Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Finančný slovník

A
Akcia Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti.
Alokačný pomer Alokačným pomerom sa rozumie percentuálny pomer, ktorým si klient sám určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov (časti zaplateného poistného) do jednotlivých investičných fondov, ktoré mu ponúka poisťovňa. Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%. V priebehu poistenia si klient môže meniť alokačný pomer, a to písomnou formou. Za zmenu alokačného pomeru si poisťovňa môže účtovať poplatok.
Americká hypotéka Je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa môže na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.
Anuitné platby anuitné splátky Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina.
Autentizačný kalkulátor Technické zariadenie, ktoré generuje jednorazové číselné kódy.
B
Banka Je finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.
Bankomat ATM, Automatic Teller Machine Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch však možno aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom (pozri pojem PIN).
Bankový ombudsman Je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.
Bankový prevod Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o formu bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby oprávnenej nakladať s účtom. Osoba oprávnená nakladať s účtom môže vykonať bankový prevod prevodným príkazom na úhradu alebo na inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Druhy príkazov sú: jednorazový príkaz na úhradu, hromadný príkaz na úhradu alebo inkaso, trvalý príkaz na úhradu alebo inkaso.
Bankrot Neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.
Bezúročné obdobie Je v prípade kreditnej karty doba, počas ktorej klient neplatí banke úroky z čerpaného úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.
Bežný účet Je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.
Bohatstvo Pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb alebo súhrn hmotných a nehmotných statkov, v ktorých je nahromadená zhmotnená ľudská práca.
Bonita Úverová spôsobilosť klienta (schopnosť splácať úver)
Bonus Nárok poisteného na zľavu z poistného v dôsledku bezškodového priebehu poistenia.
C
Cash advance Je doplnková služba k platobným kartám a slúži na výber hotovosti v domácej alebo tiež cudzej mene. Umožňuje vybrať hotovosť prostredníctvom platobnej karty na pobočke banky alebo v zmenárni.
Cash back Je spôsob získania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu (POS – pozri pojem Platobný terminál). Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál.
Cenník sadzobník poplatkov Zoznam ponúkaných produktov a služieb, obsahujúci ich podrobný popis a cenu za každú položku uvedenú v cenníku.
Cenný papier Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný, t. j. dematerializovaný cenný papier).
Číslo bankového účtu

Je jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu. V slovenských podmienkach sa skladá z troch častí:

 • predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo),
 • základné číslo účtu (maximálne 10-miestné číslo),
 • identifikačného kódu banky (presne 4-miestne číslo).

Predčíslie nemusí byť súčasťou čísla bankového účtu.

Čistá mzda
netto
Ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkové sporenie, dostaneme čistú mzdu.
Čistý majetok Meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo osoba vlastní (majetok), mínus to, čo osoba dlhuje (záväzky).
Člen CDCP Obchodníci s cennými papiermi, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky získali od Národnej banky Slovenska súhlas na vykonávanie činnosti.. Členmi môžu byť tiež zahraniční obchodníci s cennými papiermi, Národná banka Slovenska a iný centrálny depozitár, či už domáci alebo zahraničný.
D
Daň Je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Dane delíme na priame, nepriame a clá.
Darcovstvo Je poskytnutie daru. Dar je súhrn hmotných i nehmotných statkov, ktoré darca dáva a obdarovaný prijíma. Nemusí ísť nevyhnutne o finančný dar, ale napríklad aj o ideu, poznatok, čas alebo výrobok. Proces darovania upravuje darovacia zmluva, pričom darca nevyžaduje od obdarovaného žiadne priame protiplnenie.
Debetná karta Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobnej karta môže byť vydaná len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Najviac môže vybrať peniaze do výšky disponibilného zostatku.
Dedič Osoba, ktorá nadobúda majetok smrťou poručiteľa na základe zákona alebo závetu, alebo oboch týchto dôvodov.
Derivát Je zmluva, ktorej hodnota či cena je úplne alebo prevažne odvodená od hodnoty či ceny nejakého aktíva, od úrovne nejakého indexu alebo od úrovne nejakého iného ukazovateľa (sadzby).
Devíza Je pohľadávka znejúca na cudziu menu v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú uložené na účet v banke.
Devízový kurz Je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu ─ eur prepočítava devízovým kurzom). Devízový kurz sa líši od valutového kurzu.
Devízový účet Je bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle aj iné úročenie.
Disponibilný zostatok Suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.
Diverzifikácia Pod pojmom diverzifikácia sa všeobecne rozumie rozloženie peňažných prostriedkov do viacerých finančných nástrojov. Cieľom je zníženie rizika spojeného s investíciou v porovnaní s vložením všetkých peňažných prostriedkov len do jediného finančného nástroja.
Diverzifikácia rizika Stratégia zameraná na rozloženie (rozptýlenie) rizika výberom širokého portfólia investícií.
Dividenda Podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok, podlieha kolektívnemu schváleniu na valnom zhromaždení akcionárov. Môže byť vyplácaná vo forme peňažnej hotovosti alebo aj formou nových akcií. Vyjadruje sa buď pevnou sumou, alebo v percentách z menovitej hodnoty akcie.
Dlh Je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.
Dlhodobý úver Účelová pôžička splatná spolu s úrokom a všetkými ostatnými príslušnými poplatkami k špecifickému dátumu spravidla o viac ako 5 rokov. Ako príklad by sme mohli spomenúť väčšinu hypotekárnych úverov.
Dlhopis DLCenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Dlžník (emitent) sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a navyše vyplatiť aj úrok. Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia (napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie).
Dlžník Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.
Držiteľská správa

Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom pre majiteľa cenného papiera voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä

 • prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
 • dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
 • pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta.
E
Elektronický prevod prostriedkov Prevod peňazí z jedného účtu na iný bez fyzického prenesenia hotovosti.
Embosovaná platobná karta Je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť u obchodníkov v zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (pozri POS).
Emisia
Emisia (Issue)
Je bankovotechnické označenie pre vydávanie cenných papierov a hotových peňazí do obehu.
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa Je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadné spory medzi klientom a bankou.
Etický kódex finančných inštitúcií Súbor pravidiel na ochranu klientov finančných inštitúcií, ktoré sa tieto zaviazali dodržiavať.
Etika Súbor morálnych zásad alebo presvedčení, ktorým jednotlivec podriaďuje svoje konanie.
EURIBOR Je medzibanková referenčná sadzba v rámci európskej ekonomickej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999, za ktorú sú eurotermínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Na výpočet a zverejňovanie Euriboru bola zvolená spoločnosť Reuters.
Existenčné minimum životné minimum Úroveň zabezpečujúca najnutnejšie základné životné podmienky. Podľa Čl. 39 Ústavy SR má každý občan právo na zabezpečenie základných životných podmienok. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, ošatenie a prístrešie.
F
Finančná gramotnosť Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.
Finančné ciele Výsledky snaženia jedinca, prostredníctvom ktorých dosiahne žiadané ekonomické uspokojenie.
Finančný agent Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.
Finančný plán Dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; v typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.
Finančný poradca Osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.
Finančný trh Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).
Firemná filantropia Považuje sa za jednu z moderných foriem darcovstva, snaží sa riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvoja schopností ľudí s cieľom ich sebestačnosti.
Fixná úroková sadzba Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.
Fond ochrany vkladov

Je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to sú najmä:

 • sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov a nakladanie s týmito finančnými príspevkami a
 • poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady.
Účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, podľa zákona o ochrane vkladov, sú banky a pobočky zahraničných bánk na celom jej území. Od 1. novembra 2008 sa poskytuje jednému vkladateľovi náhrada za nedostupný vklad, chránený podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnej výške, t. z. bez limitu.
Forward (burzový termínový obchod s odloženou dodávkou) - zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké (tzv. podkladové) aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy.
Futures Je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké (tzv. podkladové) aktívum v (štandardizovanom) stanovenom čase v budúcnosti za cenú stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej forme (najmä v štandardizovaných množstvách) na burze.
G
Garančný fond investícií Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.
H
Hodnoty
rebríček hodnôt
Presvedčenie jednotlivca o tom, čo je dôležité, uznávané a hodnotné. Toto presvedčenie často ovplyvňuje rozhodnutia jednotlivca.
Hrubá mzda
brutto
Je mzda pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia a ďalších povinných a dobrovoľných zrážok.
Hypotéka Je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru, môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu.
Hypotekárny certifikát Hypotekárny certifikát je dokument, ktorým banka potvrdzuje, že je ochotná vám požičať sumu v ňom uvedenú. Certifikát vám na jednej strane dáva istotu, že banka vám požičia a na druhej strane dáva istotu predajcovi nehnuteľnosti, že na kúpu máte dostatok prostriedkov. Získať ho môžete vo väčšine hypotekárnych bánk. Jeho vydanie je spravidla bezplatné, pričom nie je potrebné, aby ste boli klientom banky, v ktorej o certifikát žiadate.
Hypotekárny úver Je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.
Hypotekárny záložný list Typ bankového dlhopisu ktorý je krytý hypotekárnymi úvermi zabezpečenými záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú menej rizikové ako štandardné bankové dlhopisy.
CH
Charge karta Charge karta je druh úverového produktu naviazaného na platobnú kartu. Držiteľ takejto karty vykonáva, podobne ako pri kreditnej karte, počas daného obdobia, zvyčajne 1 mesiaca, transakcie maximálne do výšky schváleného úverového limitu. Na konci obdobia však musí na rozdiel od kreditnej karty uhradiť celý dlh a nemá možnosť splatiť dlh splátkami v neskorších obdobiach.
Chudoba
hmotná núdza
V Slovenskej republike pojem chudoba nie je legislatívne definovaným pojmom. Za jeho synonymum možno považovať pojem hmotná núdza. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum, ustanovené osobitným predpisom (zákon o životnom minime) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. S chudobou súvisia aj všeobecné pojmy: sociálne minimum a existenčné minimum, ktoré nie sú oficiálne zadefinované a ani legislatívne upravené.
I
IBAN
International Bank Account Number
Medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie.
Imprinter Imprinter je mechanické zariadenie (predchodca on-line platobných terminálov ─ POS), ktoré umožňuje uskutočniť platbu embosovanými platobnými kartami. Obchodník pomocou imprintera skopíruje potrebné údaje karty na vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje svojím podpisom. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované okamžite, ale až po doručení dokumentácie (dokladu o predaji) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke.
Impulzívne kupovanie Kupovanie tovarov alebo služieb bez predchádzajúceho zváženia potrieb, cieľov alebo dôsledkov.
Indexácia Spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve, formou zvyšovania poistnej sumy a poistného v dôsledku existujúcej inflácie.
Inflácia Znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike; opakom je menej bežná deflácia. Rast obeživa v miere presahujúcej množstvo tovaru a služieb na trhu.
Inkaso
príkaz na inkaso
Inkaso a príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájomné, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Na vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu, v prospech účtu príjemcu. Ide teda o druh (prevodného) príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn príjemcu, z účtu klienta.
Investičné poradenstvo Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.
Investičný horizont Obdobie počas ktorého nebudete potrebovať investované prostriedky, a počas ktorého budú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Podľa dĺžky investičného horizontu sa prispôsobia typy cenných papierov alebo iných aktív, ktoré sú vhodné na investovanie.
Investovanie Činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).
Istina Je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.
J
Jednoduchý úrok Úrok, počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.
K
Kapitálová strata Peňažná strata, ktorá vznikne, keď predajná cena majetku klesne pod pôvodnú kúpnu cenu majetku.
Kapitálový výnos Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.
Kariéra Pojem kariéra predstavuje, v širšom zmysle slova, spôsob života a sociálne prostredie, v ktorom trávime väčšinu času dňa, a ktoré sa úzko prelínajú s naším osobným životom. Preto je naplánovanie „správnej“ kariéry pre každého z nás zásadným krokom na dosiahnutie pocitu spokojnosti a kľúčom na dosiahnutie očakávaných životných štandardov.
Karty s uloženou hodnotou Predplatené plastové karty, ktoré umožňujú nákup do výšky predplateného limitu. Po jeho vyčerpaní sa karta zničí alebo ak je "dobíjateľná", je možné jej limit opätovne doplniť z účtu.
Kolektívne investovanie Je zhromaždenie prostriedkov od skupiny investorov s cieľom spravovať a investovať tieto prostriedky a dosiahnuť zaujímavejší výnos.
Komodita
(commodity)

V užšom (častejšom) zmysle: vzájomne zastupiteľné hmotné predmety obchodu (najmä suroviny a materiály), najmä obchodované na organizovaných trhoch (napr. burzách) a/alebo vôbec svetových trhoch.

V širšom zmysle:

 • hmotné predmety obchodu (najmä medzinárodného obchodu),
 • v medzinárodných tovarových dohodách, inak často nepresne: tovar.
Krádež identity Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, čísla sociálneho zabezpečenia alebo iných osobných informácii za účelom spáchania podvodu.
Kreditná karta Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.
Kupón Predstavuje úrokovú mieru, ktorú emitent dlhopisu (ten, kto dlhopis vydáva) platí za požičané peniaze. Uvádza sa ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu, (napr. 3% p.a). a predstavuje ročnú úrokovú mieru. Kupón sa vypláca držiteľovi dlhopisu v pravidelných intervaloch, ktoré sú vopred dohodnuté (štandardne kvartálne, polročne alebo ročne).
L
Lehota splatnosti úveru Je doba, počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, ale zároveň rastie celková cena úveru.
Likvidita Je schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty.
M
Majetok Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.
Malus Postih poisteného z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.
Medziúver Je špecifický úverový produkt, poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy, uvedenej v zmluve o stavebnom sporení.
Miera inflácie (inflation rate) miera rastu alebo poklesu cenovej hladiny v danom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na výpočet sa najčastejšie používa index spotrebiteľských cien (CPI - consumer price index). Je vytváraný na základe nákladov na kôš tovarov a služieb spotrebovávaných domácnosťou.
Miera výnosnosti Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eur vydelená cenou akcie 34 eur = 0,088; čo predstavuje mieru výnosnosti 8,8 % alebo ak ste investovali 100 eur a po roku vám vyplatili 121 eur tak váš ročný výnos v percentách je (121/100)-1=0,21 čo predstavuje mieru výnosnosti 21%.
Mimoriadna splatnosť úveru Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver, v termíne stanovenom bankou, v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je meškanie so splátkami úveru, použitie úveru na iný účel, ako bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke.
Modifikovaná durácia Vyjadruje citlivosť hodnoty napr. fondu na zmenu úrokových sadzieb. Konkrétna hodnota durácie vyjadruje, aká je citlivosť daného aktíva na zmenu v trhových sadzbách o 100 bázických bodov (čiže 1 percentný bod). Ak má napríklad fond duráciu rovnú 2, a úrokové sadzby sa pohnú o 0.1% nahor, tak hodnota celého fondu zareaguje zmenou a zníži sa o 0.2%=2*0.1%. Pohyb úrokov a ceny dlhových cenných papierov je protichodný.
Mzda Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.
N
Náhrada škody Odškodnenie za určitú utrpenú ujmu. Poskytuje sa v peniazoch alebo ako vecné plnenie.
Nájomná zmluva Zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky.
Náklady obetovanej príležitosti Hodnota možných alternatív, ktorých sa osoba vzdá pri výbere jednej na úkor inej, tiež nazývaná alternatívne náklady.
Nákup na splátky Plán zakúpenia výrobku s malou alebo nulovou akontáciou, jeho prenajatím až do doby vyplatenia poslednej splátky. V momente vyplatenia poslednej splátky celá vyplatená suma prevyšuje kúpnu cenu výrobku.
Neplnenie Nesplnenie finančných záväzkov alebo porušenie zmluvy.
Nepovolené prečerpanie Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie „povolený debet“), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.
Neživotné poistenie Je samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby a pod.
Nominálna úroková miera Je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.
Núdzový fond Peniaze, vyčlenené na neočakávané výdavky alebo na živobytie, v prípade straty zamestnania.
O
Obchodné podmienky
všeobecné obchodné podmienky
Sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby a sú spravidla súčasťou zmluvy o finančných službách. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad: definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vykonávania platobného styku, spôsob spoplatňovania poskytovaných služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne.
Obchodný plán Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový úsek dopredu. Vytvára kritériá, meradlo úspechu, či neúspechu. Je to ideálny dokument na potvrdenie serióznosti spoločnosti a je podmienkou strednodobého až dlhodobého plánovania.
Obchodovanie na vlastný účet Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.
Obligácia (pozri pojem Dlhopis)
Odňatie, zabavenie veci Zabavenie zábezpeky, často bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade, že dlžník prestane splácať pôžičku.
Opcia
(option/option constract)
návrh (ponuka) strany A na uzavretie zmluvy so stranou B, ktorý je po istý stanovený čas stranou A neodvolateľný. (opčná zmluva) - v podstate záväzná ponuka, ktorá má formu predbežnej zmluvy.
Osobné odporúčanie

Osobným odporúčaním je odporúčanie, ktoré je poskytnuté investorovi, potenciálnemu investorovi, sprostredkovateľovi investora alebo sprostredkovateľovi potenciálneho investora, ak je toto odporúčanie prezentované ako vhodné pre konkrétnu osobu alebo je založené na posúdení jej osobných pomerov a obsahuje odporúčanie vykonať jeden z týchto úkonov:

 • kúpiť, predať, upísať, vymeniť, predložiť na splatenie, držať alebo prevziať príslušný finančný nástroj alebo
 • uplatniť alebo neuplatniť akékoľvek právo kúpiť, predať, upísať, vymeniť alebo predložiť na splatenie finančný nástroj, ktoré vyplýva z príslušného finančného nástroja.
Za osobné odporúčanie sa nepovažuje odporúčanie podľa odseku 7, ak je takéto odporúčanie vydané výhradne prostredníctvom prostriedkov zverejnenia alebo pre verejnosť.
Osobný dôchodkový účet Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí, jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
P
p. a. (Per annum) Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad: pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.
PIN
Personal Identification Number
Zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napr. platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu.
Plán príjmov a výdavkov Je to iný výraz pre rozpočet.
Platobná karta Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.
Platobná metóda Spôsob vyrovnania finančného záväzku – hotovosťou, bezhotovostne (platobným príkazom), poštovým peňažným poukazom, kreditnou kartou, debetnou kartou, čipovou kartou alebo kartou s predplatenou hodnotou a iné.
Platobný príkaz

Je pokyn klienta, adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu (pripísania alebo odpísania peňažných prostriedkov). Rozlišujeme príkaz na úhradu a na inkaso. Klient môže vykonať bankový prevod niekoľkými spôsobmi:

 • jednorazovým prevodným príkazom na úhradu,
 • trvalým prevodným príkazom na úhradu,
 • hromadným prevodným príkazom na úhradu,
 • jednorazovým príkazom na inkaso (inkasom),
 • trvalým príkazom na inkaso,
 • prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.
Platobný príkaz môže byť podaný v papierovej podobe na pobočke banky alebo elektronicky – napr. cez internetbanking.
Platobný terminál
POS - Point of Sale
PTJe elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. Softvér platobných terminálov je schopný sledovať tržby, zásoby a informácie o zákazníkoch.
Podielové listy
(allotment/ participation/ participating certificates)
zvláštny druh cenného papiera, ktorý je produktom sekundárneho trhu obchodovania s cennými papiermi. Podielové listy vydávajú správcovské spoločnosti za účelom vytvárania podielových fondov.
Podielový fond Spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.
Podnikateľ Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, na základe oprávnenia alebo zo zákona. Podniká na vlastný účet, hospodári s majetkom a nesie podnikateľské riziko.
Podvod Úmyselné konanie, ktorým niekto uvedie inú osobu do omylu alebo využije jej omyl na obohatenie seba alebo niekoho iného.
Poistenie súkromné Je organizované ako dobrovoľné (nepovinné), pričom sa v ňom okrem princípu solidarity výrazne uplatňuje aj princíp individuálnosti. Vykonávajú ho komerčné inštitúcie na ziskovom princípe. Výšku poistného, výšku poistného plnenia a ďalšie dôležité podmienky tohto poistenia určuje poistná zmluva.
Poistenie verejné Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými 12 druhmi verejného poistenia sú sociálne poistenie realizované Sociálnou poisťovňou a zdravotné poistenie realizované zdravotnými poisťovňami. Verejné poistenie je organizované ako povinné poistenie na princípe solidarity.
Poistenie zodpovednosti Je poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému ( napr. pri vytopení susedov).
Poistený Osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo iná osoba (poistník).
Poistka Je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy.
Poistná doba Je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.
Poistná suma Horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnuté v poistnej zmluve.
Poistná udalosť Je udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia (napr. pri havárii autobusu ─ škodová udalosť) utrpí škodu 5 ľudí (5 poistných udalostí).
Poistná zmluva Je zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, v zmluve bližšie určená. Osoba, ktorá s poisťovateľom zmluvu uzavrela (poistník) sa zaväzuje platiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.
Poistné Cena za poistenie. Môže byť platené jednorazovo, za celú dobu poistenia (jednorazové poistné) alebo v dohodnutých časových obdobiach, napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne (bežné poistné).
Poistné obdobie Je časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné (tzv. bežné poistné).
Poistné plnenie Je plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy.
Poistník Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.
Poisťovateľ Právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v súlade s platnou legislatívou.
Pokladničná poukážka Má podobné charakteristiky ako dlhopis, ale má kratšiu splatnosť, zvyčajne do 1 roka. Pokladničné poukážky väčšinou vydávajú štáty.
Porovnávacie nakupovanie Proces získavania informácií o produktoch a službách, s cieľom nájsť najvyššiu kvalitu alebo vlastnosti, za najpriaznivejšiu cenu.
Portfólio Súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní.
POS (pozri pojem Platobný terminál)
Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver) Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do „mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.
Pôžička do výplaty Vysoko úročená rýchla pôžička, poskytovaná špecifickými podnikmi, ktoré prispôsobujú cyklus jej splácania výplatným dňom dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon.
Pracovné miesto Pozícia v zamestnaní, so špecifickými povinnosťami a odmenou.
Pracovný príjem Je príjem zo zamestnania vrátane provízií.
Predčasné splatenie úveru Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.
Prehľad peňažných tokov Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy pod názvom výkaz príjmov a výdavkov.
Príjem V domácnosti sú to peniaze, zarobené zo zamestnania, podnikania alebo z investovania do cenných papierov, výhry a pod. V podnikaní je to suma peňazí, ktoré podnikateľ získava z predaja svojich výrobkov, tovarov alebo služieb. Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. šeky, peňažné poukážky).
Príjem z úrokov Peniaze, ktoré získava veriteľ od finančných inštitúcií, štátu, podnikov alebo iných subjektov za používanie jeho peňazí.
Prospekt cenného papiera Je to dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciách, ponúkaných na predaj. Musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu, pred začatím obchodovania.
R
Reálna úroková miera Zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.
Regulácia trhu Štátne opatrenia (štátna regulácia) - zamerané na zavedenie a udržanie určitých pravidiel hry na trhu.
Reklama Oznámenie, obvykle platené, informujúce o výrobkoch alebo službách, ktorého cieľom je podporiť ich predaj.
Renta Je to pravidelný príjem, plynúci z vlastníctva majetku, ktorý môže byť vo finančnej alebo inej forme.
Revolvingový úver Automaticky obnovovaný úver. Po uplynutí dohodnutej lehoty pokračuje úverový vzťah s rovnakými podmienkami. Príkladom takéhoto úveru je kreditná karta.
Riadenie portfólia Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.
Riadenie rizík Proces výpočtu rizika a vytvorenia spôsobov na jeho minimalizáciu alebo na zvládnutie straty, napr. zakúpením poistenia alebo diverzifikáciou (rozložením) investícií.
Riziko Miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície.
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).
Rozhodovanie systematické Metóda výberu ďalších krokov, po získaní a vyhodnotení informácií a zvážení nákladov a prínosov rôznych alternatív a ich dôsledkov.
Rozpočet Plán príjmov a výdavkov na určité obdobie. Môže ísť pritom o rodinný rozpočet, rozpočet obce, štátny rozpočet.
Ručiteľ Je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.
Rýchle pôžičky Sú to vysoko úročené krátkodobé pôžičky, poskytované špecifickými podnikmi (nebankové subjekty), ktoré prispôsobujú cyklus ich splácania výplatným dňom dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon.
S
Sadzobník poplatkov banky Je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Cenník, spolu s obchodnýmipodmienkami banky, sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Cenník musí banka zverejňovať na pobočke banky a na internete. O zmenách v cenníku musí byť klient informovaný 15 dní pred zmenou. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy.
Sankčná úroková sadzba
sankčný úrok
V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napr. v prípade omeškania splátky), platí v banke sankčný úrok.
SEPA - Single Euro Payments Area Je oblasť, v ktorej budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú (Jednotná oblasť platieb v eurách).
Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi Je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Sociálnou dávkou je aj finančný príspevok štátu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a finančný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Sociálna podpora
rodinné dávky
Ide o rodinné dávky, financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, prostredníctvom ktorých sa štát alebo obec priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií ( najmä narodenie, výživa a výchova dieťaťa). Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.
Sociálna pomoc Predstavuje systém náhradných zdrojov, najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu alebo má minimálny príjem, má nárok na pomoc zo strany štátu formu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú dočasnou náhradou pracovného príjmu. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na sociálnu službu alebo kompenzáciu zdravotného postihnutia.
Sociálne minimum
životné minimum
socminZa jeho synonymum možno považovať životné minimum. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Sociálne poistenie Je to systém poistení (nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančný fond, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond). Jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. materstvo, či pracovná neschopnosť), a to najmä pokiaľ ide o následky vo vzťahu k pracovnej sile. Podstata poistného systému vychádza z predchádzajúcej ekonomickej aktivity občanov a ich príjmov. Ide o systém zásluhovosti, ktorý je súčasťou reformy sociálneho poistenia, čo v praxi znamená, že výška poistnej dávky bude adekvátna odvedenej časti (odvodov do poistných fondov) prostriedkov do systému.
Splátka Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch.
Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.
Splátkový kalendár Je rozpis jednotlivých splátok úveru, uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.
Splatnosť Je dátum kedy držiteľovi daného dlhopis bude vyplatený nominál, respektíve obdobie udávané v rokoch ktoré zostáva do vyplatenia nominálu.
Spoluúčasť Je to dojednanie v poistnej zmluve, že poisťovňa zníži každé poistné plnenie o vopred dohodnutú sumu, ktorá môže byť určená v peniazoch alebo v percentách. Výška spoluúčasti má vplyv na poistné (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné).
Sponzoring Sponzoring je peňažná alebo iná forma podpory, poskytnutá za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda „príspevok s protiplnením“. Sponzorský príspevok je možné poukázať najčastejšie na základe zmluvy o reklame, kedy príjemca vykáže činnosti smerujúce k naplneniu marketingových cieľov sponzora.
Sporenie Proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a investovanie.
Sporiaci dlhopis Dokument, predstavujúci pôžičku na dobu dlhšiu než 1 rok, ktorá bude splatená spolu s úrokmi k presne stanovenému dátumu.
Sporiaci účet Je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte.
Spotrebiteľské úvery Sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 eur, ktorého účelom nie je zabezpečenie bývania a je splácaný viac ako 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.
Spotrebný úver Je úver, poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel, od napr. investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, kreditnej karty, splátkového úveru) a úverov na bývanie (hypotéka, hypotekárny úver).
Správa o úverovej histórii Úradný záznam úverovej histórie dlžníka, vrátene takých informácií ako výška a typ využitého úveru, dlžné sumy, akékoľvek porušenia povinností, vyhlásenia bankrotu alebo daňové pohľadávky.
Stavebné sporenie Je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver.
Stavebný úver Je špecifický typ úveru, poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený najmä na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.
Sťažnosť Vyjadrenie nespokojnosti s výrobkom/službou, často vo forme listu, adresovaného predávajúcemu alebo finančnej inštitúcii, ktorý dokumentuje problémy a uvádza požadované riešenie.
SWAP (vzájomná výmena) - je termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.
Škodová udalosť Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných udalostí. Napr. pri havárii autobusu, ktorá predstavuje jednu škodovú udalosť, utrpí škodu päť poistených ľudí, a teda ide o päť poistných udalostí.
Špeciálny fond Pre tieto fondy platí špeciálny režim v investičnej aj obchodnej politike a sú pri nich voľnejšie pravidlá. Sú to hlavne súkromné fondy, ktoré sa zvyčajne neponúkajú širokej verejnosti. Existujú 3 typy špeciálnych fondov
 • rizikový špeciálny podielový fond
 • diverzifikovaný špeciálny podielový fond
 • špeciálny podielový fond nehnuteľností
T
Termínovaný vklad Je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta, počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.
Tolerančné obdobie Čas, kedy dlžník môže splatiť dlžnú sumu splatného úveru v plnej výške bez finančných poplatkov alebo splatiť poistnú istinu bez pokuty.
Transferová platba Peniaze, ktoré štát poskytuje občanom pre iné dôvody, než je bežné zamestnanie alebo než je výmena za tovar a služby. Príkladom takejto platby sú sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti a pod.
Trvalý platobný príkaz Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu, pri vytvorení trvalého platobného príkazu, stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.
U
Účastník súkromného poistenia Zmluvné strany, t. j. poisťovateľ a poistník a ďalej poistený ( osoba, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, a ktorá má právo na poistné plnenie) a každá ďalšia osoba, ktorej zo súkromného poistenia vzniklo právo alebo povinnosť (napr. poškodený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie).
Úhrada Je platba, ktorú zadáva platca. V prípade úhrady sa platobný príkaz posiela banke platcu (t. j. banke odosielateľa), ktorá prostriedky prevedie banke príjemcu platby, v niektorých prípadoch prostredníctvom viacerých sprostredkovateľov.
Upisovanie Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje.
Úrok Je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora.
Úrok z omeškania Je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.
Úroková miera Cena, ktorú zaplatíte za vypožičanie peňazí na určité obdobie. Vyjadruje sa ako percento z peňažnej sumy požičanej na jeden rok.
Úroková sadzba Je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.
Úschova a správa finančných nástrojov Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných služieb a investičných činností.
Úschova účtovných dokladov Proces udržiavania riadnych účtovných záznamov finančných záležitostí osoby, vrátane získaných príjmov, uhradených daní, výdavkov na domácnosť, pôžičiek, poistení a právnych dokumentov.
Úver Je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.
Úverová poradenská služba Organizácia, poskytujúca poradenstvo v oblasti zvládania dlhov a nakladania s peniazmi a poradenstvo ľuďom s problémami so zadlžením.
Úverové skóre Štatistická miera bonity žiadateľa o úver, ktorá predstavuje pravdepodobnosť splatenia úveru.
Úverový register Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má pravo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Tieto informácie bývajú spoplatnené. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady, spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.
Úveru schopný, bonitný Predpoklad, že konkrétny dlžník má dostatočný majetok, aktíva a/alebo inklináciu splácať pôžičku.
Úžerník Osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky.
V
Valuta Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe.
Valutový kurz Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien, v prípade hotovostných operácií – napr. pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo zmenárni.
Variabilná úroková sadzba Je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, za ktoré si banky požičiavajú medzi sebou (EURIBOR).
Variabilný symbol Je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.
Veriteľ Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi ─ dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.
Vinkulácia Je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.
Vklad Vkladom sú peniaze, vložené na účet klienta.
Vkladná knižka Je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.
Vlastné imanie Je dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Základné imanie je všetko to, čo do podniku (firmy) vložili zakladatelia.
Výdavky V domácnosti sú to platby za tovary a služby vrátane stálych výdavkov a premenných nákladov. V podnikaní ide o úbytok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré súvisia s nákupom dlhodobého a krátkodobého majetku a služieb, potrebných na podnikateľskú činnosť.
Výkaz hotovostných tokov Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy pod názvom výkaz príjmov a výdavkov.
Vykonanie pokynu klienta na jeho účet Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta.
Výluky z poistenia Udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok.
Výpovedná lehota Výpovedná lehota pri vkladoch je doba, počas ktorej vkladateľ nemôže disponovať peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný výber.
Z
Zabezpečenie úveru V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.
Zábezpeka Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania.
Základná úroková sadzba Sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.
Záloh Môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné. Záloh môže byť aj súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, alebo iná hromadná vec.
Záložca Je dlžník, ktorý dá veriteľovi určitú cennosť do zástavy. Po splatení dlhu sa zástava vráti pôvodnému majiteľovi.
Záložňa Právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ poskytujúci rýchle vysoko úročené pôžičky, zabezpečené osobným majetkom, ako napr. šperkmi.
Zamestnanecký benefit Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy.
Záruka Písomná záruka, vystavená výrobcom alebo distribútorom, ktorá uvádza podmienky, za akých je možné výrobok vrátiť, vymeniť alebo dostať zaň vrátené peniaze.
Záväzok Existujúca povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa dá spoľahlivo oceniť a v budúcnosti bude znamenať zníženie (úbytok) peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov.
Závet Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, týkajúce sa nakladania s jej majetkom po jej smrti.
Zberateľské predmety Fyzické objekty, umelecké diela, známky a starožitnosti, ktoré investor kupuje s nádejou, že sa časom zvýši ich hodnota.
Zisk Kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.
Zložené úročenie Je najčastejšia forma úročenia, používaná v bankách. Napr. v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.
Zmluva Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.
Znalecký posudok Posudok vyhotovený súdnym znalcom z odboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti. Musí byť vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Zrážky zo mzdy Sumy, ktoré zamestnávateľ odpočíta zamestnancovi z čistej mzdy (napr. exekúcia alebo dobrovoľné splátky úverov).
Životná úroveň Celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva, meraná množstvom tovarov a služieb, ktoré títo spotrebúvajú.
Životné minimum (pozri pojem Sociálne minimum).
Životné poistenie Samostatný druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie. Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkupnú hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom sa odkupná hodnota netvorí.