Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Archív podnetov

Investovanie beriem ako záľubu a koníček od detstva. Mal som však pracovný úraz hlavy s krvácaním do mozgu a výpadok pamäte. Vedel by niekto moje investície dohľadať a dať mi ich správe?

 
V súvislosti s Vaším podnetom vo veci dohľadania investícií, ktorý bol doručený Ministerstvu financií SR dňa 13. októbra 2021 a vzhľadom na skutočnosť, že neuvádzate žiadne bližšie informácie týkajúce sa Vášho investovania, zasielame Vám nasledovnú všeobecnú odpoveď.

Na finančnom a kapitálovom trhu existujú rôzne finančné nástroje do ktorých ste mohli investovať. Takýmito finančnými nástrojmi podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o CP") sú napr. cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, investovanie do akcií, dlhopisov, emisií, opcií, poprípade ste mohli investovať do rôznych bankových, poistných produktov alebo nehnuteľností. Investovať ste mohli tiež cez rôzne inštitúcie pôsobiace na finančnom a kapitálovom trhu, ako napr. banku, správcovskú spoločnosť, poisťovňu, centrálny depozitár, alebo cez obchodníkov s cennými papiermi, ktoré poskytujú rôzne investičné služby a činnosti alebo vedľajšie služby (napr. poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi) v súlade so stanovenou platnou legislatívou zákona o CP (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o CP). Takouto investičnou službou a činnosťou je aj konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta a zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov vydaných obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou v čase ich vydania (§ 6 ods. 3 zákona o CP).

To znamená, že ak ste investovali svoje finančné prostriedky alebo si kúpili niektorý z finančných nástrojov, ako napr. cenné papiere, mali by ste mať uzatvorenú zmluvu podľa obchodného zákonníka o kúpnej zmluve (§ 30 ods. 1 zákona o CP). Uvedené platí aj v prípade, ak ste investovali napr. do niektorých z produktov bánk alebo aj do nehnuteľnosti a pod.

V prípade kúpy cenných papierov by ste mali mať aj vytvorený účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet, ktorý je registrovaný v centrálnom depozitári CP (§ 13 ods. 1 zákona o CP). Podotýkame, že centrálny depozitár CP alebo člen je povinný poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bezodkladne po tom, čo vykoná účtovný zápis, alebo na žiadosť majiteľa účtu. Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa, je povinný bezplatne poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu aspoň raz ročne na trvanlivom médiu, ak nie je dohodnuté častejšie poskytovanie výpisu (§ 105 ods. 7 zákona o CP).

Z uvedeného vyplýva, že ak by ste investovali do cenných papierov, mal by Vám aspoň raz ročne chodiť výpis z účtu, ak ste sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy nedohodli inak.

V prípade ak si chcete overiť, či máte vytvorený účet majiteľa v centrálnom depozitáry CP môžete tak urobiť na uvedenej stránke centrálneho depozitára CP Overenie existencie účtu pre majiteľa – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk) a ak máte záujem zistiť, či ste majiteľom zaknihovaných CP alebo ste vedení ako akcionár v zozname akcionárov listinných akcií na meno niektorých cenných papierov, môžete tak urobiť na základe postupu uvedeného tiež na webovom sídle centrálneho depozitára SR https://www.cdcp.sk/potvrdenie-z-evidencie-cdcp-o-nevlastneni-cp/.

Či ste majiteľom investícií do podielových fondov môžete zistiť priamo u jednotlivých správcovských spoločností, a to z dôvodu, že podielové listy nie sú evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a. s. alebo v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov a. s., ale u depozitárov podielových fondov čo je spravidla materská banka správcovskej spoločnosti. V tejto súvislosti Vám posielame aj link na zoznam správcovských spoločností zverejnených na webovom sídle Národnej banky Slovenska https://subjekty.nbs.sk/?s=1059.

Na záver Vás upozorňujeme, že aktuálny právny stav nestanovuje povinnosť žiadnej finančnej inštitúcií resp. štátnemu orgánu dohľadávať investície fyzickým alebo právnickým osobám a ani neurčuje postupy na dohľadávanie investícií. Taktiež nemáme informáciu o žiadnej všeobecnej evidencii, ktorá by slúžila na dohľadanie Vašich investícií. Každá finančná inštitúcia pôsobiaca na finančnom alebo kapitálovom trhu má však za povinnosť viesť zoznam obchodov uskutočnených s fyzickými alebo právnickými osobami. To znamená, že investície si môžete dohľadať samostatne priamo napr. v banke, správcovskej spoločnosti alebo u obchodníka s cennými papiermi, ktorý Vám investičnú službu poskytol a uzavrel s Vami obchod. Z uvedeného dôvodu Vám preto odporúčame obrátiť sa s Vašou požiadavkou priamo na tieto subjekty.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

Patrí reklamácia za neuskutočnený zájazd v r. 2020 a nevratenie zaplatenej plnej sumy do agendy ochrany finančného spotrebiteĺa? Ak nie, na ktorú inštitúciu sa môžeme obrátiť?  

 
V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 20. októbra 2021 Vám oznamujeme, že Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle platného zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii činnosti vlády), okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky aj pre oblasť financií a politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb. To znamená, že ministerstvo najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených oblastiach a zameriava sa na ochranu spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na finančnom trhu (ako napr. pri poskytovaní úverov bankami).

Práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo služieb cestovného ruchu upravuje zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018“), ktorý patrí do kompetencie Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“). MH SR na základe zákona o organizácii činnosti vlády je ústredným orgánom štátnej správy okrem iného pre vnútorný obchod, zahraničných obchod, koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie a zabezpečuje aj ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb v uvedených oblastiach.

Prípadne sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej len „SOI“), ktorá je podľa § 31 zákona č. 170/2018 orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Z uvedeného dôvodu Vám preto odporúčame obrátiť sa s Vašou otázkou priamo na MH SR prípadne na SOI.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

Nemôžete zo zákona používať svoj hráčsky účet. Vaše údaje sme našli v registri vylúčených osôb. A nechcem aby som bola. V registre tak ako vylúčená osôb chcem viuzivat ponuky a bonusy

 
V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 7. októbra 2021 vo veci evidovania Vašej osoby v Registri vylúčených osôb (ďalej len „register“), si Vám dovoľujeme odpovedať, že vzhľadom na to, že uvedený register je informačným systémom verejnej správy a jeho správcom je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava (pre Vašu informáciu uvádzame, že prevádzkovaním registra je poverená rozpočtová organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava) Vám odporúčame v prípade Vášho pretrvávajúceho záujmu vo veci evidovania resp. vymazania Vašej osoby z registra obrátiť sa na uvedenú inštitúciu. Zároveň zasielame aj odkaz na to, ako postupovať v prípade záujmu o výmaz z registra „Čo robiť, ak sa chcem nechať vymazať z registra vylúčených osôb“:

https://www.urhh.sk/documents/20127/41615


Poprosim o info ohľadom poskytovania financ.prispevkiv a komu sa poskytuje dakujem

 
V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 29. apríla 2021 vo veci poskytovania a konkrétneho určenia komu je finančný príspevok poskytovaný/určený si Vám dovoľujeme odpovedať, že vzhľadom na to, že v podnete nie je presne uvedené, o aký konkrétny finančný príspevok Vám ide, nevieme sa k nemu jednoznačne vyjadriť. V prípade Vášho pretrvávajúceho záujmu Vám odporúčame konkretizovať a detailne popísať Vašu žiadosť.

S pozdravom

Dobrý deň,

aktuálne nie je možné absolvovať kurzy na stránke dolceta. Je možné si ich pozrieť niekde inde alebo táto služba už nie je aktuálna?

Ďakujem.

S pozdravom

 
V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. marca 2021, Vám oznamujeme nasledovné:

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR prevádzkuje portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR – www.fininfo.sk. Cieľom finančného portálu je poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečovať väčšiu informovanosť o finančných rizikách a riešiť ochranu finančného spotrebiteľa.

Na stránke finančného portálu sa nachádzajú aj odkazy na vzdelávacie kurzy Dolceta, ktoré boli projektom Európskej komisie. Cieľom projektu bolo informovať a vzdelávať spotrebiteľov na tému finančných služieb v Európskej únii, ako i v SR. Avšak v súčasnej dobe je uvedená stránka už neaktívna a nedá sa zobraziť. Domnievame sa, že pôvodná webová stránka bola zatvorená, pre viac informácií viď.: http://www.eucen.eu/post/dolceta-. Zo spomínaného dôvodu nie je možné prejsť zo stránky finančného portálu na konkrétnu tréningovú sekciu podľa témy Vášho záujmu.

Pre Vašu informáciu Vám zasielame odkaz na Úrad pre vydávanie publikácii Európskej únie (Publications Office of the European Union), ktorého cieľom je okrem iného poskytovať zdarma prístup k informáciám, a to najmä o európskej legislatíve a EÚ publikáciách. Na uvedenej stránke je možné nájsť konkrétne informácie súvisiace s projektom DOLCETA, avšak sú prevažne v anglickom jazyku:
https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=dolceta&facet.collection=EULex%2CEUPub%2CEUDir%2CEUWebPage%2CEUSummariesOfLegislation&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadne hypotekárneho úveru na bývanie. Chcem refinancovať úver. Hypotekárna úver so štátnym príspevkom pre mladých s pred roku 2018 sa môže refinancovať úplne bezplatne a to aj mimo výročia fixácie alebo pokiaľ som dostal 48. štátny príspevok. Tak ŠPM nebudem musieť vrátiť? Ale ako to je keď som mal odklad splátok kvôli dôvodu.? Ďakujem 

 
Dobrý deň,

v súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 25. februára 2021, Vám oznamujeme nasledovné:

Podmienky poskytovania úveru na bývanie sú vo všeobecnosti upravené zákonom č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých platí, že podľa §122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) sa pri zmluvách o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 na určovanie, výpočet, uplatňovanie nárokov, poskytovanie a zánik nároku na štátny príspevok pre mladých použijú predpisy účinné do 31. decembra 2017.

Podľa v tom čase platného zákona o bankách teda platí, že nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká, ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru (ďalej len "mladý poberateľ") okrem iného splatí hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru (§ 85b ods. 5 písm. a) bod 3 zákona o bankách), pričom štátny príspevok pre mladých sa poskytuje mladému poberateľovi každoročne po dobu piatich rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru, a to iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere (§ 85b ods. 2 zákona o bankách). Zároveň sa mladému poberateľovi štátny príspevok pre mladých poskytne, ak sa hypotekárna banka okrem iného zaviaže, že mu na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku (§ 85a ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o bankách). To znamená, že ak mladý poberateľ zrealizuje mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru, nemal by prísť o štátny príspevok pre mladých a nebude musieť ani zaplatiť poplatok za mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že na účely uplatňovania štátneho príspevku pre mladých je za hypotekárny úver považovaný úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý poskytuje hypotekárna banka mladému poberateľovi, po splnení zákonom stanových podmienok, len na tieto účely:
  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  • údržbu tuzemských nehnuteľností

V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že nárok na štátny príspevok pre mladých okrem iného zaniká, ak mladý poberateľ nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý, a to napríklad, že ho refinancuje v inej banke. To znamená, že vo Vašom prípade by pri zmene banky a poskytnutí nového hypotekárneho úveru išlo o nepodporovaný účel poskytnutia úveru, a to refinancovanie úveru, čiže jeho splatenie pred dohodnutou lehotou splatnosti v plnej výške novým úverom a teda ukončenie doterajšej úverovej zmluvy. Následkom je, že pre nasledujúce obdobie vzhľadom na účel nového úveru by nebolo možné si uplatňovať na novú úverovú zmluvu nároky v súvislosti so štátnym príspevkom pre mladých.

Dôvodom zániku nároku na štátny príspevok pre mladých, ako už bolo spomenuté, je aj skutočnosť, že mladý poberateľ splatí hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov (čiže 48 mesiacov) od poskytnutia hypotekárneho úveru. V tomto prípade je mladý poberateľ povinný bezodkladne prostredníctvom hypotekárnej banky vrátiť štátny príspevok pre mladých, ktorý mu bol poskytnutý. Sme toho názoru, že ak by teda refinancovaním došlo k splateniu doterajšieho hypotekárneho úveru pred uplynutím štyroch rokoch od jeho poskytnutia, nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká a vtedy je povinný ho mladý poberateľ vrátiť; ak ho však splatí po tejto lehote štyroch rokov, sme toho názoru že štátny príspevok pre mladých nevracia.

Podotýkame, že ako spotrebiteľ máte právo kedykoľvek počas doby trvania úverovej zmluvy hypotekárny úver, resp. úver na bývanie pred dohodnutou lehotou splatnosti úplne alebo čiastočne splatiť. S tým však súvisí aj téma poplatkov, sankcií alebo náhrad nákladov. Vo všeobecnosti to znamená, že ste povinný uhradiť skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, ktoré nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie. Žiadne poplatky neuhrádzate v tom prípade, ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne výšku 20 % istiny tohto úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie, alebo ak k predčasnému splateniu úveru na bývanie alebo jeho časti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie (alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu). Zároveň však pri poskytnutí štátneho príspevku pre mladých platí už spomínaný záväzok hypotekárnej banky, že mladému poberateľovi na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku.

Čo sa týka samotného odkladu splátok úveru, z Vášho podnetu predpokladáme že Vám ide o odklad splátok úveru z dôvodu pandémie. Dovoľujeme si Vás informovať, že opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi počas obdobia pandémie sú upravené zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon COVID-19"). Podľa zákona COVID-19 platí, že ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok pre mladých, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na jeho poskytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok (§ 30f zákona COVID-19). Sme však toho názoru, že predmetom úpravy tohto ustanovenia nie sú iné lehoty súvisiace s poskytovaním hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých, tzn. že aj v prípade odkladu splátok takéhoto hypotekárneho úveru ostávajú lehoty vo vyššie uvedenom § 85b ods. 5 písm. a) bod 3, ako aj § 85a ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o bankách v znení účinnom do 31. decembra 2017 bez zmeny.

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko MF SR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko MF SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.


Otázka č. 10 nie je úplne jednoznačná pretože ak ide o už existujúce dlhopisy, ktorých splácaný úrok je dohodnutý dopredu a je nižší ako súčasný stav a rast úrokových sadzieb tak v tomto dôsledku by hodnota už emitovaného dlhopisu bola nižšía v porovnaní s aktuálnymi dlhopismi, ktorých úroková politika zodpovedá vyššiemu úrokovému štandartu. 

 
V súvislosti s Vašim podnetom zaslaným dňa 22. februára 2021 si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Úvodom si Vám dovoľujeme veľmi pekne poďakovať za zaslanie Vášho podnetu ako námetu na ďalšiu diskusiu možného precizovania testu finančnej gramotnosti. Zároveň oceňujeme Váš prejavený záujem o tento test nachádzajúci sa na Portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR, ktorý slúži aj ako prostriedok zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva cestou finančnej osvety.

Z Vášho podnetu vyplýva, že ste vyjadrili svoj názor k otázke č. 10. Uvedená otázka sa týkala zadania, ako zareaguje cena dlhopisu pri raste referenčných úrokových sadzieb. Na výber odpovede boli štyri možné spôsoby riešenia, a to nezmení sa, bude rásť, bude klesať a neviem posúdiť. Správna odpoveď k otázke č. 10 je, že pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu bude klesať. Podľa nášho názoru dôvodom je, že cena dlhopisu sa odvodzuje z hodnoty budúcich hotovostných tokov, ktoré obdrží jeho majiteľ (t. j. úroky a splatenú nominálnu hodnotu dlhopisu). Vplyv na cenu majú i úrokové sadzby na peňažnom trhu (napr. EURIBOR, sadzby Národnej banky Slovenska), resp. zhodnotenie alternatívnych investícií (napríklad termínovaných vkladov). Výnosy dlhopisov veľmi úzko súvisia s úrokovými sadzbami. Ceny dlhopisov sú nepriamo úmerné výške úrokových sadzieb, resp. majú negatívnu koreláciu. Inými slovami, keď úrokové sadzby stúpajú, ceny dlhopisov klesajú a naopak. Prečo je to tak? Predstavme si americký vládny dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 USD, so splatnosťou 1 rok a s kupónom 5 %. Aktuálne úrokové sadzby sú 5 % a preto je jeho cena rovná nominálnej hodnote (výnos dlhopisu do splatnosti je 5 %). No ak v dnešný deň úrokové sadzby stúpnu na 6 %, nikto si ho nebude chcieť kúpiť za 1 000 USD, pretože by mal nižší než trhový výnos. Maximálna cena, ktorú budú investori ochotní zaplatiť, bude 990,57 USD, pretože iba pri takejto cene dosiahnu výnos 6 %. Ak by ale úrokové sadzby klesli na 4 %, cena tohto dlhopisu stúpne až na 1 009,62 USD, pretože vtedy investor získa výnos 4 %, na úrovni trhového. To znamená, že správna odpoveď k otázke č. 10 je, že pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu bude klesať.

Záverom uvádzame, že zvážime do budúcna možnosť úpravy otázok tak, aby pre respondentov bol ich obsah jednoznačný, aj keď zmienená otázka je iba v teoretickej rovine, ktorá vychádza zo všeobecných rámcov platných na finančnom trhu.


IBAN, VS, KS, ŠS na platbu dane z motorových vozidiel. Ďakujem.
S pozdravom

 
V súvislosti s Vašou žiadosťou vo veci platby dane z motorových vozidiel a jej náležitostí, ktorú ste nám zaslali dňa 20. januára 2021, Vám oznamujeme nasledovné:

Správu dane z motorových vozidiel podľa ustanovenia § 13 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú daňové úrady. Daňovú povinnosť a preddavky na daň je daňovník povinný uhradiť na dani z motorových vozidiel za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti.

Podrobné informácie týkajúce sa daňovej povinnosti, tzn. informácie o lehote na zaplatenie dane z motorových vozidiel, o platobných detailoch ako IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol, ako aj o spôsobe úhrady daňovej povinnosti môžete získať priamo u Vášho správcu dane alebo nájsť na webovom sídle Finančnej správy na nasledovnom odkaze:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel/financne-vyrovnanie-dzmv

Záverom Vás informujeme, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.


Dobrý deň,
chcem sa opýtať či podľa
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere z 23.8.2016 uzavretej medzi Home Credit Slovakia a.s. a fyzickou osobou na celkovú výšku úveru 6000 € pri mesačnej splátke 118,34 €,kde je uvedené
Celková výška úveru : 6000 €
Celková výška mesačnej splátky : 118,34 €
Ročná úroková sadzba : 18,03%
RPMN : 19,8%
Odplata : 18,03%
Priemerná hodnota RPMN : 14,48%
Celková čiastka splatná spotrebiteľom 11360,64 €
Počet splátok 96
Otázky :
či takýto úrok 18,03% nie je v rozpore som zákonom, resp. neprevyšuje maximáne prípustnú hranicu
či takáto RPMN 19,8% nie je v rozpore so zákonom,resp. neprevyšuje maximálne prípustnú hranicu
teda či takéto úroky a takáto RPMN je zo strany veriteľa súdne vymáhateľná,
tiež mi nie je jasné prečo sa v zmluve na jednom mieste uvádza RPMN 19,8% a v ďaľšej časti Priemerná hodnota RPMN 14,48%

ďakujem


 
Dobrý deň,

v súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zaslali dňa 6. januára 2021 Vám oznamujeme nasledovné:

Vami uvedené náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere (ďalej len „zmluva“) medzi Vami a veriteľom, akými sú celková výška spotrebiteľského úveru, konkrétna mena úveru, výška a počet splátok, úroková sadzba, ročná percentuálna miera nákladov (ďalej len „RPMN“), odplata, celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ, čiže Vy zaplatiť, ako aj informácia o priemernej hodnote RPMN sú povinnými náležitosťami takejto zmluvy vyplývajúce zo zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“).

Na Vašu otázku týkajúcu sa RPMN, resp. priemernej RPMN Vám odpovedáme, že údaj o RPMN predstavuje podstatnú informáciu pre spotrebiteľa, keďže sa ňou rozumejú celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru, čo zahŕňa všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu; do celkových nákladov patria aj poistné a náklady spojené so zmluvou o zabezpečení záväzku spotrebiteľa, ktorých uzavretím bolo podmienené získanie spotrebiteľského úveru alebo jeho získanie za ponúkaných podmienok. Je to tiež dôležitý nástroj pre porovnávanie úverov, čo môže uľahčiť rozhodovanie spotrebiteľa. Výpočet RPMN môžete nájsť v prílohe č. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch.

Údaj o priemernej RPMN je v zmluve uvedený pre Vašu informáciu o priemerných hodnotách platných na trhu v danom čase. Údaje o priemernej hodnote RPMN pre jednotlivé typy spotrebiteľských úverov vypočítané na základe hlásení veriteľov ministerstvo zverejňovalo v čase uzavretia zmluvy podľa vyhlášky MF SR č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, a to na webovom sídle ministerstva na tomto odkaze:
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/bankovnictvo/spotrebitelske-uvery/suhrnne-informacie-udajoch-novoposkytnutych-spotrebitelskych-uveroch-veritelmi/

Podľa § 9 ods. 2 písm. z) v tom čase platného zákona o spotrebiteľských úveroch platnou priemernou hodnotou RPMN na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty RPMN za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota RPMN na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podľa Vami uvedeného dátumu uzavretia zmluvy 23.8.2016 sme toho názoru, že pre Vás sú relevantné údaje za 2. štvrťrok 2016, pričom sa to týka tak údajov o priemernej RPMN (viď. prílohu č. 1 - údaj označený žltou farbou), ako aj najvyššej prípustnej výšky odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru.

V súvislosti s najvyššou prípustnou výškou odplaty uvádzame, že ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať (§ 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpis). Na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty sa použije priemerná hodnota RPMN bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov (viď. príloha č. 2 - údaj označený žltou farbou), ktorá je zverejnená ministerstvom naposledy v čase predchádzajúcom uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. Odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Odplata nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej RPMN bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne (§ 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

Zároveň Vám oznamujeme, že ministerstvo iniciatívne zverejňuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru a to s účinnosťou od 4. štvrťroku 2014 na Portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR – www.fininfo.sk, vo Vašom prípade konkrétne na odkaze http://www.fininfo.sk/sk/clanky-medialne-analyzy/detail/_2_stvrtrok_2016. V prílohe č. 3 Vám pripájame tabuľku najvyššej prípustnej odplaty (označená žltou farbou) platnú v čase uzavretia Vašej zmluvy. Podotýkame však, že ministerstvu takáto povinnosť zverejnenia nevyplývala zo žiadneho právneho predpisu, preto má táto tabuľka výlučne informatívny charakter.

Na základe vyššie uvedeného a Vašich podkladov sme toho názoru, že RPMN uvedená v zmluve (19,80 %), a tým pádom ani úroková sadzba (18,03 %) neprevyšuje v tom čase platnú najvyššiu prípustnú výšku odplaty (20,20 %).

Taktiež uvádzame, že zmluvou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom. Pokiaľ ide teda o otázku vymáhania pohľadávky zo strany veriteľa, sme toho názoru, že ak spotrebiteľ poruší svoj záväzok a úver nebude riadne splácať, veriteľ môže napr. úver zosplatniť, pristúpiť k vymáhaniu svojej pohľadávky rôznymi spôsobmi, napr. súdnou cestou, či exekúciou, a preto spotrebiteľom odporúčame splácať splátky úveru riadne, tzn. načas a v predpísanej výške. Ak však má spotrebiteľ problém splácať poskytnutý úver, je vhodné kontaktovať veriteľa, informovať ho o vzniknutej situácii, príp. požiadať o odklad splátok, či nastavenie nového splátkového kalendára.

Ak však máte podozrenie, že veriteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Národnú banku Slovenska, ktorá vystupuje ako orgán ochrany finančného spotrebiteľa a súčasne i ako orgán dohľadu nad finančným trhom. Uvádzame, že zákon o spotrebiteľských úveroch berie do úvahy aj dôsledky porušenia povinností zo strany veriteľa. Ak by napr. RPMN spotrebiteľského úveru prekročila najvyššiu prípustnú výšku odplaty, v takom prípade by bol poskytnutý spotrebiteľský úver považovaný za bezúročný a bez poplatkov. Medzi iné porušenia patrí i to, že zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje povinné náležitosti, alebo je uvedená nesprávna RPMN v neprospech spotrebiteľa. Ďalej môže ísť aj o iné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ako je napr. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pre lepšiu analýzu je spravidla potrebné doložiť Národnej banke Slovenska všetku zmluvnú dokumentáciu, ako sú všeobecné obchodné podmienky, či úverové podmienky a rovnako všetku komunikáciu s veriteľom.

Pre podrobnejšiu analýzu všetkých ustanovení je možné vyhľadať aj pomoc advokáta, príp. ak spĺňate podmienky pre poskytnutie služieb Centra právnej pomoci, môžete sa obrátiť aj naň. Pripájame odkaz na webové sídlo uvedeného centra, kde sa dozviete, kedy máte nárok na bezplatnú právnu pomoc:
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Záverom si dovoľujeme uviesť, že naše stanovisko vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené podávať právne záväzné výklady právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

Dobrý deň.
Pred štyri a pol roka som bral hypotéku s príspevkom pre mladých, ktorá bola rozdelená na dve časti väčšia s príspevkom a menšia bez. Menšiu som pred rokom vyplatil a veäčšiu som tento mesiac refinancoval. Bol som v tom , že poplatok za predčasné splatenie sa neplatí kedže tam bol príspevok pre mladých. Banka mi ho ale aj tak vyrúbila. Postupovala banka správne, prípadne viete poradiť zákon ktorý toto nejak upravuje? V zákone o bankách 483 som sa k tomuto prípadu nedočítal nič.
Za prípadnú odpoveď ďakujem

 
Dobrý deň,

V súvislosti s Vašou žiadosťou vo veci poplatku za predčasného splatenie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých si Vám dovoľujeme odpovedať, že nakoľko nepoznáme všetky podrobnosti Vašej hypotekárnej zmluvy, ako napr. presný dátum jej uzavretia, detaily refinancovania, resp. predčasného splatenia úveru alebo či išlo o jednu alebo dve samostatné úverové zmluvy, poskytujeme Vám len nasledovné všeobecné stanovisko:

Pokiaľ ide o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých, na tento príspevok sa vzťahovali ustanovenia § 85a a § 85b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bankách“) platného do 31. decembra 2017. Teda platí, že pri zmluvách o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 sa na určovanie štátneho príspevku pre mladých podľa § 85a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2017, na výpočet štátneho príspevku pre mladých, na uplatňovanie nárokov na štátny príspevok pre mladých, na poskytovanie štátneho príspevku pre mladých a na zánik nároku na štátny príspevok pre mladých uplatňujú predpisy účinné do 31. decembra 2017 (§ 122ya ods. 12 zákona o bankách). Podľa ustanovenia § 85a ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o bankách platného do 31. decembra 2017 tiež platilo, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru sa štátny príspevok pre mladých poskytne, ak sa hypotekárna banka zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku.

Vo všeobecnosti pri úveroch na bývanie, tzn. aj pri hypotekárnych úveroch platí, že podľa § 18 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie má spotrebiteľ právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere na bývanie úver na bývanie (tzn. platí to aj pre hypotekárny úver) pred dohodnutou lehotou splatnosti úplne alebo čiastočne splatiť. Spotrebiteľ je povinný uhradiť úrok len za časové obdobie od poskytnutia úveru na bývanie do jeho splatenia a skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie; tieto skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie. Veriteľovi sa však zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením úveru na bývanie alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, ak k predčasnému splateniu úveru na bývanie alebo jeho časti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu.

Veriteľovi sa tiež zakazuje požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne výšku 20 % istiny tohto úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Sme toho názoru, že podmienky predčasného splatenia hypotekárneho úveru by mala obsahovať aj Vaša zmluva o hypotekárnom úvere. V prípade pochybností o postupe veriteľa Vám v prvom rade odporúčame obrátiť sa priamo na tohto veriteľa so žiadosťou o vysvetlenie. Ak by ste aj potom mali stále pochybnosti o jeho postupe, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Národnú banku Slovenska, ktorá vystupuje ako orgán ochrany finančného spotrebiteľa a súčasne i ako orgán dohľadu nad finančným trhom. Pre lepšiu analýzu je spravidla potrebné doložiť Národnej banke Slovenska všetku zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s veriteľom.

Záverom si dovoľujeme uviesť, že naše stanovisko vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené podávať právne záväzné výklady právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

Prosim da sa spravit vymaz s regm vylucenych osob vybavit aj online?

 
V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 24. októbra 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Register vylúčených osôb predstavuje informačný systém, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Podmienky registra vylúčených osôb upravujú ustanovenia § 34 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“). V prípade výmazu fyzickej osoby z registra vylúčených osôb platí, že správca registra vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb bezodkladne, ak zistí, že pominuli dôvody pre tento zápis. Na tento účel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgán činný v trestnom konaní a súd poskytujú údaje o každej zmene rozhodnutia, ktoré bolo podkladom na vykonanie zápisu údajov do registra vylúčených osôb, vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudli právoplatnosť rozhodnutia odôvodňujúce vykonanie výmazu fyzickej osoby z registra vylúčených osôb. (§ 34 ods. 7 zákona o hazardných hrách)

Ak ide o zápis fyzickej osoby do registra vylúčených osôb na vlastnú žiadosť, môže osoba zapísaná v registri vylúčených osôb požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise. (§ 34 ods. 7 zákona o hazardných hrách) Správcom registra vylúčených osôb je Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Predmetnú žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb môžete nájsť na webovej stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier v časti Register vylúčených osôb. Vyplnenú žiadosť následne možno doručiť poštou na adresu Úradu pre reguláciu hazardných hier, v uvedenom prípade žiadosť musí obsahovať Váš overený podpis notárom alebo na matrike alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Pri žiadosti o výmaz z registra vylúčených osôb zasielanej prostredníctvom portálu verejnej správy je potrebné, aby predmetná žiadosť bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Ako postupovať v prípade žiadosti o výmaz z registra vylúčených osôb najdete na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier. https://www.urhh.sk/sk/web/guest/-/aktualita-vymaz-do-reg-vo

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.


Dobrý deň,

prosím vás existuje záväzné stanovisko MFSR, kedy má poisťovňa PZP ukončiť poistný vzťah, ak som ako poistník( a poistený) v jednej osobe v rámci PZP poistenie, neuhradil v stanovený dátum druhú splátku 1/4ročného poistenia ? Je poisťovňa povinná mi oznámiť zánik poistenia a ak áno do akej lehoty ? Ďakujem vopred za odpoveď. Dr_E.

 
V súvislosti s Vašim podnetom, týkajúcim sa povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP), ktorý ste nám zaslali dňa 21. októbra 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Zánik poistných zmlúv (ďalej len „PZ“) je primárne riešený v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (konkrétne § 800 a nasl.), zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZP“) je lex specialis a obsahuje špeciálne dôvody na zánik PZ.

Zánik PZ v PZP sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom o PZP.

Na zánik PZP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zániku poistenia v § 800 a násl. V § 9 zákona o PZP sa ustanovujú ešte niektoré ďalšie špecifické dôvody a postupy zániku PZP okrem tých, ktoré sú ustanovené v Občianskom zákonníku. Všetky tieto náležitosti by mala obsahovať každá PZ, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

V prípade nezaplatenia poistného by mala poisťovňa zaslať poistníkovi výzvu na zaplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka. V takomto prípade poistenie zanikne, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Poisťovateľ je povinný doručiť takúto výzvu do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola takáto výzva doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Pre úplnosť informácie uvádzame, že poisťovňa na základe § 11 ods. 11 zákona o PZP, ak zanikne poistenie pred koncom poistného obdobia, za ktoré malo byť zaplatené, má nárok na zaplatenie resp. doplatenie pomernej časti poistného až do dňa zániku poistenia.

Čo sa týka konkrétnej otázky, či je poisťovňa povinná informovať klienta o zániku poistenia, tak také ustanovenie nie je ani v Občianskom zákonníku a ani v zákone o PZP, na rozdiel od poistníka, ktorý je povinný informovať poisťovňu v určitých prípadoch, napr. predá auto (§9 ods. 2 PZP). Vychádza sa ale z toho, že klient by si mal byť vedomý, že poistné nezaplatil (porušuje PZ), resp. poisťovňa ho na to výzvou upozorní, ale poisťovňa o uvedených skutočnostiach nemá informácie. Takže záver je, že poisťovňa nemá povinnosť informovať klienta o zániku poistenia v prípade neplatenia poistného, ale v praxi to klientovi oznamujú (podľa našich informácií), klient ešte dokonca musí vrátiť zelenú kartu (biela je zrušená).

Záverom si dovoľujeme uviesť, že ministerstvo nie je oprávnené podávať právne záväzné výklady právnych predpisov a preto stanovisko ministerstva k predmetnej veci nie je právne záväzné.

Prosím nerozumiem otázke cislo 10. Ako to v praxi funguje ?
Ďakujem 

 
V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 13. októbra 2020 Vám oznamujeme, že odpoveď môžete nájsť priamo na portáli www.fininfo.sk.

Dobry den,obchod mi chce vratit fin,čiastku za reklamaciu tovaru,žiada číslo môjho účtu,je to bezpečne?nemôže ho zneužiť?radšej by som bola vratku na adresu.Dakujem 

 
V súvislosti s Vaším podnetom Vám oznamujeme nasledovné:

Pre realizovanie platby v Slovenskej republike je potrebné uvádzať číslo účtu vo formáte IBAN. IBAN predstavuje medzinárodné bankové číslo účtu a ide o jedinečný identifikátor, ktorý používateľ využíva pre platobné operácie (§ 2 ods. 18 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách). IBAN obsahuje všetky potrebné informácie k uskutočneniu prevodu, a to základné číslo účtu, kód banky a kód krajiny. Sme toho názoru, že samotné poskytnutie čísla účtu vo formáte IBAN by malo byť bezpečné a slúži na to, aby Vám mohli ostatné subjekty uhrádzať na Váš účet, keďže bez jeho zadania by sa platba nezrealizovala. Čo sa týka IBAN-u, môže však dôjsť k jeho nesprávnemu zadaniu zo strany platiteľa. Z uvedeného dôvodu si pri poskytovaní IBAN-u dávajte pozor na to, aby ste ho správne platiteľovi uviedli a vyhli sa tak omylu.

Váš účet však môže byť zneužitý, ak by ste tretej osobe poskytli Vaše personalizované bezpečnostné prvky, resp. údaje potrebné na autentifikáciu a overenie platby alebo prístupové údaje k Vášmu účtu, ako je prihlasovacie meno a heslo do internetbankingu, PIN kód k platobnej karte, CVC alebo CVV kód – kontrolný verifikačný kód spolu s číslom platobnej karty a pod. Preto zdôrazňujeme, že tieto údaje neposkytujte tretím osobám. Pri platbe kartou pri nákupoch na internete síce uvádzate číslo karty a CVC alebo CVV kód, v žiadnom prípade však neposkytujte svoj PIN ku karte inej osobe a dôveryhodnosť obchodníka si ešte pred nákupom overte.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že samotné poskytnutie IBAN-u neznamená ohrozenie bezpečnosti účtu a ak poskytnete iba IBAN, tak Vám z účtu peniaze neoprávnene nestiahnu. Neposkytujte však okrem IBAN-u žiadne prihlasovacie heslá a kódy.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že naše stanovisko vychádza z Vami uvedených okolností a nie je právne záväzné.


V súvislosti z finančnou gramotnosťou obyvateľstva vás prosím o presný pojmový výklad zákona č.582/2004 Z.z.v § 78 Sadzba poplatku je pism. a) je stanovená sadzba poplatku najmenej 0,0033 a najviac 0,0531 eur za 1 liter odpadu alebo sadzba 0,0066 až 0,1659 eura za kg odpadu.atď.
v bode b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a daň.
Otázka teda znie pre koho resp. pre akú skupinu občanov je stanovená táto sadzba v bode b) zákona.    

 
V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. augusta 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Podľa ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) obec ustanovuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia všeobecne záväzným nariadením k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem iného aj sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Zároveň s ustanovením sadzby miestneho poplatku obec určí, na ktorú skupinu poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa sadzba miestneho poplatku vzťahuje, t. j. či len pre fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach alebo aj pre právnické osoby a podnikateľov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že určenie, na koho sa vzťahuje sadzba miestneho poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach je plne v kompetencii príslušnej obce alebo mesta. S ohľadom na § 83 ods. 3 zákona o miestnych daniach, podľa ktorého môže obec zaviesť množstvový zber aj v časti obce alebo pre vybrané skupiny poplatníkov, sa sadzba poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach má vzťahovať pre reziduálnu skupinu poplatníkov. Ak sa sadzba poplatku vzťahuje aj na poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach, potom sa pri výpočte poplatku postupuje podľa § 79 ods. 2 písm. b) zákona o miestnych daniach, pri ktorom je podstatné určiť ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v rozhodujúcom období.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

Bratislava, 8. septembra 2020

https://www.trend.sk/trend-archiv/sprostredkovatelia-maju-roky-slabe-poistky-nbs-to-prehliadala

Vážené MFSR,
minulý týždeň TREND zverejnil podstatnú informáciu, že veľa aktívne pôsobiacich spoločností na trhu ako licencovaní finanční sprostredkovatelia pre sektor hypoúverov nemá/nemalo adekvátne predpísané poistenie.


Je vôbec možné vydať platnú licenciu bez predpísaného poistenia ? Kto je za tento anomálny stav zodpovedný ? A aké štát prijme konzekvencie ?
Kto pochybil v celom procese ? Sú finanční spotrebitelia chranení ?
A.

 
V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 23. júna 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Na základe ustanovenia § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“) veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie úverov na bývanie finančných agentov, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, ktorí sú oprávnení na vykonávanie tejto činnosti a sú povinní postupovať podľa zákona o úveroch na bývanie a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“).

Vykonávanie finančného sprostredkovania upravuje zákon o finančnom sprostredkovaní. Pokiaľ ide o rozsah povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania, zápisu do registra, poistnej zmluvy, výkonu dohľadu a sankcie, relevantné sú najmä ustanovenia § 14, § 18, § 30, § 38 a § 39 zákona o finančnom sprostredkovaní.

Na vykonávanie činnosti finančného agenta na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie, ktoré podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní udeľuje Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“). O udelení povolenia rozhoduje NBS na základe žiadosti. Na to, aby NBS udelila povolenia na výkon činnosti finančného agenta, musí žiadateľ preukázať splnenie podmienok stanovených zákonom o finančnom sprostredkovaní a predložiť potrebné prílohy k žiadosti. Súčasťou žiadosti o povolenie na vykonávanie činnosti finančných agentov je aj označenie sektorov, v ktorých má žiadateľ úmysel vykonávať finančné sprostredkovanie.

NBS zapíše finančného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri na základe návrhu zápisu do registra, ktorý podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní predkladá navrhovateľ. Finanční agenti sú následne oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie v príslušnom sektore podľa ustanovenia § 14 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní, odo dňa zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri.

Podmienkou finančného agenta na vykonávanie jeho činnosti je byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania. Podľa ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní poistenie musí začať pred začatím ich vykonávania činnosti a musí trvať po celú dobu ich zápisu v registri. Toto poistenie musí kryť aj škody nahlásené po skončení platnosti poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania v čase platnosti tejto poistnej zmluvy. Podmienky stanovené pre poistné zmluvy upravuje taktiež ustanovenie § 30 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní.
Údaje o poistení zodpovednosti za škodu sú súčasťou evidovaných a zverejňovaný údajov NBS podľa ustanovenia § 17 zákona o finančnom sprostredkovaní a taktiež je poistenie zodpovednosti za škodu podmienkou zápisu finančného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa ustanovenia § 14 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

To znamená, že bez nadobudnutia platnosti poistenia zodpovednosti za škodu, nie je možné zo strany NBS zapísať žiadateľa do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri a finanční agenti nemôžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie. Zároveň NBS podľa ustanovenia § 18 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní neudelí povolenie na výkon činností finančného agenta aj v prípade, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok uvedených v tomto zákone alebo by povolenie bolo v rozpore s inými ustanovenia zákona o finančnom sprostredkovaní alebo osobitným zákonom.

Sme toho názoru, že ak bolo udelené povolenie na výkon činnosti finančného agenta, žiadateľ splnil všetky potrebné podmienky stanovené zákonom o finančnom sprostredkovaní pre udelenie povolenia a zápis do registra a NBS po preverení predpísaných požiadaviek, podmienok a dokladov, vrátane zodpovedajúceho poistenia, vydala povolenie žiadateľovi na výkon činnosti a zapísala žiadateľa do registra.

Pokiaľ ide o aplikáciu a dodržiavanie poistenia už počas vykonávania činnosti finančného agenta, dovoľujeme si Vás informovať, že samotný dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní vykonáva NBS, ktorá aj podľa ustanovenia § 38 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávanie finančného sprostredkovania, dodržiavanie podmienok určených v povoleniach udelených podľa tohto zákona a plnenie opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím NBS.

V prípade nedodržania podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných NBS, v obchádzaní a nedodržiavaní záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo ak sa zistí, že finančné sprostredkovanie vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri alebo nemá na túto činnosť udelené povolenie, NBS uloží príslušnému finančnému agentovi sankcie podľa ustanovení § 39 zákona o finančnom sprostredkovaní.

Preto si Vám na základe vyššie uvedeného dovoľujeme odporučiť obrátiť sa priamo na NBS, ktorá vykonáva aj v oblasti finančného sprostredkovania dohľad.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.


Dobry deň, ak už je úver vyplatený a banka, aby nestratila klienta, predostrie klientovi retenčnú ponuku ( v snahe udržať si klienta ), ktorú klient akceptuje. Pri poskytnutí úveru bola prepočítaná sadzba RPMN, je nutné ju prosím vypočítať znova aj pri zmene úrokovej sadzby počas splácania úveru ? Ak áno, prepočíta sa sadzba RPMN len na zostatkovú dobu splácania alebo za celú dobu splácania ?

 
V súvislosti s Vašim podnetom si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Vzhľadom na to, že z Vášho podnetu nie je jednoznačne určený druh úveru, ako i typ úrokovej sadzby, vieme Vám poskytnúť len všeobecné informácie.

Podmienky poskytovania úverov na bývanie a výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len „RPMN“) upravujú ustanovenia zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov a výpočet RPMN upravujú ustanovenia zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v uvedených zákonoch je okrem iného upravené čo sa rozumie pod pojmom RPMN, ďalej sú stanovené informácie pred uzavretím úverovej zmluvy (myslíme tým zmluvy o úvere na bývanie, resp. zmluvy o spotrebiteľskom úvere) ako i konkrétne ustanovenia o RPMN, spôsobe výpočtu, ale i informácie a práva týkajúce sa samotných úverových zmlúv.

Pod pojmom RPMN sa rozumejú celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom, vyjadrené ako ročný percentuálny podiel z celkovej výšky úveru. Z Vášho podnetu sa domnievame, že Váš prvý úver bol vyplatený a následne Vám bol poskytnutý ďalší úver, ktorý je už považovaný za nový, preto Vám zároveň dávame do pozornosti informáciu, že veriteľ je povinný okrem iného poskytnúť spotrebiteľovi (čiže Vám) ešte pred samotným uzavretím úverovej zmluvy informácie o úvere, ktoré sú dostupné spotrebiteľovi prostredníctvom Európskeho štandardizovaného informačného formulára tzv. formulár ESIS pre úvery na bývanie, resp. formulára pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, ako aj jednoznačné a zrozumiteľné informácie o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o RPMN znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu. Zmluva súčasne musí okrem všeobecných náležitostí podľa vyššie uvedených zákonov a Občianskeho zákonníka obsahovať aj RPMN a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto RPMN.

Pre samotných spotrebiteľov je vo všeobecnosti RPMN považovaná za najdôležitejší nástroj porovnávania úverov s rovnakou dobou splatnosti a identickou výškou. Spravidla platí, že pre spotrebiteľa je pri výbere nového úverového produktu cenovo najvýhodnejší práve ten úver, ktorý ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných parametroch. Podľa nás je potrebné si zisťovať podmienky úveru ešte pred podpisom konkrétnej úverovej zmluvy. Sme toho názoru, že informácie o RPMN musí veriteľ poskytnúť ešte pred uzavretím samotnej úverovej zmluvy; zároveň platí, že RPMN musí byť súčasťou konkrétnej úverovej zmluvy, avšak pri zmene úrokovej sadzby počas obdobia splácania sa spravidla nová RPMN neuvádza. Výnimkou je napr. pri úveroch na bývanie situácia, kedy bola dohodnutá variabilná úroková sadzba a existuje riziko jej významnejšieho zvýšenia, vtedy sa uvádza dodatočná RPMN, ktorá toto riziko zohľadňuje.

Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu neúplnosti Vami zaslaných údajov Vám odporúčame kontaktovať Vašu finančnú inštitúciu.

Vyššie uvedené stanovisko MFSR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné.


Dobrý deň,
prosím Vás je možné si niekde pozrieť celkové výsledky dotazníka, resp. zaslať?
Ďakujem

 
V súvislosti s Vašim podnetom si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Predpokladáme, že máte na mysli test finančnej gramotnosti, ktorý sa nachádza na titulnej stránke www.fininfo.sk ako "Otestujte si FIQ". Uvedený test obsahuje desať základných otázok, pričom každá otázka má niekoľko možných odpovedí, po zodpovedaní ktorých sa v závere testu nachádza políčko „Vyhodnotiť“. Po kliknutí na toto políčko sa Vám test online vyhodnotí s uvedením počtu správnych/nesprávnych odpovedí, pričom správne odpovede sú vyznačené podčiarknutím. Z uvedeného vyplýva, že si celkové výsledky daného dotazníka - testu môžete priamo pozrieť online formou po jeho zodpovedaní.

Dobry den,chcem sa spytat ako si overim obchodnika, ci je korektny a nezneuzije moje udaje, ked si chcem nieco zakupit prostrednictvom karty a mam vlozit udaje ako cislo karty, platnost a CVkod ? Je na to nejaky zoxnam,ci portal, kde zadam nazov obchodnika ?
Dakujem.

 
V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 25. marca 2020 Vám oznamujeme nasledovné:

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „poskytovateľ služieb“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby informačnej spoločnosti.

Jednou z možností overenia je, či podľa § 4 ods. 1 zákona o elektronickom obchode poskytovateľ služby (čiže internetový obchodník) poskytuje príjemcovi služby najmä tieto informácie:
a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,
b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.
Ďalšou možnosťou internetového obchodníka je buď v obchodnom alebo živnostenskom registri, podľa toho kde je daný obchodník registrovaný.

V súvislosti s uvedeným Vám dávame tiež do pozornosti:

  1. Internetovú stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) www.soi.sk, ktorá vykonáva kontrolu internetových obchodov. Podľa § 7 zákona o elektronickom obchode SOI okrem iného vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním zákona o elektronickom obchode a podľa § 14 ods. 1 písm. c) vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa, a to vo svojej vecnej pôsobnosti. SOI na svojom webe v časti informácie pre verejnosť zverejňuje aj informácie o internetových stránkach, ktoré považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností.
  2. Internetovú stránku Európskeho spotrebiteľského centra (ďalej len „ESC“) https://esc-sr.sk/, ktoré najmä pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov s obchodníkmi z iných členských štátov EÚ, Islandu a Nórska a poskytuje informácie a poradenstvo o právach spotrebiteľa v cezhraničnom kontexte.
  3. Internetovú stránku www.saec.sk, ktorej redaktorom je Slovenská asociácia pre elektronický obchod (ďalej len „SAEC“). SAEC sa zaoberá projektom certifikácie internetových obchodníkov SAEC – bezpečný nákup. Princíp certifikácie SAEC pozostáva zo splnenia certifikačných podmienok vychádzajúcich z požiadaviek slovenskej legislatívy a smerníc Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod. SAEC poskytuje aj zoznam certifikovaných internetových obchodov.

Pokiaľ ide o platbu kartou u obchodníka cez internet, odporúčame Vám ešte pred jej vykonaním zistiť si čo najviac informácií o obchodníkovi a o jeho fungovaní, a to aj s využitím vyššie uvedených internetových stránok. Dôležite je tiež overenie si dostupnosti kontaktných údajov obchodníka, ktoré je možné využiť pri jeho kontaktovaní v prípade možných problémov v budúcnosti, s tým súvisí aj to, v akej krajine je obchodník zaregistrovaný. Upozorňujeme Vás na to, že internetové obchody, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, sa riadia slovenskou legislatívou. Pri zahraničných internetových obchodoch sa obchodný proces, vrátane postupu reklamácie uskutočňuje podľa platných právnych predpisov danej krajiny, kde je internetový obchod registrovaný. V prípade podozrenia z nezákonného postupu obchodníka Vám odporúčame kontaktovať buď SOI, alebo ESC pri cezhraničných nákupoch.

Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti platby kartou u obchodníka, dovoľujeme si poukázať na tzv. dvojstupňovú autentifikáciu pri overovaní platby, resp. Vás ako platiteľa. Znamená to, že pri platbe kartou okrem údajov z karty, ktoré sa môžu zadávať na stránke obchodníka, je kupujúci vyzvaný na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií, a to napr. rôznych overovacích kódov, ktorú sú zasielané cez SMS alebo je kupujúci presmerovaný priamo do platobnej aplikácie príslušnej banky alebo do platobného portálu, do ktorého už obchodník nemá prístup. Dovoľujeme si však upozorniť, že uvedené sa povinne aplikuje v rámci Európskej únie, preto je potrebné byť obzvlášť opatrný pri nákupoch z tretích krajín, kde viacstupňová autentifikácia nemusí byť pravidlom.

V prípade, že by boli údaje z Vašej karty zneužité a boli Vám neoprávnene odčerpané finančné prostriedky z Vášho účtu, odporúčame Vám bezodkladne kontaktovať Vašu banku a takúto kartu zablokovať. Pokiaľ ide o neautorizované platby, podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 11 a 12) platiteľ znáša stratu až do výšky 50 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platbami do okamihu ich oznámenia, a to za splnenia ďalších zákonných podmienok. Poskytovateľ platobných služieb (napr. banka) je povinný vrátiť platiteľovi sumu takejto neautorizovanej platby, a to bezodkladne, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po tom, ako takú neautorizovanú platbu zistil alebo bol o nej informovaný, okrem prípadu dôvodného podozrenia na spáchaný podvod zo strany platiteľa.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.


Dobrí deň mám záujem o pôžičku a banke už koľko krát som bol banke a úver mi zamietli a neviem aky dvovod zamietnutia a mám na splátki a celetem gvatro a a pôžičku profi credit a tu ties platím každú mesac a potrebujem peňazí na dom už som zúfalí že nemôžem si kúpiť ani dom ani na postavenie domu a pracujem na neurčitú Treves Slovakia .s.r.o môžte mi pomôcť úverom aj mám vipis regristra a neviem aky dvovod je tam nič len zamietnuté ziadosty som už zúfalí môžete mi pomôcť s pôžičku kontakt namna je.. Ďakujem za pochopenie.

 
     V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 27. januára 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Vzhľadom na to, že z Vášho podnetu nie je jednoznačne určené o aký typ úveru ste mali resp. máte záujem, dovoľujeme si Vám zaslať iba všeobecné informácie.

Podmienky poskytovania úverov sú upravené zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne možno konštatovať, že každý veriteľ (vo Vašom prípade nemenovaná banka) je povinný pred uzavretím zmluvy (o spotrebiteľskom úvere/ úvere na bývanie) posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa (Vás) splácať spotrebiteľský úver/úver na bývanie, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje úver, jeho výšku, Váš príjem (príjem spotrebiteľa), účel použitia úveru a pod. Zároveň ste ako spotrebiteľ povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver; tým nie je dotknuté právo veriteľa využívať informácie o spotrebiteľovi z príslušnej databázy.

V prípade, ak neboli splnené niektoré podmienky stanovené veriteľom a podmienky uvedené v zákone na pridelenie úveru, úver nemohol byť poskytnutý.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že ak máte pochybnosti o správnosti postupu veriteľa, odporúčame Vám kontaktovať ho za účelom preverenia jeho postupu napr. formou reklamácie či sťažnosti, poprípade Národnú banku Slovenska, ktorá podľa ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu a vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov.

Zároveň Vám oznamujeme, že všetky žiadosti o úverové produkty schvaľuje každý veriteľ na individuálnej báze, pričom Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“) nie je oprávnené zasahovať do zmluvných vzťahov medzi veriteľom a spotrebiteľom ako i jej postupov a rozhodnutí. Kompetencie ministerstva upravuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ministerstvo okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach financií, daní a poplatkov a pod., čo v praxi znamená, že ministerstvo najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v daných oblastiach. Ministerstvo na základe uvedeného nie je oprávnené poskytovať akékoľvek úvery a ani iné finančné produkty občanom Slovenskej republiky.

Na záver Vám odporúčame sa s Vašou požiadavkou obrátiť na iné finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené poskytovať a ponúkať produkty finančného trhu, resp. na finančného agenda alebo finančného poradcu, ktorí Vám môžu poradiť pri výbere vhodného úverového produktu, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky a zohľadňovať Vaše potreby.


Vyššie uvedené stanovisko MFSR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné.