Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ŠTÁTNA PODPORA

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Štátna podpora je zvýhodnenie poskytované štátom za účelom podpory cieľovej skupiny poberateľov finančných produktov. Týka sa:

  1. hypotekárnych úverov - pre mladých poberateľov do 35 rokov preplatením časti úrokov po dobu 5 rokov vo forme daňového bonusu
  2. stavebného sporenia (a s tým spojeného stavebného úveru) - sporí sa aspoň 6 rokov s cieľom financovania Vášho bývania, pričom sa Vám nasporené peniaze úročia a po splnení podmienok Vám štát poskytuje štátnu prémiu
  3. mladomanželského úveru – mladomanželia do 35 rokov si môžu zobrať úver max. 10 000,- eur a štát im zníži úrokovú sadzbu vo forme štátneho príspevku pre mladomanželov

DETAILNÉ INFORMÁCIE

1. Hypotekárne úvery pre mladých

Štát podporuje poskytovanie hypoték pre mladých plnoletých poberateľov do 35 rokov na účely nadobudnutia nehnuteľnosti (dom alebo byt) alebo jej časti, výstavby nehnuteľnosti alebo zmeny dokončenej stavby. Podotýkame, že ide o tuzemské nehnuteľnosti určené na bývanie.

Podpora spočíva v daňovom bonuse na zaplatené úroky (v minulosti podpora spočívala vo forme štátneho príspevku pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru, tzn. bonifikácie úrokovej sadzby hypotéky). Keďže ide o formu daňového bonusu, podmienkou je, aby poberateľ pracoval a odvádzal štátu dane.

Príjem poberateľa hypotéky musí byť nižší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, v prípade manželov ide o koeficient 2,6-násobok.

Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov maximálne zo sumy 50 000,- eur v príslušnom zdaňovacom období na jednu tuzemskú nehnuteľnosť, najviac 400,- eur ročne po dobu piatich po sebe idúcich rokov, počnúc mesiacom začiatku úročenia.

V prípade spoludlžníkov má nárok na daňový bonus iba jeden z nich.

 (+-)   Stanovi a jeho manželke (obaja 21r.) (tzn. < 35r.) banka schválila hypotéku 100 000,- eur. Stano je zamestnaný a jeho hrubý príjem je 1 800,- eur, manželka je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovskú dávku (tzn. ich spoločný príjem je < 2,6-násobok). Manželka je zároveň spoludlžníkom hypotekárnej zmluvy, daňový bonus si však môže uplatniť iba jeden z nich, v tomto prípade Stano, keďže poberá zdaniteľný príjem.

V roku 2020 zaplatili zo sumy 100 000,- eur úroky 1 200,- eur.
Zo sumy 50 000,- eur je to polovica, teda 600,- eur.
Uplatniť si môže 50 % zo 600,- eur = 300,- eur (< 400,- eur najviac).

Stano má nárok na daňový bonus 300,- eur a môže si ho uplatniť v daňovom priznaní podanom za rok 2020 do konca marca 2021.

2. Stavebné sporenie a stavebný úver

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Viac informácií o stavebnom sporení a stavebnom úvere si môžete pozrieť v časti "Stavebné sporenie" a "Stavebné úvery".

Pri stavebnom sporení sa sporí aspoň 6 rokov, pričom po splnení podmienok Vám štát poskytne štátnu prémiu.

Štátna prémia je príspevok nepodliehajúci dani z príjmov, plynúci zo štátneho rozpočtu SR. Vypláca sa každoročne stavebnému sporiteľovi na jednu zmluvu o stavebnom sporení po splnení zákonom stanovených podmienok, resp. ak sporiteľ nedodží stanovené podmienky, nárok na štátnu prémiu mu zaniká.

Jednou z podmienok je, že mesačný príjem sporiteľa nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Ak má sporiteľ viac stavebných sporení, musí si určiť iba jedno z nich, na ktoré sa má vyplácať štátna prémia.

Štátnou prémiou sa rozumie percentuálny podiel z ročného vkladu, a to

  • 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 € na príslušný kalendárny rok

 (?!)   Ak chce stavebný sporiteľ v roku 2021 získať štátnu prémiu v plnej výške 70,- eur, musí v roku 2020 vložiť finančné prostriedky vo výške 2 800,- eur, čiže 233,30 eur mesačne. Tieto finančné prostriedky môže sporiteľ vkladať priebežne, ale napr. aj jednorazovo v priebehu kalendárneho roka.

Nasporené peniaze spolu s úrokom a štátnou prémiou môžete použiť na financovanie Vášho bývania. Ak Vám nasporená suma nebude postačovať, môžete požiadať stavebnú sporiteľňu o stavebný úver. 

3. Mladomanželský úver

Ide o úver, na získanie ktorého prvou podmienkou je uzavretie manželstva, pričom obaja manželia na úverovej zmluve budú vystupovať ako jeden dlžník. Mladomanželia môžu požiadať o štátnu podporu mladomanželského úveru prostredníctvom banky, v ktorej si plánujú čerpať úver.

Samotná podpora pre mladomanželov predstavuje štátny príspevok – percentuálnu výšku, o ktorú štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve.

Podmienky získania štátnej podpory, resp. mladomanželského úveru:

  • výška pôžičky bude najviac 10 000,- eur
  • obaja mladomanželia musia mať maximálne 35 rokov v čase žiadosti o úver
  • manželstvo môže trvať najviac dva roky ku dňu podania žiadosti
  • ich spoločný príjem nesmie prekročiť 2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok

ZDROJE A LEGISLATÍVA