Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

FINANČNÍ PORADCOVIA

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • finanční poradcovia Vám poskytnú odbornú pomoc, informácie, odporúčania a stanoviská v súvislosti s finančnými produktami a službami a pomôžu Vám s vytváraním osobného finančného plánu s ohľadom na Vaše osobné požiadavky, potreby a finančné možnosti
  • pri poradenstve vychádzajú z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb
  • navrhujú uzavretie, či zmenu zmluvy o poskytnutí finančnej služby (poistky, úveru a pod.) na Vašu žiadosť a samozrejme Vám môžu pomôcť túto zmluvu vo Vašom mene a na Váš účet aj uzavrieť
  • finančný poradca nemôže byť zároveň finančným agentom, keďže finančným poradcom platíte odmenu za poskytnutie finančného poradenstva priamo Vy, na rozdiel od finančného agenta, toho platí priamo finančná inštitúcia vo forme provízie 

 (?!)  Finanční poradcovia sú vhodní pre tých spotrebiteľov, ktorí majú záujem o vypracovanie osobného finančného plánu vyhovujúceho ich potrebám, nárokom a finančným možnostiam, prípadne potrebujú odborne poradiť a sú ochotní za tieto služby si aj zaplatiť. Cieľom finančného poradenstva je teda dosiahnutie správneho nasmerovania spotrebiteľa v hospodárení s finančnými prostriedkami.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Činnosť finančných poradcov 

Finančné poradenstvo je upravené zákonom.1) Finančný poradcovia vykonávajú činnosti súvisiace s poskytovaním odbornej pomoci, stanovísk, odporúčaní, informácií a osobných finančných plánov v príslušnom sektore finančného trhu v súvislosti s

  1. jednou alebo viacerými finančnými službami, vychádzajúc z nestrannej analýzy dostupných finančných služieb
  2. uzatváraním a zmenou zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Finančný poradca musí byť zapísaný v príslušnom podregistri2) vedenom Národnou bankou Slovenska (NBS).

 (?!)   Poskytnuté informácie o finančnom poradcovi si môžete overiť v registri finančných poradcov, ktorý vedie NBS na svojom webovom sídle.

Finančné poradenstvo sa poskytuje na žiadosť spotrebiteľa, v jeho mene a na jeho účet.

 (?!)   Vedeli ste, že v sektore poistenia alebo zaistenia môže ísť napr. aj o analýzu poistného rizika a v sektore kapitálového trhu o poskytovanie investičnej služby a investičného poradenstva. 
___________

Finanční poradcovia nesmú okrem plnenia od klienta prijímať akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie.

Poskytovanie informácií spotrebiteľovi

Finančný poradca je povinný Vás pred poskytnutím svojich služieb informovať o tom, že vykonáva finančné poradenstvo. Rovnako Vám poskytne informácie, ktoré Vám umožnia správne porozumieť charakteru finančnej služby, jej rizikám, aby ste mohli prijať zodpovedné rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby.

Tiež je povinný Vás informovať pred vykonávaním finančného poradenstva jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom, písomne alebo na inom trvanlivom médiu o existencii a výške odmeny za finančné poradenstvo.

Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva sú najmä:

  • identifikačné údaje finančného poradcu a informáciu, v akom podregistri NBS je vedený
  • informácie o poplatkoch, ktoré súvisia s ponúkaným finančným produktom, či službou
  • informácie o postupe v prípade sťažnosti 
Zodpovednosť finančného poradcu voči klientovi

Finančný poradca je zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného poradenstva; finančný poradca musí byť na tento účel poistený.

Vybavovanie sťažností

Finančný poradca je povinný vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne Vás upovedomiť o spôsobe jej vybavenia; v odôvodnených prípadoch môže finančný poradca lehotu predĺžiť najviac na 60 dní, pričom Vám musí oznámiť dôvody jej predĺženia.

  (?!)   Ak máte pochybnosti o postupe finančného poradcu, môžete kontaktovať NBS, keďže dohľad nad dodržiavaním jeho činnosti, ako i práv spotrebiteľa na finančnom trhu pri poskytovaní finančných služieb vo vzťahu k subjektom finančného trhu vo všeobecnosti patrí do jej kompetencie. NBS vystupuje ako orgán ochrany finančného spotrebiteľa a súčasne i ako orgán dohľadu nad finančným trhom.

 (+-)   Pán Kamil myslí na dôchodok, chce si niečo ušetriť a investovať svoje voľné finančné prostriedky. Keďže sa veľmi nevyzná v moderných finančných produktoch, a zároveň nemá čas navštíviť všetky finančné inštitúcie, obrátil sa na finančného poradcu. Ten mu za úhradu vypracoval osobný finančný plán, ktorého súčasťou bol osobný rozpočet, v ktorom prehľadne rozvrhol príjmy a výdavky pána Kamila, ukázal mu položky, na ktorých by mohol mesačne ušetriť a vypočítal sumu, ktorú by mohol ďalej zhodnocovať. Taktiež mu navrhol rôzne formy sporenia, ako aj iné riešenia, ako ušetrené peniaze ďalej investovať vzhľadom na možnosti a očakávania pána Kamila. Zároveň ho samozrejme poučil o možnom riziku jednotlivých alternatív a potrebe jeho rozloženia. Je potom už na pánovi Kamilovi, ako sa rozhodne a ako naloží s radami finančného poradcu pri budovaní a tvorbe svojho finančného majetku.

ZDROJE A LEGISLATÍVA