Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

LEGISLATÍVA - POISŤOVNÍCTVO 

     

Právne predpisy SR  
Zákony
Vyhlášky

K zákonu č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z. z 2. októbra 2001, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS)

Jednotlivé opatrenia NBS súvisiace s oblasťou poisťovníctva môžete nájsť na stránke NBS v časti legislatíva, úplné znenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS, oblasť poisťovníctvo https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-inych-vseobecne-zavaznych-pravnych-predpisov-patriacich-do-kompetencie-nbs/oblast-poistovnictva    

Právne predpisy EÚ 
Smernice

Smernice transponované do zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (SOLVENTNOSŤ II)

Smernice transponované do zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti
Nariadenia
  1. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)