Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ŽIVOTNÉ POISTENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • životné poistenie slúži na zabezpečenie seba, či svojich blízkych pre prípad životnej udalosti, ako je napr. dosiahnutie dôchodkového veku, ale aj úraz, choroba, či smrť
 • pri vzniku udalosti, na ktorú ste poistený, Vám na základe poistnej zmluvy poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu
 • ide o dobrovoľné poistenie uzatvárané komerčnými poisťovňami na základe poistnej zmluvy (viac v časti "Čo to je poistenie")
 • je uzatvárané spravidla na obdobie od 10 do 30 rokov

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • Počas doby trvania poistenia máte možnosť požiadať napr. o zmenu rozsahu poistenia, pripoistenia, zmenu výšky poistnej sumy, výšky bežne plateného poistného (zníženie, zvýšenie)
 • poistné sa platí buď
  • jednorazovo
  • pravidelne (platí sa v dohodnutých splátkach počas celej poistnej doby, tzn. mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne)
 • v zmluve možno dohodnúť dynamizáciu poistenia, tzn. zvýšenie poistného, a tým i jemu zodpovedajúcej poistnej sumy; dynamika (dynamizácia) poistenia umožňuje zachovať reálnu hodnotu vložených finančných prostriedkov v závislosti od inflácie
Členenie životného poistenia
 • A
  • rizikové poistenie
   • poisťovňa Vám vyplatí poistné plnenie ak poistná udalosť na ktorú ste poistený nastane
   • platí aj opačne, poisťovňa Vám nevyplatí nič ak poistná udalosť nenastane
  • investičné životné poistenie
   • ide o kombináciu životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov spravidla do podielových fondov
   • to znamená, že časť poistného sa spotrebuje na poistenie a poplatky, druhá časť sa dohodnutým spôsobom investuje
   • pri investičnom životnom poistení sa Vám nezhodnocuje celá suma poistného ale len investovaná časť
  • kapitálové životné poistenie
   • ide o typ poistenia, pri ktorom Vám poisťovňa garantuje výnos
   • ide o dlhodobý produkt, pri ktorom sa môže poistený rozhodnúť aj pre ochranu pred infláciou, kedy sa prostredníctvom dynamiky každoročne aktualizuje hodnota poistenia
 • B
  • poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo ich kombináciu - kapitálové aj investičné poistenie
   • prípad smrti - slúži na zabezpečenie pozostalých v prípade smrti poisteného
   • prípad dožitia určitého veku - poisťovňa vyplatí plnenie pri dožití sa veku stanoveného v poistnej zmluve
   • kombinácia oboch
  • poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu detí a poistenie pre prípad uzavretia manželstva
   • slúži na ochranu dieťaťa a rodiča proti rizikám, ktoré môžu ohroziť zabezpečenie finančnej budúcnosti dieťaťa
   • poistenie pre prípad uzavretia manželstva je smerované k svadbe a dôvodom na výplatu poistného plnenia je sobáš poisteného
  • poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami - kapitálové poistenie
  • poistenie spojené s investičným fondom – investičné poistenie
  • dôchodkové poistenie - cieľom je udržať si životný štandard poisteného v starobe, resp. počas plnej invalidity a zabezpečiť pozostalých v prípade jeho predčasnej smrti.
  • doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby  ­

 (?!)   Pozor: Pri Investičnom životnom poistení nie je výnos garantovaný. Ponúka rôzne možnosti investovania úspor klienta pri rôznej miere rizika. Investičné životné poistenie si vyžaduje zo strany klienta akceptáciu rizika prípadnej straty, od málo rizikového investovania do konzervatívnych fondov až po investovanie do fondov s vyššou mierou rizika. Celkové zhodnotenie prostriedkov záleží na zvolenej investičnej stratégii klienta a vývoji na finančných trhoch. Pri investičnom životnom poistení sa nedojednáva poistná suma, ale klient si volí poistné, ktoré bude lehotne platiť za poistnú zmluvu.  

Druhy pripoistenia
 • pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
 • pripoistenie denných dávok pri hospitalizácii
 • pripoistenie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby
 • pripoistenie invalidného dôchodku

 (?!)   Jednotlivé druhy pripoistení sa môžu líšiť naprieč poisťovňami.

Zánik poistenia
 • smrťou poisteného
 • dožitím konca poistenia
 • zrušením poistenia s výplatou odkupnej hodnoty
 • v dôsledku neplatenia poistného
 • výpoveďou 6 týždňov pred koncom poistného obdobia zo strany poistníka
 • výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia s osemdennou výpovednou lehotou
 • odmietnutím plnenia poisťovateľom
 • odstúpením od zmluvy

(?!)  Počuli ste už o pojme odkupná hodnota? Ide o časť peňazí, ktorú Vám poisťovňa vyplatí v prípade životného alebo investičného poistenia pri jeho zániku. Je potrebné si uvedomiť, že suma odkupnej hodnoty najmä v prvých rokoch trvania zmluvy býva spravidla výrazne nižšia, ako suma peňazí, ktorú ste zaplatili poisťovni na poistnom. 

ZDROJE A LEGISLATÍVA