Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • cenný papier peniazmi oceniteľné právo toho, kto tento cenný papier vlastní, voči tomu kto cenný papier vydal
 • najznámejšími cennými papiermi sú akcie, dlhopisy, zmenky, či vkladné knižky
 • môže mať listinnú, čiže papierovú podobu alebo zaknihovanú (dematerializovanú) podobu (tzn. záznam o cennom papieri sa nachádza v centrálnej databáze v Centrálnom depozitári alebo v Centrálnom registri krátkodobých cenných papierov v Národnej banke Slovenska)
 • je vydaný okamihom, keď má ustanovené všetky náležitosti a stane sa majetkom prvého majiteľa, v prípade zaknihovaných cenných papierov keď je pripísaný na účet majiteľa, klientský alebo držiteľský účet

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Aké cenné papiere poznáme

Cennými papiermi sú len tie, ktoré sú v zákone o cenných papieroch1) taxatívne vymenované, alebo sú ustanovené v osobitnom predpise. Ide najmä o tieto cenné papiere: 

 • akcia – dlhodobý majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti, sú s ním spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti; v prípade investovania do akcií ide spravidla o investíciu s vyšším rizikom
 • podielový list – druh cenného papiera vydaného správcovskou spoločnosťou za účelom vytvárania podielových fondov, s ktorým je spojené právo podielnika podieľať sa na výnose v podielovom fonde; rizikovosť investície a dosiahnutie výnosu v podielovom fonde závisí od typu aktív, do ktorých fond investuje
 • dlhopis (obligácia) – cenný papier vydávaný dlžníkom - emitentom (štát, banka alebo podnik), ktorý sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a navyše vyplatiť aj úrok, resp. výnos z dlhopisu, tzv. kupón; riziko, ale aj výnos pri dlhopisoch je spravidla nižší ako v prípade akcií
 • vkladné knižky –  ide o formu cenného papiera na meno, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad), a to buď v domácej, ale aj v zahraničnej mene; ide o základný vkladový produkt bánk
 • kupón – cenný papier vydaný v kupónovom hárku za účelom uplatnenia si výnosu z dlhopisu, ale aj akcie, či podielového listu
 • zmenka – je krátkodobý cenný papier predstavujúci bezpodmienečný písomný záväzok zmenkového dlžníka zaplatiť zmenkovú sumu v stanovenom čase

Cennými papiermi sú aj šeky, investičné certifikáty, dočasné listy, vkladové listy, pokladničné poukážky, cestovné šeky, náložné listy a pod. 

Členenie cenných papierov

A. podľa prevoditeľnosti

I. členenie 

 • cenný papier na meno – v cennom papieri je zapísané meno majiteľa, napr. pri vkladných knižkách
 • cenný papier na rad – oprávnená osoba je označená menom s doložkou „na rad“, prevod na inú osobu je možné vykonať bez súhlasu emitenta cenného papiera a uskutočňuje sa písomným prehlásením na rube cenného papiera, napr. pri zmenkách
 • cenný papier na doručiteľa – vlastník cenného papiera nie je na ňom zapísaný, má však všetky nároky na plnenie vyplývajúce z neho vyplývajúce; prevod sa vykoná jednoduchým odovzdaním cenného papiera novému vlastníkovi, napr. v prípade dlhopisu

II. členenie 

 • prevoditeľné – je možné ich previesť na inú osobu, obchoduje sa s nimi na kapitálovom trhu
 • neprevoditeľné – nemožno ich previesť na inú osobu

B. podľa druhu práva

 • majetkové cenné papiere – ak z vlastníctva CP vyplýva výkon práva voči určitým osobám (napr. akcie, dočasné listy) – predstavujú podiel na majetku určitej osoby, zakladajú rozhodovacie právomoci. Nemajú ustanovenú lehotu splatnosti.
 • dlhové (úverové) CP – ak právo zhmotnené v CP zakladá určité majetkové plnenie (napr. dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky na inkaso a pod.) Dlhové CP zakladajú zvyčajne nižší, ale istý výnos vo forme úrokov a po určitej pevne stanovenej dobe aj návratnosť istiny. Účelom investovania do dlžných CP je poberanie výnosov z ich držby. Nezakladajú rozhodovacie práva.
 • dispozičné CP - sú naviazané na dispozičné právo s podkladom CP (napr. skladiskový záložný list, náložný list)

C. podľa používania

 • v platobnom styku – napr. šeky
 • na kapitálovom trhu – napr. akcie, či dlhopisy

ZDROJE A LEGISLATÍVA