Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ČO JE FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A INÉ GRAMOTNOSTI

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Finančná gramotnosť je, veľmi zjednodušene povedané, schopnosť využívať svoje znalosti a skúsenosti pri narábaní s financiami, a to s cieľom finančne sa do života zabezpečiť. Preto sa globálne považuje za jednu zo základných životných zručností.

Týka sa každého jednotlivca bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, dosiahnuté vzdelanie, povolanie, rodinný stav, či spoločenské postavenie. Závisí od nej rozhodovanie jednotlivca, na ktoré vplývajú aj tieto ďalšie faktory:

 • globalizácia, digitálne technológie, cezhraničné poskytovanie finančných služieb a rozsah ich poskytovateľov
 • zložitosť, rôznorodosť a sofistikovanosť finančných produktov, sociálne systémy, ale i neistota a demografické zmeny, ako napr. starnutie obyvateľstva
 • v neposlednom rade aj informačná a odborná asymetria (na jednej strane stoja profesionáli, štát a firmy a na strane druhej bežný spotrebiteľ) 

 (?!)   Vedeli ste, že finančná gramotnosť sa týka každého jednotlivca, a tým pádom celej spoločnosti? Jej úroveň zásadne ovplyvňuje okrem iného aj matematická a čitateľská gramotnosť. Vedeli ste, že za finančného spotrebiteľa možno považovať každého z nás? Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojho podnikania, zamestnania, či povolania. A finančným spotrebiteľom je každý takýto spotrebiteľ, ktorý naviac využíva finančné služby a produkty.

Finančná gramotnosť je považovaná za základnú predispozíciu ochrany finančného spotrebiteľa (informácie o ochrane finančného spotrebiteľa si môžete pozrieť v časti ochrany finančného spotrebiteľa).

 (+-)   Aj Janko je finančným spotrebiteľom a možno o tom ani nevie! Bežne vo svojej banke využíva bežný účet, z ktorého platí platobnou kartou napr. pri nákupoch v e-shope. Banka mu tiež poskytla kreditnú kartu. Bežný účet mu slúži predovšetkým na vkladanie a vyberanie peňazí, prevody finančných prostriedkov, spomínané platby platobnými kartami, či už debetnými alebo kreditnými. Sú to základné operácie, ktoré Janko realizuje takmer denne. Je preto potrebné, aby bol finančne gramotný, aby vedel s týmito prostriedkami rozumne narábať a dobre hospodáriť so svojimi peniazmi, ktoré sú obmedzené! 

Príklady prínosu finančnej gramotnosti pre celú spoločnosť

Absolventom škôl, ktorí práve začínajú pôsobiť na pracovnom trhu

 • v začiatkoch pomáha pri plánovaní a hospodárení s vlastnými financiami
 • umožňuje dosiahnutie rovnováhy medzi príjmom, úsporami a výdavkami

Rodinám

 • slúži pri tvorbe rodinného rozpočtu
 • umožňuje zachovať väčšiu finančnú stabilitu, ale aj finančnú disciplínu rodiny

Ľuďom v strednom a vyššom veku, ktorí disponujú voľným kapitálom

 • umožňuje robiť zmysluplné investičné rozhodnutia vo vzťahu k ich sporeniu na dôchodok a pri zväčšovaní ich finančného bohatstva
 • vplýva na zmysluplné zadlžovanie a umožňuje nielen lepšie pochopenie zložitých produktov, ale aj účelnejšie zváženie miery ich rizika

Nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva

 • umožňuje vyhnúť sa finančným produktom a službám, ktoré nepotrebujú
 • slúži ako prevencia pred zlými finančnými rozhodnutiami, s cieľom vyhnúť sa pasce chudoby

 (?!)   Vedeli ste že finančná gramotnosť v Slovenskej republike je nízka? Konkrétne čísla poukazujú na skutočnosť, že základnými znalosťami disponovalo len približne 48 % dospelej populácie.1) Údaje sú síce z roku 2015, ale podľa meraní výkonnosti žiakov z ostatných rokov sa domnievame, že tento stav sa za posledné roky výrazne neposunul. Týmto sa zaraďujeme skôr medzi priemerne, resp. mierne podpriemerne finančne gramotných spotrebiteľov v Európskej únii.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Národný štandard finančnej gramotnosti 

Vzdelávanie finančnej gramotnosti žiakov je v Slovenskej republike upravené Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG), ktorý ju definuje ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov, s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.2) Ide o prierezovú tému a v praxi je implementácia finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu realizovaná prostredníctvom štátnych, resp. školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl. Je teda povinnou súčasťou základného a stredného vzdelávania.

NŠFG je usporiadaný do šiestich tém a to

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov - téma sa venuje problematike používania spoľahlivých informácií, uplatňovania rozhodovania v osobných financiách, spoznávania nástrojov na ochranu spotrebiteľov a vykonávania dohľadu nad finančným trhom, ako aj problematike boja proti korupcii, podvodom a ochrany proti praniu špinavých peňazí
 2. Plánovanie, príjem a práca – téma sa zaoberá osobnými, rodinnými a spoločenskými potrebami a ich zabezpečovaním, identifikuje zdroje osobných príjmov, týka sa vypracovania finančného plánu, vysvetlenia daňového a odvodového systému a právnych foriem podnikania
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – dôraz sa kladie na porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny a na zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia
 4. Úver a dlh - téma sa zaoberá jednotlivými typmi úverov, spôsobmi, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením a ako tieto problémy zvládnuť
 5. Sporenie a investovanie - téma sa venuje sporeniu ako prostriedku finančnej prosperity a investičným alternatívam a zhodnoteniu.
 6. Riadenie rizika a poistenie - téma hovorí o riziku, jeho základných druhoch a metódach riadenia rizika, zaoberá sa systémom zabezpečenia rôznych nepriaznivých životných situácií a tiež staroby a ozrejmuje podstatu a význam poistenia

 (?!)   Vedeli ste, že neoddeliteľnou súčasťou NŚFG sú aj Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl, Odborné texty k jednotlivým témam NŠFG a Slovník základných pojmov NŠFG, ktoré slúžia ako pomôcky určené na zefektívnenie práce učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu?

Vplyv matematickej gramotnosti na finančnú gramotnosť
 • napomáha rozvoju logického a matematického myslenia
 • rozvíja sa schopnosť žiaka previesť reálne situácie do matematických štruktúr, úspešne vyriešiť úlohu a výsledky spätne aplikovať do reality
 • očakávanou typickou črtou matematickej gramotnosti je základná aritmetika - štyri operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) s celými číslami, desatinnými a bežnými percentami. Takáto aritmetika je podstatnou časťou kontextu finančnej gramotnosti a umožňuje použiť a demonštrovať vedomosti z finančnej gramotnosti.3)
 • absencia týchto schopností má priamy negatívny účinok aj na oblasť finančnej gramotnosti žiakov
Vplyv čitateľskej gramotnosti na finančnú gramotnosť
 • je považovaná za súčasť finančnej gramotnosti ako schopnosť čítať a interpretovať jazyk finančných dokumentov3)
 • pozitívny vplyv má výber účinných vyučovacích metód, motivácia žiakov k čítaniu so zameraním na porozumenie čítaného textu s jeho interpretáciou, vzbudenie záujmu u žiakov o prácu s textami, umožnenie vyjadrenia svojich osobných postojov a pod.
 • rozvinuté čitateľské zručnosti dopomáhajú žiakom k porozumeniu textu a tým následne pozitívne vplývajú aj na ich úspešnosť v problematike finančnej gramotnosti pri testovaní, naopak nedostatočné zručnosti majú opačný efekt

ZDROJE A LEGISLATÍVA