alebo zahraničný). Informujte sa preto vo vašej banke, aký poplatok platíte za daný prevod. Každá banka má individuálny sadzobník poplatkov.

Na stránke NBS nájdete informatívne údaje o odplatách vyžadovaných od klienta ako fyzickej osoby.

Ak sa rozhodnete pre realizáciu bankových prevodov, musíte počítať s nasledovnými poplatkami:

 • poplatok za vedenie bežného účtu 1,49 eur - 5 eur
 • poplatok spojený s realizáciou domácej platby formou elektronických služieb okolo 0,15 eur na pobočke, na obchodnom mieste banky okolo 1,1 eur
 • poplatok spojený s realizáciou platby v eurách do zahraničia v rámci Európskej únie, resp. EHP formou elektronických služieb okolo 0,15 eur na pobočke a na obchodnom mieste banky okolo 1,1 eur
 • poplatok spojený s realizáciou platby v eurách do zahraničia mimo Európskej únie, resp. EHP alebo v inej mene ako EUR formou elektronických služieb závisí od výšky prevádzaných prostriedkov a je od 10 eur
 • poplatok za zadanie/zrušenie trvalého príkazu. Za zadanie trvalého príkazu väčšina bánk neúčtuje žiaden poplatok, v prípade zrušenia trvalého príkazu banky účtujú okolo 0,5 eur ak je zrušenie formou elektronických služieb a 1 eur ak je zrušenie uskutočnené na pobočke banky
 • poplatok za zadanie/zrušenie inkasného príkazu - zriadenie väčšinou bezplatne, zrušenie za poplatok. Ak je zrušenie elektronicky - 0,5 eur a ak je zrušenie uskutočnené na pobočke, od 1 eur
 • iné typy poplatkov ako napríklad: zmena údajov o zrealizovanej platbe, reklamácie,...

Konkrétnu výšku poplatkov sa dozviete v sadzobníku poplatkov alebo na webovej stránke finančnej inštitúcie alebo na pobočke danej inštitúcie.

Finančné inštitúcie sú povinné realizovať platby v termínoch, stanovených Zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • pri platbách v eurách v rámci SR musia byť finančné prostriedky prevedené na účet prijímateľa nasledujúci pracovný deň po dni splatnosti platobného príkazu, ak bol príkaz predložený v listinnej forme, môže sa lehota predĺžiť o jeden deň
 • pri platbách v eurách do Európskej únie, resp. EHP musia byť finančné prostriedky prevedené na účet prijímateľa najviac do 3 pracovných dní odo dňa splatnosti platobného príkazu, ak bol príkaz predložený v listinnej forme, môže sa lehota predĺžiť o jeden deň
 • pri platbách mimo Európskej únie, resp. EHP a v menách iných ako euro je potrebné sa informovať o lehotách priamo vo vašej banke
 • banky uplatňujú kratšie lehoty v prípade prevodov medzi účtami, ktoré vedie tá istá banka (príjemca obdrží finančné prostriedky na účet ešte v ten istý pracovný deň, kedy bol platobný príkaz splatný), alebo ak sa jedná o prevod medzi účtami, ktoré sú vedené u bánk tej istej bankovej skupiny pri cezhraničných platbách

Odporúčania a rady

 • predtým ako sa rozhodnete uhrádzať inkasné platby, založte si bežný účet, na ktorý budete každý mesiac vkladať peniaze potrebné na vykonanie inkasnej platby
 • pred zadaním inkasnej platby sa uistite, že suma inkasných platieb je menšia ako príjem, ktorý vám na účet prichádza
 • pred zadávaním každej platby sa uistite, či máte dostatočný objem finančných prostriedkov, inak k prevodu nemusí dôjsť a vy môžete byť za neuhradené platby penalizovaný
 • vždy skontrolujte, či ste zadali správne číslo bankového účtu, na ktorý posielate finančné prostriedky a správnu výšku úhrady
 • pravidelne kontrolujte, či bola daná platba vykonaná bez komplikácii a overte si u príjemcu platby, či dané prostriedky obdržal. V prípade, že sa tak nestalo, nemusí byť na vine banka, ale aj vy ako platiteľ
 • ak máte v jeden deň uhradiť viacero platieb, využite hromadný platobný príkaz - ušetríte na poplatkoch
 • ak máte úver a pravidelne platíte mesačné splátky, nastavte si trvalý príkaz na tieto platby ak to vaša banka automaticky nenastavila, aby ste sa vyhli sankčným úrokom a pokutám z omeškania
 • zistite si u konkrétnej banky, cez ktorú bankový prevod realizujete, aký by bol postup pri zaslaní peňazí nesprávnemu subjektu, nakoľko by sa jednalo o bezdôvodné obohatenie sa tohto subjektu (reklamácia, súdna cesta, náhrada peňazí zo strany banky atď. ...)

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta