Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Poistenie

Dobrý deň, do 23.12.2023 by mala byť implementovaná Smernica MID do slovenského práva. Určite sa to nestihne. Aký výklad práva si môže uplatniť ako poškodený v rámci PZP škody v prípade škodu po 23.12.2023 ? Sú poisťovne plniť po 23.12.2023 podľa Smernice odškodenenia pre poškodených nielen čo sa týka limitov súm stanovených smernicou ? Aké odporúčania mi môžete poskytnúť ako poškodenému po 23.12.2023 ako legislatívny orgán pre daný zákon ? ďakujem vopred za odpoved.

 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti (ďalej len „smernica“) stanovuje pre členské štáty dva termíny na transpozíciu.

Do 23. júna 2023 sa mal zriadiť alebo poveriť orgán, ktorý bude zodpovedný za uzavretie dohody s orgánmi poskytujúcimi náhrady poškodeným v prípade platobnej neschopnosti poisťovne v iných členských štátoch. Na základe v súčasnosti platného zákona je už na území Slovenskej republiky zriadený a funkčný subjekt, ktorý poskytuje náhrady poškodeným v prípade platobnej neschopnosti poisťovne, a to Slovenská kancelária poisťovateľov. Zároveň do 23. júna 2023 mala Komisia prijať vykonávacie nariadenie k smernici, ktorého predmetom má byť jednotný vzor formulára preukazujúceho celkový škodový priebeh poistenia zodpovednosti, ktoré však do tohto času ešte nebolo Komisiou prijaté.

Všetky ostatné časti smernice by mali byť transponované do 23. decembra 2023 novelou zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „zákon o PZP“). Vzhľadom na konanie predčasných volieb v SR a s tým súvisiace pozastavenie legislatívnych procesov v tomto roku, ako aj na absenciu vykonávacieho nariadenia k smernici, nebolo možné v podmienkach Slovenskej republiky prebratie celej smernice do zákona o PZP v stanovenej lehote.

K Vašej konkrétnej otázke uvádzame, že v prípade škody uplatňovanej z PZP po 23. decembri 2023 sa na území Slovenskej republiky postupuje v zmysle platných zákonov, t. j. zákona o PZP a nie je právne možné postupovať priamo podľa ustanovení smernice. To bude možné až potom, keď nadobudne účinnosť novela zákona o PZP, v ktorej bude smernica transponovaná. V súčasnosti je novela zákona o PZP v legislatívnom procese a transpozícia smernice je plánovaná v čo najkratšom čase. Maximálne výšky na náhradu škody z PZP však považujeme aj za súčasného stavu za dostačujúce, takže nepredpokladáme, že by akýkoľvek poškodený v PZP mal problém s úhradou vzniknutej škody.

(dátum zverejnenia: 8. 12. 2023)