Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

FINANČNÍ AGENTI

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • finanční agenti, čiže finanční sprostredkovatelia ponúkajú, resp. Vám sprostredkujú produkty finančných inštitúcií, ktorými sú banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a pod.
 • zároveň svojim klientom (v našom prípade finančným spotrebiteľom) poskytujú odbornú pomoc, odporúčania a informácie o finančných produktoch a službách, ako sú napr. hypotéky a spotrebiteľské úvery, poistné produkty, cenné papiere alebo produkty 2. a 3. piliera dôchodkového zabezpečenia
 • finanční agenti vám predložia ponuku viacerých produktov, či služieb na výber a poskytnú vám odporúčanie s ohľadom na vaše očakávania, ale aj možnosti
 • účelom je teda uzavretie, zmena alebo ukončenie zmluvy o finančnom produkte, resp. službe
 • finančný agent nemôže byť zároveň finančným poradcom; i keď Vám poskytne radu v súvislosti s finančnou službou, napr. poistením alebo úverom, hlavným účelom je Vám sprostredkovať už konkrétny produkt alebo službu 
 • finanční agenti dostávajú províziu z predaja finančného produktu, či služby priamo od finančnej inštitúcie, tzn. za služby finančného sprostredkovania finančnému agentovi neplatíte

 (?!)  Kedy sa môžete obrátiť na finančného agenta? Vtedy, ak máte záujem o nový finančný produkt, či službu, alebo jej zmenu a neviete si vybrať medzi veľkým množstvom  produktov ponúkaných na finančnom trhu. Finančný agent Vám môže predložiť viacero ponúk a ich porovnanie. Získate tak komplexný prehľad o finančných produktoch, čo Vám môže uľahčiť Váš výber. Finančný agent Vám tiež kompletne zabezpečí uzavretie alebo zmenu zmluvy.
__________


F
inanční agenti nesmú od Vás prijímať akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie.    

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Činnosti finančných agentov
 • finanční agenti vykonávajú svoje činnosti v príslušných sektoroch finančného trhu 1) a musia byť zapísaní v príslušnom podregistri vedenom Národnou bankou Slovenska (NBS) 2)

 (?!)  Poskytnuté informácie o finančnom agentovi si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS na svojom webovom sídle.

 • vykonávajú činnosti súvisiace so zmluvou o finančnej službe, a to
 1. predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o finančnej službe
 2. činnosti smerujúce k uzavretiu, zmene alebo k ukončeniu zmluvy – poskytovanie informácií a odporúčaní
 3. uzavretie zmluvy alebo zmena zmluvy
 • spolupracujú pri spravovaní zmluvy o poskytnutí finančnej služby a pri vybavovaní nárokov a plnení z nej plynúcich klientovi
 • poskytujú odbornú pomoc a informácie o jednej alebo o viacerých zmluvách o finančných produktoch

 (?!)   Finančný agent nesmie poskytovať svojim klientom žiadne výhody, napr. finančné alebo výhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov. 

Subjekty vykonávajúce finančné sprostredkovanie na území Slovenskej republiky
 • samostatný finančný agent vykonáva činnosť na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom môže spolupracovať s viacerými inštitúciami
 • viazaný finančný agent vykonáva činnosť na základe zmluvy iba s jednou finančnou inštitúciou v danom sektore; výnimkou je sektor poisťovníctva, kde môže mať finančný agent uzavretú jednu zmluvu s poisťovňou pre životné poistenie a jednu zmluvu s poisťovňou poskytujúcou neživotné poistenie
 • podriadený finančný agent vykonáva svoju činnosť na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom; v tom istom čase môže mať uzatvorenú zmluvu najviac s jedným takýmto samostatným finančným agentom
 • sprostredkovateľ doplnkového poistenia vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia ako doplnkovú činnosť za odmenu
 • viazaný investičný agent vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v sektore kapitálového trhu pre najviac jedného obchodníka s cennými papiermi, banku alebo zahraničnej banku so sídlom v inom členskom štáte na základe zmluvy
 • finančný sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie (alebo finančné poradenstvo) v danom sektore v takom rozsahu, ako v domovskom členskom štáte Európskej únie, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb
 • finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vykonáva finančné sprostredkovanie (alebo finančné poradenstvo) v danej oblasti ako v domovskom členskom štáte Európskej únie, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb

 (?!)  Pozor! Niektorí finanční agenti Vám môžu podsúvať produkty, na ktorých majú najvyššiu províziu alebo Vás navádzať častejšie meniť poskytovateľa finančného produktu.
__________

Viazaný investičný agent nie je oprávnený nakladať s  peňažnými prostriedkami, ani finančnými nástrojmi klienta a koná na plnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi.

Poskytovanie informácií spotrebiteľovi

Finanční agenti sú pred poskytnutím svojich služieb povinní Vás informovať o tom, že vykonávajú finančné sprostredkovanie, ako aj pre ktoré finančné inštitúcie toto finančné sprostredkovanie vykonávajú. Taktiež Vám poskytnú informácie, ktoré Vám umožnia správne porozumieť charakteru finančnej služby, jej rizikám, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť.

Tiež musíte byť pred vykonávaním finančného sprostredkovania jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný aj o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve. Ak ho o to požiadate, informuje Vás aj o jej výške.

Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo pri jej zmene sú najmä:

 • identifikačné údaje finančného agenta a informáciu, v akom podregistri NBS je vedený
 • informácie o poplatkoch, ktoré súvisia s ponúkaným finančným produktom, či službou
 • informácie o postupe v prípade sťažnosti

 (?!)  Finančný agent Vám musí oznámiť, s ktorými finančnými inštitúciami má uzavretú zmluvu.

Zodpovednosť finančného agenta voči klientovi

Finančný agent je zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania; finančný agent musí byť na tento účel poistený, okrem prípadu, že zodpovednosť prevzala priamo finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent, s ktorým má uzavretú zmluvu.

  (+-)  Pani Vierka si kúpila rodinný dom a chce si ho dať poistiť. Keďže sa v poistkách nevyzná, rozhodla sa využiť služby finančného agenta. Ten jej vysvetlil podmienky poistenia nehnuteľností a predložil jej viacero ponúk na porovnanie, pričom jej odporučil konkrétnu ponuku, ktorá by mohla byť pre ňu najvýhodnejšia, vzhľadom na jej možnosti a očakávania. Pani Vierka si dala čas na rozmyslenie, zvážila všetky ponuky a dôsledne si preštudovala zmluvné podmienky. Nakoniec vyhodnotila, že odporúčaná ponuka bola pre ňu najideálnejšie a zmluvu s poisťovňou priamo u finančného agenta následne uzavrela. 

 (?!)  Spolupráca s finančným agentom často nekončí podpisom zmluvy. Môže vám asistovať pri jej správe, ako aj pri vybavovaní nárokov a plnení z nej plynúcich, ak však charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje. 

 Vybavovanie sťažností

Finančný agent je povinný vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne Vás upovedomiť o spôsobe jej vybavenia; v odôvodnených prípadoch môže finančný agent lehotu predĺžiť najviac na 60 dní, pričom Vám musí  dôvody predĺženia lehoty oznámiť.

 (?!)  Ak máte pochybností o postupe finančného agenta, môžete kontaktovať NBS, keďže dohľad nad dodržiavaním jeho činnosti, ako i práv spotrebiteľa na finančnom trhu pri poskytovaní finančných služieb vo vzťahu k subjektom finančného trhu vo všeobecnosti patrí do jej kompetencie. NBS vystupuje ako orgán ochrany finančného spotrebiteľa a súčasne i ako orgán dohľadu nad finančným trhom. 

ZDROJE A LEGISLATÍVA