Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

OCHRANA INVESTÍCIÍ
(GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ)

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Garančný fond investícií (GFI)1) vykonáva ochranu Vášho majetku určeného na investovanie tak, že zhromažďuje peňažné príspevky od obchodníkov s cennými papiermi, resp. iných finančných inštitúcií poskytujúcich investičné služby a poskytuje z nich náhradu klientom v prípade, že ich majetok sa stal nedostupným
 • GFI tvorí spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR

 (?!)  Každá investícia prináša so sebou isté riziko! GFI Vás nechráni pred zlými investičnými rozhodnutiami, ani pred stratou spôsobenou samotným investovaním. Chráni Vás len v prípade, ak sa Váš klientský majetok stane nedostupný, tzn. ak Národná banka Slovenska alebo príslušný súd vyhlási neschopnosť subjektov poskytujúcich investičné služby plniť si svoje záväzky. 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • GFI je právnická osoba, ktorá sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností
 • z týchto získaných prostriedkov poskytuje náhrady za nedostupný klientsky majetok (majetok, financie spotrebiteľa) prijatý týmito inštitúciami na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so zákonom o cenných papieroch2)
 • príspevky do garančného fondu investícií sú pre uvedené subjekty povinné
 • GFI podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS)
Ochrana klientskeho majetku

Ochrana sa vťahuje na

 • peňažné prostriedky, štruktúrované vklady a finančné nástroje
 1. fyzických osôb vrátane fyzických osôb podnikateľov
 2. právnických osôb, ktorými sú napr. nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, združenia občanov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 3. iné právnické osoby, s výnimkou finančných inštitúcií, obchodných spoločností, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a štátnych inštitúcií
 • spoločný klientsky majetok vedený pre viac klientov - v uvedenom prípade platí, že každý z klientov má rovnaký podiel, ak sa nepreukážu iné podiely jednotlivých klientov
 • notársku úschovu uloženú u osoby zúčastnenej sa na ochrane klientov

 (?!)  Nedostupným klientskym majetkom sú cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré je osoba zúčastnená na ochrane klientov, schopná vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.

Poskytnutie náhrady GFI
 • výhradne v eurách
 • vo výške nedostupného klientskeho majetku, v úhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe najviac vo výške 50 000,- eur
 Vyplácanie náhrad
 • do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa stal klientsky majetok nedostupným, GFI oznámením určí termín začatia, trvania, miesto a postup vyplácania náhrad
 • oznámenie bezodkladne doručí osobe zúčastnenej na ochrane klientov (čiže obchodníkovi)
 • najneskôr do 1 pracovného dňa, osoba zúčastnená na ochrane klientov (obchodník) zverejní oznámenie v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo svojich verejne prístupných priestoroch
 • vyplácanie sa musí skončiť najneskôr do 3 mesiacov od vyhlásenia alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu
 • predĺženie lehoty vyplácania o 3 mesiace je možné vo výnimočných a odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcom súhlase NBS
 • skončenie vyplácania najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy sa stal klientsky majetok nedostupný
 • vyplácanie sa uskutočňuje prostredníctvom poverenej banky
 • dotknutá osoba (klient, spotrebiteľ) je povinná preukázať svoju totožnosť a právo na výplatu náhrady svojho majetku
Preukazovanie práva na výplatu náhrady
 • zmluvou o poskytovaní investičných služieb, ktorá je základnou podmienkou na vyplatenie náhrady
 • dokladom o prijatých finančných nástrojoch, prostriedkov alebo výpisu z účtu od obchodníka
 • rozhodnutím príslušného orgánu
 • svojou totožnosťou
Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu

Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:

 • vstupný príspevok - je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi
 • ročný príspevok - je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu
 • mimoriadny príspevok - je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok
Orgány fondu
 • rada fondu – je najvyšším orgánom fondu
 • prezídium fondu – je štatutárnym orgánom fondu
 • dozorná rada fondu - dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu 

 (?!)  Dôležité je dobre zvážiť, komu zveríte svoje finančné prostriedky a uvedomiť si, že s investovaním sú spojené isté riziká. GFI na svojich stránkach zverejňuje aktuálny zoznam subjektov, ktoré podliehajú ochrane, link: https://www.garancnyfond.sk/zoznam-subjektov.

 (+-)  Pán Michal sa rozhodol investovať svoje financie vo výške 53 000,- eur. Vybral si obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude s nimi obchodovať.  Mal však smolu, lebo NBS vyhlásila obchodníka za neschopného plniť si svoje záväzky. Jeho majetok sa stal nedostupným. GFI ho chránil a vyplatil mu náhradu do výšky 50 000,- eur.

Avšak v prípade, ak by sa pán Michal rozhodol zle investovať cez ním vybraného obchodníka, čiže vyberie si napr. fond,
ktorý nedosahuje pre neho žiadny výnos, resp. je stratový, proti tomuto riziku ho GFI nechráni. GFI ho chráni len v prípade, ak NBS alebo súd vyhlásia obchodníka, ktorému zveril svoje financie za neschopného plniť si svoje záväzky, napr. ak by obchodník alebo jeho zamestnanec spreneveril klientsky majetok. Majetok klienta sa vtedy stane nedostupným, a následne mu GFI vyplatí náhradu.

ZDROJE A LEGISLATÍVA