Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

INVESTOVANIE DO FONDOV

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • ak máte prebytok voľných peňažných prostriedkov, existujú viaceré možnosti na finančnom trhu, ako investovať tieto voľné peňažné prostriedky; jednou z možností je aj kolektívne, nepriame investovanie
 • je to spôsob investovania do fondov, kedy skupina investorov spojí svoj majetok a zverí ho do správy finančnej inštitúcie za stanovený poplatok; do takéhoto fondu má aj jednotlivec možnosť investovať svoje prostriedky za účelom zisku
 • všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom cenných papierov má potom správca fondu, tzn. že ako jednotlivec neinvestujete samostatne, ale vyberiete si konkrétny typ fondu, do ktorého vložíte finančné prostriedky, ktoré chcete investovať
 • následne daný fond investuje vaše peniaze a Vy sa tak stávate spolu s ostatnými investormi fondu spoločným vlastníkom majetku podielového fondu
 • podľa toho kam sa rozhodnete investovať sa nazývajú aj jednotlivé fondy, napr. ak investujete do akcií, ide o akciový fond, ak sa rozhodnete investovať napr. do viacerých subjektov kolektívneho investovania naraz, ide o zmiešaný fond a pod.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Charakteristiky podielového fondu
 • podielový fond tvorí spoločný majetok viacerých osôb (podielnikov) zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku s cieľom priniesť podielnikovi výnos (percentuálne zhodnotenie vložených peňazí)
 • podielový fond je subjektom kolektívneho investovania, nie je právnickou osobou, je spravovaný správcovskou spoločnosťou
 • podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov
 • finančné prostriedky fondu sú investované do cenných papierov, ktorými sú napr. akcie, dlhopisy, hypotekárne záložné listy, pokladničné poukážky a iné finančné nástroje
 • podielnik investuje do podielových fondov formou kúpy tzv. podielových listov za aktuálnu hodnotu týchto podielových listov, ktoré predstavujú jeho podiel na majetku v danom fonde
 • výnosy fondov je možné nájsť na stránkach správcovských spoločností alebo v periodickej tlači.
 • každý podielový fond musí mať štatút
Štatút podielového fondu

Štatút obsahuje:

 • názov podielového fondu, rok jeho vyhotovenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený
 • obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo
 • obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve
 • zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde
 • zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde
 • pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzok v podielovom fonde
 • spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok a správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka a informáciu o tom, kde možno tieto správy získať
 • hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu
 • informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde, a akým spôsobom podielnik môže získať podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie
 • formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov
 • hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi  a spôsob ich určovania
 • postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách
 • postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách
 • informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov
 • vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé
Druhy podielových fondov v závislosti od možnosti výberu vložených zdrojov, resp. viazanosti vkladu na určitú dobu
 • otvorený podielový fond
  • finančné prostriedky vo fonde nie sú časovo viazané, tzn., že ich viete v prípade potreby vybrať a to predajom vašich podielov naspäť fondu
  • taktiež neobmedzuje počet vydaných podielových listov
  • výhodou je rýchla dostupnosť investovaných peňazí pre podielnika, t. j. vysoká likvidita
 • uzatvorený podielový fond 
  • je vytváraný na dobu určitú
  • vydávanie podielových listov je dopredu obmedzené buď celkovým počtom podielových listov, alebo dobou, počas ktorej môžu byť podielové listy vydávané
  • v priebehu životnosti fondu, správcovská spoločnosť neodkupuje podielové listy od podielnikov
  • fond hospodári iba s uzavretým počtom podielových listov
  • fond sa správa ako „termínovaný“ vklad bez možnosti predčasného výberu financií
  • vložené finančné prostriedky sa vyplácajú aj so zhodnotením v presne určený dátum v budúcnosti
 • štandardný podielový fond 
  • fond do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív na princípe obmedzenia a rozloženia rizika
  • štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu
 • špeciálny podielový fond 
  • je v podstate otvorený podielový fond, avšak podielové listy nie sú ponúkané širokej verejnosti
  • je vytváraný na dobu určitú
  • podielové listy sú iba na meno
  • sú to najmä súkromné fondy
Podielový list
 • cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose  z tohto majetku
 • na každom podielovom liste je informácia, koľko podielov nadobúda vlastník (jeden podielový list môže byť vystavený na 1 a viac podielov na majetku vo fonde)
 • podielový list môže byť vydaný len na meno alebo na doručiteľa
 • môže byť vydávaný buď v listinnej podobe alebo tzv. zaknihovanej, t.j. existujú formou zápisu v evidencii zaknihovaných podielových listov
 • podielnik dosahuje výnos z podielového fondu ako rozdiel medzi hodnotou, za ktorú nakúpil podielové listy tohto fondu a hodnotou, za ktorú ich odpredal
 • podielový fond dosahuje výnosy z vlastníctva cenných papierov a iných finančných nástrojov, z ktorých sa vyplácajú dividendy, úroky, kupóny a tieto výnosy sa znovu investujú vo fonde
 • hodnota podielových listov rastie nielen v dôsledku inkasovaných úrokov, dividend a kupónov, ale i na základe rastu hodnoty jednotlivých finančných nástrojov, ktoré má fond vo svojom majetku (cenné papiere, komodity, deriváty)
Cena podielového listu a výnos podielového listu
 • Možno ju určiť ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu.
 • aby sme vypočítali skutočný dosiahnutý hrubý výnos, musíme zohľadniť aj všetky poplatky spojené so vstupom do fondu a s výstupom z fondu,
 • takto dosiahnutý výnos je však potrebné zdaniť. Pre výpočet čistého výnosu teda musíme odpočítať daň. 
Hodnota majetku vo fonde

Hodnota CP a iných aktív vo fonde je určovaná na základe Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13 z 8. novembra 2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisíí, ktorá určuje akými postupmi a akým spôsobom sa majú oceňovať tieto aktíva. Oceňovanie potom kontroluje depozitár a v pravidelných intervaloch aj Národná banka Slovenska.

Zdaňovanie výnosov z podielových fondov

Výnosy z podielových fondov podliehajú dani z príjmov vo forme zrážkovej dane, to znamená, že daň z výnosu vám automaticky strhne správcovská spoločnosť pri výbere z fondu. Výnosy sú podľa zákona o dani z príjmov zdaňované  19% sadzbou.

 (?!)  Výnosy fondov je možné nájsť na stránkach správcovských spoločností alebo v periodickej tlači. Zoznam správcovských spoločností môžete nájsť na stránke NBS.  

Poplatky

S investovaním do fondov sú spojené aj poplatky, a tie sa značne líšia aj medzi spoločnosťami, aj navzájom medzi fondmi.

Poplatky, na ktoré má správcovská spoločnosť nárok sú:

 • vstupný poplatok
  • platí klient pri nákupe podielov
  • výška vstupného poplatku býva stanovená buď ako percento z celkovej hodnoty investície, alebo ako  percentuálna prirážka k aktuálnej cene podielu
  • na výšku vstupného poplatku má často vplyv objem peňazí, ktoré chce spotrebiteľ vložiť do fondu, čím viac peňazí vložíte, tým menší poplatok v % z investovanej sumy si môžete dohodnúť so správcom
 • poplatok za správu fondu
  • poplatok sa uvádza v percentách p.a.
  • je to poplatok, ktorý sa platí každý rok z celkového objemu peňazí vo fonde
  • poplatok za správu je  zohľadnený v cene podielu,- určuje si ho každá správcovská spoločnosť samostatne a závisí od typu fondu a aktív, do ktorých fond investujete
  • výška odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu sa uvádza v štatúte tohto fondu, ktorý obsahuje taktiež hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania
 • výstupný poplatok
  • platí klient pri spätnom predaji podielov
  • na výšku výstupného poplatku má zväčša vplyv obdobie, počas ktorého podielnik nechá vo fonde svoje finančné prostriedky
  • v prípade, že svoje investované prostriedky necháte vo fonde dlhšie obdobie, spravidla nemusíte platiť výstupný poplatok vôbec
  • výška poplatku môže byť takisto stanovená ako určité percento z celkovej vyplácanej hodnoty plynúcej z predaja podielov alebo ako percentuálna zrážka z aktuálnej ceny podielu

Väčšina ostatných poplatkov je už zahrnutých v poplatku za správu fondu. Poplatky, ktoré v ňom nie sú zahrnuté sú:

 • poplatok depozitárovi
 • poplatok subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov
 • poplatok realitným kanceláriám (v prípade realitných fondov)
 • poplatok audítorovi za overenie účtovnej uzávierky fondu

Všetky tieto poplatky bývajú zahrnuté v premennej TER (total expence ratio), čo vyjadruje celkové náklady fondu v percentách z celkového objemu majetku vo fonde. Tieto náklady sú už zahrnuté v hodnote podielu.

Poplatky pre konkrétny fond sa dajú nájsť v štatúte daného fondu, ktorý je na internetovej stránke správcovskej spoločnosti.

Typy fondov
 • peňažný fond
  • určený najmä pre konzervatívnych investorov, ktorí neradi podstupujú riziko
  • zväčša investuje do štátnych dlhopisov s krátkou splatnosťou (väčšinou do jedného roka), štátnych pokladničných poukážok a termínovaných vkladov
  • fond je vhodný pre investorov, ktorí majú voľné finančné prostriedky na jeden rok
  • priemerný výnos fondu je porovnateľný s výnosmi z termínovaných vkladov
 • dlhopisový fond
  • prináša potenciálne vyšší výnos ako peňažné fondy a termínované vklady, je ale spojený s vyšším rizikom
  • zväčša investuje do štátnych a firemných (korporátnych) dlhopisov s dlhšou splatnosťou – t. j. splatnosťou nad 1 rok
  • fond je vhodný pre investorov, ktorí majú voľné finančné prostriedky na dlhšiu dobu
  • vkladajú svoje prostriedky predovšetkým do dlhopisov
  • priemerný výnos býva vyšší ako v prípade peňažných fondov, môže však dôjsť aj k výraznejším poklesom hodnoty v prípade nárastu úrokových sadzieb na trhu alebo v prípade bankrotu spoločnosti, ktorej dlhopisy boli vo fonde. Objemy a druhy cenných papierov, ktoré môže fond nakúpiť, sú obmedzované zákonnými limitmi a každá správcovská spoločnosť má oddelenie riadenia rizík, ktoré sleduje a meria riziko fondu a v prípade potreby zasahuje do nákupov a predajov vo fonde a stanovuje obmedzenia pre investičné rozhodnutia manažérov fondu
 • akciový fond
  • prináša potenciálne vysoké zhodnotenie spojené s vysokým rizikom kolísania hodnoty majetku
  • investori, ktorí vstupujú do tohto typu fondov, by mali počítať aj s dočasným výraznejším poklesom hodnoty
  • fondy zväčša investujú do akcií európskych, amerických spoločností a časť aj do dlhopisov
  • investičný horizont by mal byť dlhší ako 4 roky
  • priemerný výnos z dlhodobého hľadiska je vyšší ako pri dlhopisových fondoch, treba však byť pripravený na výkyvy v hodnote fondu - preto je optimálne zostať vo fonde dlhšie ako 4 roky
  • investor, ktorý investuje v zahraničí, nesie menové riziko
 • zmiešaný fond
  • je fond, ktorý investuje do všetkých hore uvedených aktív (dlhopisy, akcie, pokladničné poukážky, termínované vklady a iné) a jeho výnos a riziko značne závisia od toho, aká časť investícií je investovaná do akcií, aká do dlhopisov a aká do peňažných nástrojov. Podľa toho sa odvíja aj investičný horizont, riziko a aj výnos fondu. Je vhodné sa poradiť s predajcom fondu o vhodnosti daného fondu a zložení fondu
 • zaistený fond
  • je druh fondu, ktorý garantuje vrátenie vložených peňazí, príp. minimálny výnos po ukončení vopred definovaného investičného horizontu s možnosťou, že výnos môže byť vyšší ako stanovený minimálny výnos – t.j. podielnik má istotu, že na investovaných finančných prostriedkoch nebude mať stratu
  • garantuje minimálne návrat vložených prostriedkov
  • fond vloží časť finančných prostriedkov do relatívne bezpečných cenných papierov - napríklad štátnych alebo iných dlhopisov, ktoré majú splatnosť v období, kedy končí aj obdobie zaisteného fondu a teda je známy jeho výnos
  • zvyšok peňazí sa investuje do nejakej rizikovej investície - napr. finančných derivátov, ktoré môžu priniesť veľmi zaujímavý výnos
  • táto riziková investícia môže priniesť aj výraznú stratu, avšak táto strata je pokrytá výnosom z dlhopisov
  • investičný horizont býva väčšinou vopred stanovený a v prípade skoršieho výberu prostriedkov z tohto fondu je potrebné počítať s poplatkom za výstup, investičný horizont takéhoto fondu je dopredu vymedzená doba investície
  • sú nelikvidné
 • fondy fondov
  • fondy, ktoré investujú prevažne do ďalších fondov
  • ak správcovská spoločnosť, ktorá spravuje fond fondov, investuje pritom do vlastných fondov, väčšinou vracia niektoré poplatky súvisiace so správou nakúpeného fondu (aby sa správcovská spoločnosť vyhla dvojnásobnému plateniu vstupného, výstupného poplatku a poplatku za správu raz vo fonde fondov a raz pri investovaní prostriedkov vo fonde do iných fondov)
  • vo všeobecnosti je ťažké zhodnotiť riziko, výnos a investičný horizont takéhoto fondu bez znalosti fondov, do ktorých takýto fond investuje (od peňažných až po akciové)
  • ponúkajú aktívne riadené portfólia výberom a nakupovaním kvalitných fondov
 • realitné fondy
  • patria do kategórie špeciálnych fondov
  • dosahujú vyšší výnos ako dlhopisové fondy
  • investujú prevažne do aktív úzko prepojených s trhom  nehnuteľností alebo do nákupu akcií spoločností, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami ako developerské spoločnosti a realitné kancelárie
 • ETF (Exchange-Traded funds)
  • verejne obchodovaný fond
  • na rozdiel od ostatných fondov, ETF sú fondy obchodované na burze
  • ETF sa väčšinou snaží kopírovať cenu a dividendový výnos akciových indexov (napr. S&P 500, Dow Jones, NASDAQ), alebo investuje len do nejakej geografickej oblasti (napr. východná Európa), alebo do nejakého odvetvia (napr. farmaceutické firmy)
  • vysoká likvidita
  • nízke poplatky za správu, presný popis do čoho fond investuje, vysoká miera diverzifikácie
  • investičná stratégia fondu je vždy detailne popísaná v jeho základných dokumentoch
Čo treba zohľadniť pri investovaní do fondov, aby váš výnos zodpovedal riziku
 • pri všetkých typoch fondov je dôležité si všímať, či je fond vystavený menovému riziku
  • ak je výkonnosť fondu meraná v cudzej mene, alebo značnú časť majetku investuje do cenných papierov denominovaných v cudzej mene (napríklad USD), je fond pre investora rizikovejší, pretože je závislý aj na vývoji menového kurzu (napríklad EUR/USD)
  • proti menovému riziku je možné sa pomocou iných finančných nástrojov zabezpečiť a potom riziko z vývoja menového kurzu nehrozí. Preto je vhodné si informáciu o forme zabezpečenia vyžiadať, ak je dostupná
 • je dôležité vedieť, či fond investuje viac do štátnych alebo do firemných dlhopisov
  • firemné dlhopisy vo všeobecnosti prinášajú výrazne vyššie riziko (a s tým spojený vyšší výnos)
  • štátne dlhopisy vždy garantujú splatenie a riziko bankrotu ich emitenta je výrazne nižšie
 • dôležitý faktor je aj rating spoločností, do ktorých investuje daný fond
  • vo všeobecnosti - čím vyšší rating, tým nižšie riziko
  • vyspelé štáty a veľké medzinárodné spoločnosti majú vysoké ratingy
  • pri ratingu sa jedná o systematické hodnotenie stavu, kvality a vývoja podniku alebo štátu
  • rating určujú nezávislé ratingové agentúry, pričom merajú platobnú schopnosť podnikov - či sú podniky zdravé alebo nie
  • pri štátoch raiting meria kredibilitu štátu na zahraničných trhoch (schopnosť štátu požičať peniaze na zahraničnom trhu a platiť z toho vyplývajúce záväzky)
Každý investor by si mal premyslieť nasledovné
 • na akú dlhú dobu má voľné finančné prostriedky (investičný horizont)
 • aké riziko je ochotný podstúpiť pri investovaní (typ fondu)
 • porovnajte si historické výnosy s výnosmi fondov s rovnakým zameraním. V prípade odchýlok by vám mal predajca fondu vysvetliť tieto odchýlky
 • keď sa už rozhodnete pre typ fondu, je dobré porovnať si poplatky jednotlivých správcovských spoločností a zistiť si podrobnosti o fonde v predajnom prospekte a štatúte fondu (všetky tieto dokumenty môžete nájsť na internetových stránkach správcovských spoločností)
Ochrana investora
 • dohľad nad správcovskými spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska
 • ďalšou ochranou pre investora je, že každá správcovská spoločnosť musí mať svojho depozitára, t.j. obchodnú banku so sídlom v Slovenskej republike, kde je vedená kontrola a hospodárenie s podielovými listami; všetky predaje a nákupy prechádzajú cez depozitára, u ktorého si správcovská spoločnosť vedie účty a cenné papiere
 • Garančný fond investícií, ktorý vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR

ZDROJE A LEGISLATÍVA