Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

II. PILIER - STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • II. pilier, čiže starobné dôchodkové sporenie, je zákonom stanovené sporenie1
 • je v poradí druhým z dvoch pilierov povinného dôchodkového zabezpečenia (pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný, pokiaľ doň nevstúpia)
 • je založený na príspevkoch, pričom výška dôchodkovej dávky závisí od zhodnotenia všetkých zaplatených príspevkov (tzn. že sa kapitalizuje)
 • je spravovaný dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS), ich zoznam môžete nájsť aj na stránke Národnej banky Slovenska,2) ktorá ich zároveň dohliada
 • jeho cieľom je spolu s I. pilierom zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a jeho pozostalým pre prípad smrti

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • do II. piliera môžu vstúpiť osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené v I. pilieri
 • podmienkou sporenia v II. pilieri je mať uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom
 • príspevky do II. piliera sú povinné alebo dobrovoľné3)
  • povinnými príspevkami sú odvody do: 
   • I. piliera – odvody do Sociálnej poisťovne
   • II. piliera – odvody do Vami vybranej DSS
  • dobrovoľné príspevky môžu platiť sporitelia, ktorí si platenie týchto príspevkov dohodli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení vo výške, ktorá nie je obmedzená
 • zo starobného dôchodkového sporenia, tzn. z II. piliera sa vypláca
  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • pozostalostný dôchodok
  • výnos z investovania
 • dôchodky vyplácanie z II. piliera možno dediť 4

 (?!)  V prípade vstupu do II. piliera je dôchodok vyplácaný z dvoch zdrojov: 

 • primerane krátený dôchodok z I. piliera Sociálnou poisťovňou a 
 • dôchodok z II. piliera
II. pilier pozostáva z dvoch základných fáz:
 1. sporiacej fázy - časť povinných odvodov je odvádzaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vo vybranej DSS, okrem iného si sporiteľ môže vybrať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce peniaze na dôchodok zhodnocovať. Zároveň si môže odvádzať aj dobrovoľné príspevky.
 2. výplatnej fázy - sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok zo zhodnotených príspevkov; týka sa to aj predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku, ktorý je vyplácaný pozostalým. Dôchodok je vyplácaný v závislosti od zvolenej formy výplaty, a to buď vybranou poisťovňou alebo zo strany DSS.

 (?!)  Príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ich vývoj v jednotlivých rokoch, ako aj zoznam DSS nájdete na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR).3)
________________


Bližšie informácie týkajúce sa II. piliera – starobného dôchodkového sporenia, ako aj ďalších podmienok nároku na jednotlivé vyplácané DDS, ako aj potrebné požiadavky a doklady na získanie uvedených dôchodkov si môžete pozrieť na webovom sídle MPSVaR alebo Sociálnej poisťovni v časti Dôchodok z 2. piliera.5
________________


Nakoľko sporenie v II. pilieri prináša isté investičné riziká, dôkladne zvážte svoju investičnú stratégiu, tzn. do ktorého z vybraných fondov budete investovať, resp. aké veľké riziko ste ochotní znášať.

ZDROJE A LEGISLATÍVA