Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

OCHRANA FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 Kto je finančný spotrebiteľ, alebo vedeli ste, že je ním každý z Vás?  
 • za finančného spotrebiteľa možno považovať každého z nás
 • vo všeobecnosti je spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojho podnikania, zamestnania alebo povolania
 • finančným spotrebiteľom je teda každý spotrebiteľ, ktorý využíva finančné služby a produkty, alebo inak povedané finančným spotrebiteľom je každý spotrebiteľ na finančnom trhu
 • finančným trhom sa zjednodušene rozumie priestor, kde sa stretávajú navzájom finančné inštitúcie (banky, poisťovne a pod.), finanční spotrebitelia, ale aj zástupcovia štátu; poskytujú sa tu finančné služby (úvery, bežné účty, poistenie a pod.) a vykonávajú sa tu finančné operácie (napr. platby kartou alebo vklad na účet)
 • finančných spotrebiteľov (laickú verejnosť) je potrebné ochraňovať zavádzaním rôznych pravidiel zo strany štátu, čím sa vytvára akási rovnováhu medzi nimi a finančnými inštitúciami (profesionálmi), keďže ich postavenie na finančnom trhu nie je rovnocenné (profesionáli majú viac informácii, znalostí alebo skúseností)
 • ochranou finančného spotrebiteľa sa zaoberá napr. Ministerstvo financií SR alebo Národná banka Slovenska

 (?!)   Ak platíte v obchode kartou, pravidelne si odkladáte časť svojho príjmu na sporiaci účet a vytvárate si tak finančnú rezervu alebo máte poistenú Vašu domácnosť, ste finančným spotrebiteľom. Alebo stačí, že sa poistíte, keď idete na lyžovačku.
Ak máte problém, môžete sa obrátiť na jednotné kontaktné miesto Národnej banky Slovenska.1)

 (+-)   Janko si založil rodinu a rozhodol sa pre kúpu bytu a auta. Aj v tomto prípade je finančným spotrebiteľom, lebo si požičal finančné prostriedky, tzn. zobral si hypotéku z banky a lízing na auto z lízingovej spoločnosti. Janko sa správa zodpovedne, a teda si nehnuteľnosť, ako aj auto poistil. Okrem toho má účet v banke a nakupuje platobnou kartou na dôveryhodných internetových stránkach.  

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Subjekty finančného trhu a ich postavenie
 • medzi subjekty finančného trhu patria finančné inštitúcie, ako napr. banky, poisťovne alebo investičné spoločnosti. Taktiež Národná banka Slovenska a štátne orgány, ktoré finančný trh regulujú. A v neposlednom rade finanční spotrebitelia
 • subjekty finančného trhu nemajú medzi sebou navzájom rovnaké postavenie. To znamená, že na finančnom trhu existuje istá asymetria, čiže nerovnováha vyznačujúca sa najmä rôznou mierou poznania (vedomostí, zručností a návykov) finančného trhu, znalostí finančných produktov a poskytovaných finančných služieb

 subjekty finančného trhu

Pozícia finančných inštitúcií
 • ide spravidla o veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré poskytujú množstvo sofistikovaných finančných produktov a služieb
 • veľmi rýchlo sa rozvíjajú a využívajú moderné technológie a prístupy
 • disponujú kvalifikovanými profesionálmi
 • ich cieľom je orientácia na klienta
Postavenie finančného spotrebiteľa
 • znalosť produktov a finančných služieb, ako aj poznanie miery rizika je u spotrebiteľa, resp. u domácností často veľmi nízka, čo má negatívny vplyv na jeho rozhodovanie
 • v neprospech spotrebiteľa vyznieva aj nedostatočná finančná gramotnosť, spotrebiteľ sa ťažko orientuje v zložitých produktoch a službách poskytovaných finančnými inštitúciami
 • často je primárnym cieľom získať finančnú službu za čo najnižšiu cenu, či poplatok, bez hlbšieho skúmania ďalších parametrov
 • sklon k nákupu produktov, ktoré v skutočnosti spotrebiteľ ani nepotrebuje
Úloha štátu
 • štát vytvára akúsi rovnováhu na finančnom trhu, kontinuálne zmenšuje pretrvávajúci nepomer medzi finančnými inštitúciami a spotrebiteľmi
 • sleduje dodržiavanie podmienok na finančnom trhu, ale zohľadňuje aj podnety z bežnej praxe
 • aktualizuje pravidlá všeobecného rámca ochrany finančného spotrebiteľa, a to najmä legislatívnymi úpravami
 • vykonáva osvetu a celoživotné vzdelávanie v oblasti finančného trhu
Čo je cieľom ochrany finančného spotrebiteľa?

Zámerom je, aby finančný spotrebiteľ 

 • bol finančne gramotný; v tomto kontexte je v súčasnej dobe potrebné zamerať sa na celoplošné finančné vzdelávanie
 • poznal a účinnejšie presadzoval svoje spotrebiteľské práva
 • disponoval jasnými a zrozumiteľnými informáciami a mal prístup k primeraným poradenským zdrojom
 • rozumel pravidlám poskytovania finančných služieb a vedel, aké sú povinnosti finančných inštitúcií vo vzťahu k spotrebiteľovi, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií
 • mal vytvorené adekvátne podmienky pre riešenie sporov vzniknutých s finančnými inštitúciami, napr. v prípade ich neseriózneho správania  

        všeobecný rámec

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR zabezpečuje a uskutočňuje politiku finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, vypracúva návrhy zákonov, vykonávacích predpisov a iných opatrení.

 1. identifikovať rizikové oblasti vo finančných službách
 2. spracovať systém ochrany spotrebiteľov
 3. navrhnúť opatrenia pre vyššiu ochranu spotrebiteľov
 • prevádzkuje tento Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR, ktorého cieľom je:
 1. poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie
 2. zabezpečovať väčšiu informovanosť o finančných rizikách a ochrane finančného spotrebiteľa
 • uskutočňuje projekt vzdelávania finančnej gramotnosti určeného pre žiakov, pedagógov a pedagogických zamestnancov škôl, prevažne základných a stredných škôl pod názvom „Financi v lavici“, realizuje napr. Deň otvorených dverí a ďalšie externé i interné vzdelávacie aktivity

 • zriadilo Centrum pre finančné inovácie, ktorého cieľom je:
 1. vytvoriť platformu pre orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia umožňujúcu pravidelnú výmenu informácií a skúseností
 2. zmapovať prostredie ovplyvňujúce zavádzanie nových technológií v oblasti finančného trhu
 3. aktívne odstraňovať bariéry pre vznik a pôsobenie tzv. FINTECH spoločností na Slovensku 

ZDROJE A LEGISLATÍVA