Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

 LEGISLATÍVA - KAPITÁLOVÝ TRH

 

Právne predpisy SR  

Zákony

  1. Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 
  2. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 
  3. Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov                       
  4. Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov                     
  5. Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov       

 Vyhlášky

K zákonu č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

  1. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 494/2002 Z. z. zo 6. augusta 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov

Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS)

Jednotlivé opatrenia NBS súvisiace s oblasťou kapitálového trhu môžete nájsť na stránke NBS v časti legislatíva, úplné znenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS, oblasť kapitálového trhu vrátane cenných papierov https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-inych-vseobecne-zavaznych-pravnych-predpisov-patriacich-do-kompetencie-nbs/oblast-kapitaloveho-trhu-vratane-cennych-papierov