Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

STAVEBNÉ ÚVERY

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • stavebný úver je produkt poskytovaný stavebnou sporiteľňou, ktorý je úzko prepojený so stavebným sporením, tzn. je poskytnutý až po skončení stavebného sporenia
 • účelom stavebného sporenia, ako aj poskytnutia stavebného úveru je zabezpečenie si bývania, či vybavenia domácnosti
 • ak sporiteľ nenasporil finančné prostriedky v stanovenej výške, do tej doby môže čerpať tzv. medziúver
 • môže mať formu hypotekárneho, ale aj spotrebiteľského úveru 
 • k stavebnému sporeniu štát po splnení zákonných podmienok poskytuje štátnu prémiu 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Stavebný úver 

Stavebný úver je úver, ktorý je poskytnutý sporiteľovi stavebného sporenia po skončení sporiacej fázy stavebného sporenia a po splnení zmluvných a zákonom1) stanovených podmienok. Tzn. po skončení sporiacej fázy nasleduje úverová fáza, kedy má sporiteľ nárok na stavený úver. Podrobnosti o stavebnom sporení sú dostupné v časti "Stavebné sporenie".

Základná charakteristika stavebného úveru:

 • poskytuje sa stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely (ak sa sporiteľovi poskytuje stavebný úver)
 • výška úveru sa vyráta ako rozdiel medzi cieľovou a nasporenou sumou
 • výška stavebného úveru nesmie presiahnuť rozdiel medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií a iných zdrojov
 • zmluva o stavebnom úvere musí, okrem iného, obsahovať aj podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru, ako i úrokovú sadzbu stavebného úveru
 • úroková sadzba sa odvíja od typu stavebného sporenia

 (?!)   Fond stavebného sporenia je tvorený z vkladov stavebných sporiteľov, úrokov, štátnej prémie, splátok istiny úverov a iných zdrojov.

Cieľová suma 

Cieľová suma je celkový obnos finančných prostriedkov potrebný na zabezpečenie si bývania, tzn. kúpu nehnuteľnosti, jej rekonštrukcie, vybavenia domácnosti a pod. Skladá sa z:

 • z vkladov od stavebného sporiteľa, alebo v prospech stavebného sporiteľa
 • z úrokov
 • zo štátnej prémie
 • zo stavebného úveru
 • z iných zdrojov

Výška stavebného úveru preto predstavuje rozdiel medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú a iných zdrojov.

 (?!)   Samotné stavebné sporenie trvá spravidla 6 rokov, po ktorých môžu byť tieto prostriedky vyplatené sporiteľovi spolu s úrokmi a štátnou prémiou a tie môže následne použiť na účely zabezpečenia si svojho bývania. Ak však obnos nasporených finančných prostriedkov nedosahuje výšku cieľovej sumy, do tejto výšky si môže sporiteľ od stavebnej sporiteľne požičať, tzn. čerpať stavebný úver.

Stavebné účely 

Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver je možné, po splnení zmluvne dohodnutých podmienok, použiť najmä na tieto stavebné účely:

 • nadobudnutie vlastníctva, výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí
 • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu
 • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom
 • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt
 • prestavbu nebytových priestorov na byt
 • úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu
 • výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich
 • prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia
 • prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely
 • získanie energetického certifikátu rodinného domu alebo bytového domu
 • úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi
 • iné zákonom definované použitie zdrojov
Medziúver
 • úver poskytnutý stavebnou sporiteľňou pri dočasne voľných finančných zdrojoch na stavebné účely
 • poskytuje sa sporiteľom, ktorí splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie zmluvne dohodnuté podmienky na pridelenie stavebného úveru ešte nespĺňajú, resp. tým stavebným sporiteľom, ktorí si ešte len sporia a nenasporili si dostatočne vysokú čiastku požadovanú stavebnou sporiteľňou
 • ide preto o preklenovací úver, ktorým sa preklenie obdobie, než sporiteľ splní všetky podmienky na poskytnutie stavebného úveru
 • môže ho preto získať aj nový stavebný sporiteľ bez predchádzajúceho sporenia
Štátna prémia k stavebnému sporeniu

Štátna prémia je príspevok nepodliehajúci dani z príjmov, plynúci zo štátneho rozpočtu SR. Vypláca sa každoročne stavebnému sporiteľovi na jednu zmluvu o stavebnom sporení po splnení zákonom stanovených podmienok, resp. ak sporiteľ nedodrží stanovené podmienky, nárok na štátnu prémiu mu zaniká.

Viac o štátnej prémii sa môžete dozvedieť v časti "Štátna podpora".

ZDROJE A LEGISLATÍVA