Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • povinné zmluvné poistenie ("PZP") je zákonom stanovené poistenie zodpovednosti za škodu
 • najznámejšie PZP je PZP motorového vozidla,1) patrí sem však aj napr. poistenie zodpovednosti za škodu
 • PZP motorového vozidla
  • musí byť uzavreté na každé motorové vozidlo, čiže auto alebo motorku (nepatrí sem napr. elektrická kolobežka, či elektrobicykel)
  • musí si ho uzavrieť buď jeho držiteľ, vlastník, prevádzkovateľ, nájomca alebo vodič 
  • kryje škody, ktoré vodič resp. prevádzkovateľ motorového vozidla spôsobí iným účastníkom cestnej premávky alebo škody spôsobené na cudzom majetku
  • takýmito škodami sú napr. škoda na aute, inom majetku, ale aj na zdraví
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • kryje škody vzniknuté pri výkone určitého povolania alebo činnosti
  • ide napr. o stavebných inžinierov, súkromných lekárov, zverolekárov, či advokátov

 (?!)  Vedeli ste o tom, že ak pri havárii, ktorú spôsobíte, poškodíte aj vlastné auto, poisťovňa Vám škodu na vlastnom aute neuhradí? Na to potrebujete mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľné.  

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • PZP je také poistenie, kde zákon síce stanovuje povinnosť uzatvoriť ho, ale podmienky uzavretia sú konkretizované v poistnej zmluve
 • ako už bolo spomenuté, ide spravidla o zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania
PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • je povinné pre toho, kto má motorové vozidlo buď ako jeho držiteľ, vlastník, prevádzkovateľ, nájomca (ak je uzatvorená nájomná zmluva) alebo vodič (v prípade cudzozemského motorového vozidla, ide o tzv. hraničné poistenie)
 • motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osobitné osvedčenie, napr. osvedčenie o evidencii vozidla
 • slúži na náhradu uplatnených a preukázaných nárokov z poistenia zodpovednosti
 • poistený má právo na to, aby poisťovňa za neho uhradila zákonom stanovené náhrady 
 • porušenie povinnosti uzavrieť PZP je sankcionované obvodným úradom
 • uzatvára sa s územnou platnosťou, tzn. vzťahuje sa na území SR, ale aj v zahraničí
 • po uzatvorení poistenia Vám poisťovňa vydá zelenú kartu
 • ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný tak urobiť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla 
 • výšku poistného ovplyvňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh, ale i napr. objem valcov a výkon motora, počet najazdených kilometrov, spôsob platby, vernostné zľavy a pod.
 • poistenie vzniká prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, resp. už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr
 • poistným obdobím je spravidla 1 rok a poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú
 • poistenie je možné dohodnúť v splátkach a je splatné prvým dňom poistného plnenia – ide o bežné poistné alebo sa platí naraz na celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané, splatné dňom začiatku poistenia – ide o jednorazové poistné

 (?!)  Zelená karta je medzinárodná karta automobilového poistenia. Je potvrdením o platnosti poistenia, a to v rámci SR, či v zahraničí v krajinách na nej uvedených. Tá nahradila aj v minulosti platnú tzv. bielu kartu.
____________________

Ak máte bezškodový priebeh poistenia, poisťovňa Vám poskytne zľavu na poistnom, tzv. bonus.
Poisťovňa Vám tiež môže poskytnúť aj tzv. vstupný bonus pri dojednávaní poistky. Naopak, ak ste v minulosti škodu spôsobili alebo nesplnili stanovené podmienky, poisťovňa voči Vám uplatní tzv. malus, čiže prirážku k poistnému.

Poisťovňa uhradí za Vás náhrady za

 • škodu na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov z poistenia
 • ušlý zisk

 (?!)  Ak spôsobíte dopravnú nehodu, musíte túto skutočnosť písomne oznámiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak sa nehoda stala na Slovensku a do 30 dní, ak sa stala v zahraničí. V prípade, ak chcete zmeniť poisťovňu je potrebné zaslať písomnú výpoveď poisťovni ku koncu poistného obdobia, najmenej však 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
__________________

Vedeli ste, že hraničné poistenie je poistenie uzatvárané pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR zaplatením poistenia?

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
 • kryje škody spôsobené pri výkone povolania
 • vzťahuje sa na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú pri výkone jeho profesijnej činnosti
 • je podmienkou podľa príslušných zákonov napr. na výkon činností
  • finančných sprostredkovateľov
  • lekárov a zverolekárov
  • tlmočníkov a prekladateľov
  • daňových poradcov
 • uzatvára sa spravidla pre prípad škody na zdraví, poškodenia veci alebo ušlého zisku

ZDROJE A LEGISLATÍVA