Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

LEGISLATÍVA - ÚVERY 

 

Právne predpisy SR 
Zákony
 1. Zákon č. 90/2016 Z. z. o  úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 v znení neskorších predpisov
Vyhlášky
 1. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. zo 16. júna 2010 o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
 2. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 11/2018 Z. z. z 19. decembra 2017ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
Opatrenia Ministerstva financií SR (MF SR)

Jednotlivé opatrenia MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie pre jednotlivé roky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, môžete nájsť na stránke MF SR v časti Financie, Finančný trh, Stavebné sporenie https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/bankovnictvo/stavebne-sporenie/

Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS)

Jednotlivé opatrenia NBS súvisiace s oblasťou poskytovania úverov môžete nájsť na stránke NBS v časti legislatíva, úplné znenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS, oblasť bankovníctva https://nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-inych-vseobecne-zavaznych-pravnych-predpisov-patriacich-do-kompetencie-nbs/oblast-bankovnictva

Právne predpisy EÚ
Smernice

Smernica transponovaná do zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo  4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Smernice transponované do zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS
   
 2. Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov