Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

I. PILIER - DÔCHODKOVÉ POISTENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • I. pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie
 • ide o dôchodkový systém spravovaný Sociálnou poisťovňou, ktorá finančné prostriedky získava spravidla od ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
 • Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky priebežne, tzn. v pravidelných mesačných intervaloch; ide teda o priebežný dôchodkový pilier

 (?!)   Dôchodkové poistenie je tvorené starobným poistením, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje príjem v starobe a pre prípad úmrtia a invalidným postením pri poklese schopnosti zarábať v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a aj pre prípad úmrtia.  

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Dôchodkové poistenie 
 • predstavuje zákonom1) stanovené poistenie, nad ktorým vykonáva dozor Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) a Ministerstvo financií SR
 • účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona, ktorý však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie; môže si ho platiť aj fyzická osoba už po dovŕšení 16. rokov veku
 • Sociálna poisťovňa získava financie od pracujúceho obyvateľstva vo forme odvodov, to zn., že 1. pilier je previazaný na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem
 • vyplácané dôchodky podliehajú valorizácii, tzn. zvyšovaniu vyplácanej sumy, ale nie sú predmetom dedenia

Vyplácanie dôchodkov

Vyplácanie dôchodkových dávok Sociálnou poisťovňou prebieha prostredníctvom dvoch podsystémov, a to starobného poistenia invalidného poistenia.

Zo starobného poistenia sú vyplácané dávky na:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Z invalidného poistenia sú vyplácané dávky na:

 • invalidný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok 
 • sirotský dôchodok

 (?!)  Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti sociálneho poistenia, starobného dôchodkového poistenia, ako aj doplnkového dôchodkového poistenia je MPSVaR.2) Bližšie informácie týkajúce sa Ipiliera - dôchodkového poistenia, starobného, invalidného, ako aj dobrovoľného dôchodkového poistenia, a tiež aj podmienok nároku na jednotlivé dávky vyplácané na jednotlivé druhy dôchodkov, ako aj potrebné informácie, požiadavky a doklady na získanie dôchodkov a taktiež postup jednotlivých výpočtov dôchodku si môžete pozrieť na webovom sídle MPSVaR SR 3) a Sociálnej poisťovne.4) 

Podmienky nároku na starobný dôchodok
 • najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
 • dovŕšenie dôchodkového veku

 (?!)  Vo všeobecnosti je dôchodkový vek (pre ľudí narodených 1966 a neskôr) 64 rokov života, pričom za prvé až tretie vychovávané dieťa sa znižuje o 6 mesiacov. Teda najnižší vek odchodu do riadneho starobného dôchodku je 62 a pol roka. Dôchodkový vek pre ostatné ročníky, ako aj ďalšie podrobnosti môžete nájsť na webovom sídle Sociálnej poisťovne.5)
__________________

Vedeli ste, že starobný dôchodok sa zvyšuje o 0,5 % za každý navyše odpracovaný mesiac, ročne teda o 6 %? To však platí aj opačne pri skoršom odchode na dôchodok (predčasný dôchodok), vtedy sa dôchodok za každý mesiac skoršieho odchodu znižuje o 0,5 %. Na starobný dôchodok môžete tak nastúpiť o 2 roky skôr.

Spôsob výpočtu dôchodku

Priemerný osobný mzdový bod (podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období) x počet odpracovaných rokov (počet odpracovaných dní/365) x aktuálna dôchodková hodnota (pre rok 2021 je to 14,2107 eura)  

 (+-)  Pán Daniel dosiahol dôchodkový vek a chystá sa na odchod do dôchodku. Daniel sa správal celý produktívny život zodpovedne, bol zamestnaný a zamestnávateľ mu odvádzal z jeho platu na dôchodkové poistenie potrebný počet rokov, môže sa teda tešiť na zaslúžený odpočinok.

ZDROJE A LEGISLATÍVA