Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ZVÝHODNENÉ BALÍKY MINISTERSTVA FINANCIÍ SR

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Ministerstvo financií SR pripravilo pre spotrebiteľov s cieľom zlepšenia ich prístupu k finančným službám1) zvýhodnené balíky služieb, a to
  • základný bankový produkt (ďalej len "ZBP") 
  • platobný účet so základnými funkciami, tzv. štandardný účet
 • môžete si ich založiť výlučne v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktoré sú takéto produkty povinné poskytovať
 • oba účty Vám umožňujú realizovať neobmedzený počet vkladov, či výberov finančných prostriedkov v hotovosti v SR, ako aj bezhotovostných prevodov finančných prostriedkov (úhrady, inkasá, platby kartou)
 • k obom účtom Vám banka vydá medzinárodnú debetnú platobnú kartu a zriadi elektronické bankovníctvo
 • na Vašu žiadosť Vám banka vykoná zmenu Vášho doterajšieho platobného účtu, resp. bežného účtu bezodkladne a bezplatne

 (?!)  Banky sú povinné na ich webe, v prevádzkových priestoroch, ale i na žiadosť spotrebiteľa bezodplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu sprístupniť informácie o ZBP, či štandardnom účte.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Všeobecné podmienky poskytovania ZBP a štandardného účtu

ZBP a štandardný účet banky poskytujú a vedú v mene euro.

Podmienkou je, že spotrebiteľ

 • nesmie mať ku dňu podania žiadosti zriadený iný platobný účet okrem vkladového účtu, osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky alebo iného sporiaceho programu; tzn. môže mať zriadený napr. termínovaný vklad, sporiaci účet alebo stavebné sporenie
 • potvrdzuje skutočnosti potrebné na zriadenie čestným vyhlásením
 • v období využívania si nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem už vyššie uvedených
Základný bankový produkt ("ZBP") 
 • môžete si ho založiť po dovŕšení 18 roku života
 • je určený nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, keďže je limitovaný výškou príjmu
 • výška poplatku za ZBP je 0,- eur
 • spotrebiteľ nesmie mať ku dňu podania žiadosti čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy
 • ak je súčet pripísaných položiek na Vašom ZBP v kalendárnom roku vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy, banka Vám ZBP zruší, ak sa s ňou nedohodnete inak

 (?!)  Vedeli ste, že ak banka zistí, že údaje v čestnom vyhlásení sú nepravdivé, alebo máte aj ďalšie účty mimo tých povolených, či súčet pripísaných položiek presahuje povolenú hranicu, ZBP Vám bude zrušený, ak sa s bankou nedohodnete inak. 
______________

Poskytnutie ZBP nesmú banky podmieňovať poskytnutím iného produktu alebo služby. 

Platobný účet so základnými funkciami („štandardný účet“)
 • je určený pre ľudí s pobytom v EÚ, ale aj napr. pre žiadateľov o azyl
 • nie je limitovaný výškou príjmu
 • maximálna výška poplatku je 3,- eurá
 • v cene štandardného účtu sú aj kartové výbery finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom bankomatov v rámci konsolidovaného celku v zahraničí (materská banka a jej dcérske spoločnosti)  
 • banky sú povinné zriadiť štandardný účet alebo zamietnuť žiadosť najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej žiadosti (pozn.: platí však, že zmenu Vášho doterajšieho platobného účtu, resp. bežného účtu na štandardný účet vykoná banka bezodkladne a bezplatne

 (?!)  Vedeli ste, že ak máte zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako štandardný účet, je Vaša banka povinná Vás raz ročne preukázateľne informovať o možnosti zriadenia takéhoto štandardného účtu?
_________________

Ak neboli vykonané platby na Vašom štandardnom účte viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov, banka Vám tento účet zruší.

ZDROJE A LEGISLATÍVA