Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

AKÉ PLATOBNÉ SLUŽBY POZNÁME

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • chcete si vložiť nasporené peniaze na účet, či zaplatiť dovolenku, nedoplatok za energie alebo uhradiť za tovar v e-shope?
 • riešením takýchto a iných podobných situácií je využitie platobných služieb, medzi ktoré patria najmä:
  • vklady a výbery finančných prostriedkov (v hotovosti)
  • vykonávanie platobných operácií formou úhrady, či inkasa, alebo prostredníctvom platobnej karty, či iného platobného prostriedku
  • vykonávanie platobných operácií z úveru, ktorý je poskytnutý používateľovi platobných služieb
  • poukazovanie peňazí
  • platobná iniciačná služba a služba informovania o platobnom účte
 • za platobné operácie sú teda považované vklady, výbery a prevody finančných prostriedkov
 • možno ich realizovať na pobočke poskytovateľa platobných služieb, cez bankomat, elektronicky cez internet a pod.
 • poskytujú ich poskytovatelia platobných služieb, tzn. napr. banky, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, ale aj pošta

 (?!)  Finančnými prostriedkami sú na jednej strane hotovostné peniaze, čiže bankovky a mince, a na strane druhej bezhotovostné peniaze, kde patria napr. peniaze na účtoch, či elektronické peniaze.
___________________

Vkladom rozumieme vloženie peňazí na účet. Opakom je výber peňazí, kedy sú finančné prostriedky z účtu vybraté.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Platobné operácie môžete vykonávať na základe

 • zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby, ktorá upravuje vykonávanie jednorazových platobných operácií bez vykonania následných platobných operácií
 • rámcovej zmluvy, ktorá upravuje vykonávanie jednotlivých platobných operácií a následných platobných operácií a ktorá môže upravovať podmienky zriadenia a vedenia platobného účtu, napr. bežného účtu.

 (?!)  Rámcová zmluva by mala obsahovať aj podmienky jej zmeny, či jej ukončenia. O každej zmene Vás banka informuje v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien.
Tu platí domnienka, že ak neoznámite poskytovateľovi platobných služieb, resp. banke pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny neprijímate, platí, že tieto zmeny ste prijali.
Ak so zmenami nesúhlasíte, máte právo na okamžité ukončenie rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien.
Možno dohodnúť výpovednú lehotu, v ktorej môžete vypovedať rámcovú zmluvu.

Platobné služby detailne: 

Úhrada

Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa na základe pokynu platiteľa suma peňazí odpíše z jeho platobného účtu a pripíše sa na platobný účet príjemcu. To sa udeje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.

Úhradou je aj trvalý príkaz na úhradu. Ide o pravidelne opakujúci sa príkaz vo Vami určených intervaloch, napr. mesačne. Vtedy sa Vám z účtu automaticky odpíše Vami určená suma bez toho, aby ste príkaz zakaždým zadávali.

Inkaso 

Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma odpíše z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá sám príjemca, a to na základe súhlasu platiteľa. Ten udelí buď priamo príjemcovi alebo samotnému poskytovateľovi platobných služieb príjemcu, či platiteľa. Inkasom sa rozumie aj trvalý príkaz na inkaso. Zjednodušene ide teda o druh (prevodného) príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn príjemcu, a to z účtu klienta.

 (?!)   Inkaso sa spravidla využíva pri pravidelnej platbe za služby, ako sú dodávky elektriny, plynu, za nájomné, telefón a pod. Ak si plánujete zriadiť inkaso, spravidla je potrebné osloviť priamo inkasanta, napr. telekomunikačného operátora a spísať s ním tzv. mandátnu zmluvu. Na základe nej mu dávate súhlas na stiahnutie peňazí z Vášho účtu a prevod na jeho účet.
Následne si zriadite súhlas s inkasom buď priamo vo Vašej banke, alebo sa inkaso zriadi automaticky pri akceptácii prvej vyžiadanej platby zo strany inkasanta.
Výhodou inkasa na rozdiel od trvalého príkazu je, že suma inkasa je buď rovnaká, alebo sa môže líšiť, pričom Vy sami si určíte, do akej maximálnej výšky Vás môže konkrétna spoločnosť inkasovať.

Poukazovanie peňazí 

Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, kedy sa suma finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti prevedie a vyplatí príjemcovi taktiež v hotovosti. Využíva sa vtedy, ak platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.

 Platobná iniciačná služba a služba informovania o platobnom účte

Viac informácií o platobnej iniciačnej službe a službe informovania o platobnom účte si môžete pozrieť v časti "Inovatívne platobné služby".

ZDROJE A LEGISLATÍVA