Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

RIEŠENIE SPORU SÚDNOU CESTOU

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • ak máte problém s finančným produktom alebo službou, odporúčame Vám v prvom rade kontaktovať svoju finančnú inštitúciu, napr. banku alebo poisťovňu
 • ak nie ste spokojní s riešením svojho problému u finančnej inštitúcie, môžete sa obrátiť s podnetom alebo sťažnosťou na Národnú banku Slovenska (NBS)
 • ak sa Vám však nepodarí vyriešiť problém spomenutými cestami, resp. vznikne spor medzi Vami a finančnou inštitúciou alebo máte podozrenie z porušenia Vašich spotrebiteľských práv, máte možnosť svoj spor riešiť mimosúdne
 • ak však Váš problém, resp. spor pretrváva, môžete sa obrátiť na súd1)
 • túto alternatívu odporúčame využiť až vtedy, keď ste už využili všetky vyššie spomenuté možnosti riešenia Vášho finančného problému, či sporu
 • riešenie sporu súdnou cestou je formálne a spravidla časovo, ale aj finančne náročné
 • súdnu cestu môžete využiť aj v prípade cezhraničných sporov, resp. môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, či európsky platobný rozkaz

 (?!)   Sústavu súdov SR tvoria napr. okresné, krajské súdy a Najvyšší súd SR. Súdy prejednávajú a rozhodujú spory, žaloby a iné veci. Konanie pred súdom je spravidla ústne. V konaní pred súdom sudca, prokurátor a advokát používajú úradný odev.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Informácie o súdoch
 • Súdy môžeme rozdeliť na všeobecné súdy (napr. okresný, krajský súd alebo Najvyšší súd SR) a Ústavný súd Slovenskej republiky; všeobecné súdy majú v právomoci rozhodovať žaloby v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach, veciach ustanovených zákonom alebo právom EÚ a pod.
 • Ústredným orgánom štátnej správy súdov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, na jeho webovom sídle môžete nájsť základné informácie o súdoch, ako i samotnú príslušnosť súdov,2) a tiež zoznam sudcov3)
 • na súde sa môžete dať zastupovať advokátom
 • súdy sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej do 15. pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v anonymizovanej forme
Úloha advokáta
 • advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav; advokát je teda odborník, ktorý háji Vaše záujmy a je bojovníkom za Vaše práva4)
 • advokát poskytuje svoje služby za odmenu
 • advokáta si môžete vybrať podľa jeho zamerania, miesta pôsobenia a pod.
 • zoznam advokátov sa nachádza na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory5
Cezhraničné riešenie sporov súdnou cestou

V prípade cezhraničného sporu, ak má poskytovateľ služby sídlo v zahraničí, ale vykonáva svoju obchodnú činnosť v SR, alebo tu smeruje svoje činnosti, môžete ho riešiť prostredníctvom súdneho konania v SR. V tomto prípade máte nárok na právnu pomoc, ak nie ste schopní za súdne konanie zaplatiť. Ďalšími alternatívami je európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európsky platobný rozkaz. Podrobné informácie môžete tiež nájsť na webovom sídle "Vaša Európa".6)

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

 • používa sa na vymáhanie pohľadávok do výšky 5 000 EUR (bez úrokov a nákladov) voči spoločnostiam sídliacim v inej krajine EÚ (nie je dostupné v prípade Dánska)
 • slúži teda na vymáhanie náhrady za tovar alebo službu (aj finančnú) od subjektu z inej krajiny EÚ; na začatie tohto konania nie sú potrebné služby právnika
 • na začiatok musíte vypísať predpísané tlačivo a podať ho spolu s potrebnými dokumentami, napr. účtovnými dokladmi na jeden z príslušných súdov v domovskej krajine alebo v dotknutej krajine EÚ
 • rozhodnutie súdu by malo byť automaticky uznané aj v iných krajinách EÚ
 • spravidla je potrebné uhradiť súdny poplatok v závislosti od krajiny súdu, ktorý Vám bude pri vyhratí sporu vrátený
 • viac informácií môžete nájsť na Európskom portáli elektronickej justície7)

Európsky platobný rozkaz (konanie o platobnom rozkaze)

 • využíva sa na vymáhanie splatných nepopretých peňažných (občianskych a obchodných) pohľadávok vzniknutých v inej krajine EÚ (nie je dostupné v Dánsku)
 • na začatie písomného konania (nemusíte byt na súde prítomní) je potrebné vyplniť príslušné tlačivo, ktoré podávate na príslušnom súde
 • súd spravidla vydá európsky platobný rozkaz do 30 dní, ak je možné Vašu vec rozhodnúť v rámci tohto konania
 • viac informácií o európskom platobnom rozkaze môžete nájsť na Európskom portáli elektronickej justície8)

ZDROJE A LEGISLATÍVA