Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

OCHRANA VKLADOV

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • systém ochrany vkladov v Slovenskej republike je upravený zákonom1)
 • na tento účel bola zriadená inštitúcia pod názvom Fond ochrany vkladov (FOV)
 • poskytuje garanciu vrátenia nedostupných finančných prostriedkov vtedy, ak ich máte uložené v bankách a pobočkách zahraničných bánk a tieto vklady sa stanú nedostupnými, pretože banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je schopná plniť svoje finančné povinnosti
 • náhrada sa poskytuje najviac do výšky 100.000,- eur jednému vkladateľovi v jednej banke so sídlom v SR (pozn.: v bankách so sídlom v ostatných štátoch EÚ ochranu zabezpečuje príslušný orgán systému ochrany vkladov v identickej výške)

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Ochrana vkladov sa zameriava najmä na uvedené vklady:

 • vklady na bežných účtoch, vkladových, ako aj termínovaných účtoch
 • vklady na sporiacich účtoch (na meno)
 • vklady vo forme cenných papierov na meno (vkladové listy, vkladné knižky)
 • notárske úschovy uložené v banke (ak je príjemcom úschovy osoba, na ktorú sa zákon o ochrane vkladov vzťahuje)
 • stavebné sporenie

Naopak, z ochrany vkladov sú vyňaté napríklad tieto vklady:

 • vklady na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa
 • podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje spadajú pod ochranu Garančného fondu investícií)
 • dlhopisy, zmenky a šeky

Kedy sa stávajú vklady nedostupnými? 

Vtedy, keď sú uložené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

 • ktorá bola Národnou bankou Slovenska vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady
 • v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu

V uvedených prípadoch má vkladateľ právo na náhradu za nedostupný vklad od FOV.

 (+-)    Pani Zuzka má niekoľko vkladov vo viacerých bankách na Slovensku, v každej z nich sú jej vklady chránené do výšky 100.000,- eur. To znamená, že všetky vklady pani Zuzky v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má napríklad vkladový účet, na ktorom je 90.000,- eur, a bežný účet, na ktorom je 20.000,- eur, vyplatí sa jej náhrada len vo výške 100.000,- eur. V prípade, ak má teda Zuzka vklady v jednej banke vo vyššej výške ako je stanovený limit, tie si rozloží medzi viaceré banky a tým predíde možným stratám. Odborne sa tomu vraví "diverzifikácia rizika".

Vyplácanie náhrad za nedostupný vklad

Ak si uplatňujete právo na náhradu za nedostupný vklad, musíte okrem iného preukázať, že:

 • máte právo na výplatu náhrady za tento vklad, napr. dokladom o vkladovom vzťahu
 • fyzické osoby musia zároveň preukázať aj svoju totožnosť
 • v  prípade zástupcu vkladateľa, ten tiež musí preukázať svoju totožnosť a zároveň odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie
 • ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, ten musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa

 (?!)  Vedeli ste, že náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo? Pričom výška samotnej náhrady sa znižuje o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Vyplatený je teda iba kladný rozdiel medzi Vašimi pohľadávkami a splatnými záväzkami voči banke. Vklad sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Ochrana vkladov v slovenskej banke

Tú zabezpečuje FOV, ktorý

 • je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri
 • nie je štátnym fondom
 • tak ako už bolo spomenuté vyššie, je súčasťou systému ochrany vkladov v SR; zoznam účastníkov systému ochrany vkladov v SR je možné nájsť na webovom sídle FOV2)
 • má ako jednu z hlavných činností poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách (v istých prípadoch aj v pobočkách zahraničných bánk), a to v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré je možné nájsť na webovom sídle FOV3)
Ochrana vkladov v pobočke zahraničnej banky
 • na ochrane vkladov nie je povinná sa zúčastniť pobočka zahraničnej banky, ak v nej uložené vklady sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť;
 • pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie sú chránené domovským systémom ochrany vkladov v štáte sídla zahraničnej banky
 • náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane vkladov v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa zákona1)

 (?!)  Zaujímajte sa, pod akú ochranu vkladov patrí Vaša banka, resp. pobočka zahraničnej banky a v akej mene by sa prípadná náhrada realizovala. Tie sú povinné Vás informovať o ochrane vkladov podľa platného zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad. 
________________


Vedeli ste, že FOV komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu EÚ, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom banka, v ktorej je uložený nedostupný vklad chránený podľa zákona?1) 

 (+-)  Pán Gabko si vložil svoje voľné finančné prostriedky do pobočky zahraničnej banky. Tá ho informovalo, že jeho vklad je chránený iným systémom ochrany vkladov, a to podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte EÚ, v ktorom má zriaďujúca zahraničná banka sídlo. Tiež bol informovaný, že v prípade zlyhania pobočky by sa náhrada za nedostupné vklady vyplácala v mene tohto iného štátu. Gabko je však aj tak spokojný, lebo vie, že je chránený vždy, a to aj po prepočte na eurá, do výšky 100.000,- eur.

ZDROJE A LEGISLATÍVA