Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

CESTOVNÉ POISTENIE
A ÚRAZOVÉ POISTENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Úrazové poistenie
  • kryje riziko vzniku úrazu, takýmto úrazom môže byť napr. zlomenie ruky, nohy, poškodenie sluchu
  • dôsledky úrazu môžu byť rôzne, môžete mať trvalé následky, prídete o prácu a pod.
  • cieľom je zmierniť finančné následky úrazu
 • Cestovné poistenie
  • môžete uzatvoriť v prípade, ak cestujete napr. na dovolenku, a to nie len do zahraničia, ale aj na Slovensku, ak vyrazíte na hory
  • toto poistenie kryje riziká spojené so zdravotnými alebo inými problémami na ceste, napr. stal by sa Vám úraz, ostali by ste v nemocnici, stratili by ste batožinu, alebo sa Vám pokazilo auto
 • pred uzavretím poistenia si vždy preštudujte poistné podmienky, aby ste si boli istí, aké riziká máte vlastne poistené

 (?!)  Pri každom poistení, je potrebné dávať pozor na to, či poistenie zodpovedá Vašim predstavám, či kupujete to, čo naozaj chcete a potrebujete. Pri cestovaní je potrebné si overiť, či krajina do ktorej sa chystáte, je zahrnutá v rozsahu poistenia. Ak sa chcete venovať športu, treba si dať pozor, aby šport, ktorému sa chcete venovať nebol vylúčený z poistenia (napr. rôzne adrenalínové športy, tie sa dajú individuálne pripoistiť). Ak idete na lyžovačku, dávajte si pozor, aby ste neuzatvorili poistenie napr. len na turistiku. V prípade poistenia na poslednú chvíľu si dajte pozor na začiatok poistenia. 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Úrazové poistenie
 • ide o neživotné poistenie
 • uzatvára sa poistnou zmluvou, kde sú definované a špecifikované poistné podmienky
 • môže kryť aj iné riziká uvedené v poistnej zmluve
 • môže byť dojednávané ako
  • individuálne - poistenie jednotlivca
  • skupinové - poistenie skupiny ľudí, napr. žiakov, či členov rodiny
 • úrazovým poistením sa môžete poistiť pre prípad trvalých následkov úrazu, môžu byť kryté náklady, ako napr. prevoz do nemocnice alebo Vás poisťovňa odškodní pri pobyte v nemocnici

(?!)  Ak sa Vám stane náhodná udalosť (napr. zlomíte si nohu, ruku), poisťovňa Vám v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok poskytne poistné plnenie, ktoré má buď podobu pevne stanovenej sumy, alebo percento z dohodnutej sumy uvedenej v zmluvných podmienkach. Poškodenie zdravia je pritom ohodnocované na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú osobitne vypracované poisťovňou a vykonáva ho posudkový lekár poisťovne. 

Cestovné poistenie 
 • ide o neživotné poistenie
 • poistnou udalosťou sa pri cestovnom poistení chápe náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v zahraničí alebo na Slovensku
 • súčasťou poistenia môžu byť aj asistenčné služby, spravidla telefonické

Druhy cestovného poistenia

 • poistenie Európskym preukazom zdravotného poistenia
  • poskytuje pokrytie zdravotných výdavkov v rámci členských štátov EÚ; v tomto prípade máte nárok na rovnaké krytie nákladov na liečbu, ako majú občania konkrétnej krajiny
  • budú Vám preplácané výdavky do výšky, ako obyvateľom danej krajiny a za čo si musia priplácať, za to si budete musieť priplatiť aj vy
  • Európsky zdravotný preukaz poistenia Vám vystaví Vaša zdravotná poisťovňa
 • komerčné poistenie
  • poistenie prostredníctvom poisťovní, ktoré ponúkajú rôzne balíky poistenia zamerané na zdravotné poistenie, ako aj právnu pomoc
  • toto poistenie si môžete nastaviť podľa Vašich potrieb a požiadaviek, môže Vám kryť nie len zdravotnú starostlivosť, ale aj napr. spoluúčasť pri nehode, odcudzenie dokladov alebo stratu batožiny

Postup v prípade poistnej udalosti

 • v prípade poistnej udalosti (ak sa Vám stane napr. úraz alebo nehoda) je potrebné ihneď kontaktovať poisťovňu (prípadne aj asistenčnú službu), tá Vám poradí a bude Vás navigovať, ako máte ďalej postupovať
 • niektoré poisťovne sa vedia spojiť priamo s poskytovateľom služieb a platbu hradia priamo, alebo si platíte starostlivosť sami a až následne odovzdáte poisťovni doklady, či účtenky; nezabudnite si preto nechať vystaviť potvrdenie o zaplatení jednotlivých výkonov 
Poistenie do hôr
 • je určené všetkým návštevníkom horských oblastí v pôsobnosti Horskej záchrannej služby
 • vťahuje sa na náklady vynaložené do výšky limitu dojednaného v poistnej zmluve
 • dojednáva sa s územnou platnosťou, napr. pre Slovenskú republiku, pre oblasť Európy, alebo je zmluvne dohodnuté, že poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v ktorejkoľvek krajine sveta

 (?!)  Vedeli ste, že špecifickým druhom komerčného cestovného poistenia je aj poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby? Ak by ste nemali toto poistenie v prípade turistiky alebo lyžovania, ste povinní záchrannú akciu horskej služby v plnej výške uhradiť sami, pričom ide o sumu v niekoľkých tisícoch, až desaťtisícoch eur. Toto poistenie zahŕňa náklady napr. na záchranu poisteného v horských oblastiach, vrátane jaskýň a priepastí, na technické zabezpečenie zvozu, znášania, pátrania alebo prevozu.

ZDROJE A LEGISLATÍVA